Sustainability

We're always working with the Uni to make sure we're as sustainable as we can be. Every year, we conduct an Environmental Review to helps us make environmental plans.

Check out what we're doing to reduce our impact on the planet here.

Join our Facebook group to see how you can get involved with sustainability in Swansea!

Representation

We have two societies that celebrate sustainability:

Every year, our members elect an Environment Officer who leads on environmental campaigns and issues, and is part of the NUS Green Impact Award Working Group. Contact the Environment Officer on environmentofficer@swansea-union.co.uk

Recyclying

We encourage everyone to recycle! You'll find recycling bins for food waste, paper and card, tins and glass and plastic in both in halls and around the campuses. If you live off campus, use the council’s recycling and bin service.

Pink Week - plastic in a pink back, general waste in a black bag and food waste in the green food bin

Green Week - glass and cans in one green bag, paper and card in another green bag and food waste in the food bin.
 

Campus Biodiversity Trail

The Nature Trail is an initiative between the Uni's Sustainability Team and Bioscience Department which encourages students to use the campus to get some fresh air and discover the wildlife we have on our doorsteps. Check out the trail here.

Fairtrade Status

The SU and Uni have successfully maintained a Fairtrade status. Lots of the products sold in our shops and bars are Fairtrade and we celebrate Fairtrade Fortnight every year.

 

Green Impact

We're proud to have a 'Good' in the Green Impact Award for 2017. This year, we're working towards 'Excellent.'

If you'd like to get involved with the Green Impact Project, contact student.voice@swansea-union.co.uk

 

Cynaliadwyedd

Rydyn ni o hyd yn gweithio gyda'r Brifysgol i sicrhau ein bod ni mor cynaliadwy â phosib. Bob blwyddyn, rydyn ni'n cynnal Adolygiad Amgylcheddol i ni allu creu cynlluniau amgylcheddol.

Darllenwch am beth rydyn ni'n ei wneud i leihau ein heffaith ar y blaned yma.

Ymunwch â'n grwp Facebook i weld sut allech chi fod yn rhan o gynaliadwyedd yn Abertawe!

Cynrychiolaeth

Mae gennym ni ddau gymdeithas sy'n dathlu cynaliadwyedd:

Bob blwyddyn, mae ein haelodau yn ethol Swyddog yr Amgylchedd sy'n arwain ar ymgyrchoedd a phroblemau amgylcheddol, ac sy'n rhan o Grwp Gweithio Gwobr Effaith Werdd UCM. Cysylltwch â Swyddog yr Amgylchedd ar environmentofficer@swansea-union.co.uk

Ailgylchu

Rydyn ni'n annog pawb i ailgylchu! Mae biniau ailgylchu bwyd, papur, gwydr a phlastig mewn llety myfyrwyr ac ar y campysau. Os nad ydych chi'n byw ar y campws, defnyddiwch wasanaeth biniau ac ailgylchu y cyngor.

Wythnos Binc - plastig yn y bag pinc, gwastraff cyffredinol yn y bag du a gwastraff bwyd yn y bin bwyd gwyrdd.

Wythnos Werdd - gwydr a chaniau mewn un bag gwyrdd, papur a cherdyn mewn bag gwyrdd arall, bwyd yn y bin bwyd.

Llwybr Natur y Campws

Mae'r Llwybr Natur yn gynllun rhwng Tîm Gynaliadwyedd y Brifysgol a'r Adran Biowyddoniaeth sy'n annog myfyrwyr i ddefnyddio'r campws i gael awyr iach a darganfod natur gwyllt ar y campws. Darllenwch am y llwybr yma.

Statws Masnach Deg

Mae'r Undeb a'r Brifysgol wedi llwyddo i gadw statws Masnach Deg. Mae nifer o bethau yn ein siopau a bariau yn Fasnach Deg ac rydyn ni'n dathlu Pythefnod Masnach Deg bob blwyddyn.

Effaith Werdd

Rydyn ni'n falch bod gennym ni statws 'Da' yng Ngwobr Effaith Werdd UCM yn 2017. Eleni, rydyn ni'n gweithio tuag at 'Ardderchog.'

Os hoffech chi fod yn rhan o'r prosiect, cysylltwch â student.voice@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)