Societies & Services Officer

Swyddog Cymdeithasau & Gwasanaethau

Esyllt Rosser

Societies and Services Officer is a broad role, that supports all of the societies the Union has, and oversees the many services we run (such as the bars, venues, shops, Advice and Support, and the nursery). Esyllt also sits on the Society Exec Committee to make sure all of our societies are fairly represented.
'Shwmae, My name is Esyllt, and I am your Societies and Services Officer for 2021/22! I studied Geography for my Undergraduate degree and graduated in 2020, and I will graduate with my MA in Politics this year. I am a fluent Welsh-speaker and was involved with the GymGym (Welsh Soc) throughout my time studying. I am passionate about human rights and sustainability and my favourite place in Swansea is Wind st!'

Mae'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn rôl eang, sy'n cefnogi'r holl gymdeithasau sydd gan yr Undeb, ac yn goruchwylio'r llu o wasanaethau rydyn ni'n eu rhedeg (fel y bariau, siopau, Canolfan Gyngor a Chefnogaeth, a'r feithrinfa). Mae Esyllt hefyd yn aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Weithredol i sicrhau bod pob un o'n cymdeithasau'n cael eu cynrychioli'n deg.

'Shwmae, fy enw i yw Esyllt, a fi yw eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau ar gyfer 2021/22! Astudiais Ddaearyddiaeth ar gyfer fy ngradd israddedig a graddiais yn 2020, a byddaf yn graddio gydag MA mewn Gwleidyddiaeth eleni. Rwy’n siarad Cymraeg yn rhugl ac roeddwn i'n rhan o’r GymGym trwy gydol fy astudiaethau. Rwy’n frwdfrydig iawn am hawliau dynol a chynaliadwyedd a fy hoff le yn Abertawe yw Wind Street!'

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fairrepresentation

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwynsicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg