Education Officer
Theresa Ogbekhiulu

As Education Officer, Theresa provides support and representation to all students at an academic level. She works with all the Colleges and Departments, alongside over 350 Subject and College Reps to make sure all students have a say on the way they are educated at Swansea. She’s also a key figure in our Study Aid campaigns during exam time, and leads the Education Zone.

Theresa Ogbekhiulu was an undergraduate student from The College, and College of Arts and Humanities, she then went on to complete her MA in Communications, Media Practice and Public Relations, before running to be Education officer at the Students' Union in 2019. She has now been re-elected as Education officer, and will continue to ensure that the student voice is at the centre of every decision making in the Students' Union and in the University.

'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 8 Colleges, over 350 Subject and College Reps to make sure students continue to have a voice in their Education.'

Theresa's manifesto:

 • Ensure adequate training for personal tutors so they can deliver pastoral support
 • Lobby to bring back Refreshers Week
 • Work with the University to reduce the black attainment gap
 • Increase support for Student Reps
 • Push for keeping Wednesday afternoons free
 • Ensure the completion of the microwave space in the Library
 • Make sure that students are consulted on key decisions being made by the University

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Theresa Ogbekhiulu

Fel Swyddog Addysg, mae Theresa yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr ar lefel academaidd. Mae hi'n gweithio gyda'r holl Golegau ac Adrannau, ochr yn ochr â dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael dweud eu dweud ar y ffordd maen nhw'n cael eu haddysgu yn Abertawe. Mae hi hefyd yn ffigwr allweddol yn ein hymgyrchoedd StudyAid yn ystod cyfnodau arholiadau, ac yn arwain y Parth Addysg.

Roedd Theresa Ogbekhiulu yn fyfyriwr israddedig o'r Coleg a Choleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, yna aeth hi ymlaen i gwblhau ei MA mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, cyn rhedeg i fod yn Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr yn 2019. Mae hi bellach wedi cael ei hailethol yn Swyddog Addysg, a bydd hi’n parhau i sicrhau bod llais y myfyriwr yng nghanol pob penderfyniad yn Undeb y Myfyrwyr ac yn y Brifysgol.

‘Fel y Swyddog Addysg, fy rôl i yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy'n gweithio gyda'r 8 Coleg a dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i gael llais o ran eu haddysg.’

Maniffesto Theresa:

 • Sicrhau hyfforddiant digonol i diwtoriaid personol fel y gallant ddarparu cefnogaeth fugeiliol
 • Lobio i ddod ag Wythnos Refreshers yn ôl
 • Gweithio gyda'r Brifysgol i leihau'r bwlch cyrhaeddiad du
 • Cynyddu'r gefnogaeth i Gynrychiolwyr
 • Brwydro dros gadw prynhawniau Mercher yn rhydd o ddarlithoedd
 • Sicrhau cwblhau'r lle microdon yn y Llyfrgell
 • Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hymgynghori ar benderfyniadau allweddol a wneir gan y Brifysgol

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc aCholeg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgolsy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg