President

Llywydd

Katie Phillips

Katie studied Geography here at Swansea University, and graduated in the summer of 2020. Throughout her time studying she was the Welsh Coordinator for the Geography society, and the Welsh Medium Geography Rep. She was an ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as well as the university, and worked for the Student’s Union for three years in several roles.

Her passion for ensuring the student voice is heard, led her to run again this year in the elections, where she was elected as President of Swansea University Students' Union.

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebrates it's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Astudiodd Katie Ddaearyddiaeth yma ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd yn ystod haf 2020. Trwy gydol ei hamser yn astudio, hi oedd y Cydlynydd Cymraeg ar gyfer y Gymdeithas Ddaearyddiaeth, a Chynrychiolydd Daearyddiaeth Cyfrwng Cymraeg. Roedd hi'n llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â'r Brifysgol, ac mae hi wedi gweithio i Undeb y Myfyrwyr am dair blynedd mewn sawl rôl.

Arweiniodd ei brwdfrydedd dros sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed, at Katie yn ymgeisio yn yr etholiadau eto eleni, lle cafodd ei hethol yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

'Fel Llywydd, rwy'n arwain y tîm o swyddogion etholedig ac Undeb y Myfyrwyr yn gyffredinol. Rwy'n sicrhau bod eich Undeb yn gynhwysol ac yn dathlu ei amrywiaeth. Rwy'n amddiffyn ac yn ymestyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe, a fi yw'r cyswllt allweddol â'r Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid allweddol eraill.'

Roles & Responsibilities

  • Leading our democratic procedures
  • Being the key contact on University issues
  • Making sure all students are fairly represented

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar fateriony Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli