Endsleigh Insurance

Endsleigh, helping customers feel prepared for the future and protected from both the expected and unexpected.

We work with Endsleigh, the number 1 student insurance provider, to supply you with great value student insurance and helping you cover your gadgets, contents, bike and musical instrument all under one policy.

If you protect your gadgets with Endsleigh you can choose from one of their great value student bundles starting from just £9.49 a month*, or you can choose to build your own flexible insurance policy - saving up to 15% when you insure multiple gadgets. When you build your own cover you can also add bikes, musical instruments, contents cover and more to your insurance policy. Get a quote today!

*Price is based on a student living on campus, insuring a phone and a laptop (or tablet) up to the value of £500 each.

Endsleigh is the UK's No. 1 insurance provider for students and the only insurance provider recommended by NUS. Over the last 50 years they have used their expertise to help shape their products, services, content and tools around their customers' needs. They understood that protecting and replacing gadgets quickly was hugely important to students, that's why they introduced their 24 hour gadget replacement promise - if your item is lost, stolen or unrepairable we'll replace it within one working day of your claim being approved.

Preparing for the future

You can also find helpful hints and tips, whether you're starting university or are preparing to graduate.

  • With 50 years of expertise spanning education, travel and property, Endsleigh has useful tips on a range of topics, from planning your holiday to choosing your housemates.
  • Helping you feel prepared for the future and protected from both the expected and unexpected.
  • Written by students, graduates and industry experts, designed to be helpful, informative and fun.
  • Competitions, blogs, articles, videos.

See how Endsleigh have evolved over the years, watch their story.

Mae Endsleigh yn helpu cwsmeriaid i fod yn barod am y dyfodol a’u gwarchod rhag pethau disgwyliedig ac annisgwyl.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cydweithio â Endsleigh, y darparwr yswiriant myfyrwyr gorau, i’ch darparu ag yswiriant myfyrwyr gorau i warchod eich offer, beic ac offeryn cerddorol mewn un polisi.

Os ydych chi’n yswirio eich offer gydag Endsleigh, gallwch chi ddewis un o’u pecynnau gwych i fyfyrwyr sy’n dechrau am £9.49 y mis*, neu gallwch chi ddewis i greu polisi yswiriant hyblyg eich hun - gan arbed hyd at 15% wrth yswirio nifer o bethau. Wrth i chi greu yswiriant eich hun, gallwch chi ychwanegu beiciau, offer cerddorol a mwy i’ch polisi. Gwnewch ymholiad heddiw!

*Mae’r pris yn seiliedig ar fyfyrwyr sy’n byw ar y campws, gan yswirio ffôn a chliniadur (neu dabled) gwerth hyd at £500 yr un.

Endsleigh yw darparwr yswiriant gorau’r DU i fyfyrwyr a’r unig ddarparwr yswiriant sydd wedi’i argymell gan UCM. Dros y 50 mlynedd diwethaf, maen nhw wedi defnyddi’u harbenigedd i ffurfio eu nwyddau, gwasanaethau ac offer yn seiliedig ar anghenion eu cwsmeriaid. Maen nhw’n deall bod gwarchod ac amnewid offer yn gyflym yn bwysig i fyfyrwyr, felly cyflwynon nhw eu haddewid amnewid 24 awr - os yw eich eitem yn cael eu colli, dwyn neu dorri byddwn ni’n ei amnewid o fewn un diwrnod gweithio o gymeradwyo’ch cais.

Paratoi at y dyfodol

Gallwch chi hefyd ddod o hyd i awgrymiadau defnyddiol, os ydych chi’n dechrau yn y brifysgol neu’n paratoi i raddio.

  • Gyda 50 blynedd o arbenigedd mewn addysg, teithio ac eiddo, mae gan Endsleigh awgrymiadau ar amryw o bynciau, o drefnu eich gwyliau i ddewis pwy i fyw gyda nhw.
  • Eich helpu i baratoi ar y dyfodol a bod yn warchodedig rhag pethau disgwyliedig ac annisgwyl.
  • Wedi’u hysgrifennu gan fyfyrwyr, graddedigion ac arbenigwyr yn y diwydiant, ac wedi’u dylunio i fod yn ddefnyddiol, gwybodus a hwylus.
  • Cystadlaethau, blogiau, erthyglau, fideos.

Dyma sut mae Endsleigh wedi esblygu dros y blynyddoedd, gwelwch ei stori.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)