President

Ffion Davies

Ffion studied Sports and Exercise Science here at Swansea University, and graduated in the summer of 2019. Throughout her time studying she was elected as Vice Club Captain and Club Captain of Swansea University Netball Club, as well as being a member of the Sport Swansea Executive Team. She then went on to run in the SU elections and was fortunate enough to be elected as Sports Officer for the year 19/20.

Her passion for ensuring the student voice is heard, led her to run again this year in the elections, where she was elected as President of Swansea University Students' Union.

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebrates it's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Ffion's manifesto:

 • Strengthen links between both campuses
 • Refurbish Tooters toilets
 • Introduce Disability Sports within Sport Swansea
 • Improve student safety on nights out
 • Increase parking on Bay Campus
 • Lobby the University to reinstate Refreshers Week
 • Strengthen the presence of the Advice & Support Centre on all campuses

Llywydd

Ffion Davies

Astudiodd Ffion Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd yn haf 2019. Trwy gydol ei hamser yn astudio fe’i hetholwyd yn Is-gapten a Chapten Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Chwaraeon Abertawe. Yna, aeth hi ymlaen i redeg yn etholiadau UM ac roedd hi’n ddigon ffodus i gael ei hethol yn Swyddog Chwaraeon ar gyfer y flwyddyn 19/20.

Roedd ganddi angerdd dros sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed, felly rhedodd hi eto eleni yn yr etholiadau, lle cafodd ei hethol yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

'Fel Llywydd, rwy’n arwain y tîm o Swyddogion Etholedig ac Undeb y Myfyrwyr yn gyffredinol. Rwy'n sicrhau bod eich Undeb yn gynhwysol ac yn dathlu ei amrywiaeth. Rwy'n amddiffyn ac yn ymestyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe, a fi yw'r cyswllt allweddol rhwng yr Undeb a’r Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid allweddol eraill.'

Maniffesto Ffion:

 • Cryfhau cysylltiadau rhwng y ddau gampws
 • Ailwampio toiledau Tooters
 • Cyflwyno Chwaraeon Anabledd i Chwaraeon Abertawe
 • Gwella diogelwch myfyrwyr ar nosweithiau allan
 • Cynyddu’r nifer o lefydd i barcio ar Gampws y Bae
 • Lobio’r Brifysgol i adfer Wythnos Refreshers
 • Cryfhau presenoldeb y Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth ar bob campws

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

Being the key contact on University issues

Making sure all students are fairly represented

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar fateriony Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli