Societies & Services Officer
Georgia-Rose Gleeson

The Societies and Services Officer is a broad role, that supports all of the societies the Union has, and oversees the many services we run (such as the bars, venues, shops, Advice and Support, and the nursery). Georgia-Rose also sits on the Society Exec Committee to make sure all of our societies are fairly represented.

'Hey! My name is Georgia-Rose and I am your Societies and Services Officer. I was the SUSU Environment Officer from 2019/2020 and was on the Geography Society committee for two years during my undergraduate Physical Geography Degree, I also currently play basketball both for SUBC and Swansea’s local women’s team. I’m hugely passionate about the outdoors and enjoying the local area- my favourite place in Swansea is Rhossili and you will find me there most weekends!

Most importantly, I am here to represent you and get your voices heard. Please don’t hesitate to speak to me if you see me on campus or drop me a message anytime! Together we will deliver change and make Swansea the best Union'

Georgia-Rose's manifesto:

 • Improve sustainability at the University
 • Include a bus ticket home with pre-bought Tooters tickets
 • Work with the Students with Disabilities Part-Time Officer and LGBTQ+ Liberation Officers to set up a Transgender/Non-binary support group
 • Increase relaxation space on both campuses
 • Introduce consent training in Freshers
 • Introduce a Committee Card (like Captain’s Card)
 • Establish a Society’s Hub
 • Hold an end of year Societies Ball.

 

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fairrepresentation

Swyddog Cymdeithasau &Gwasanaethau
Georgia-Rose Gleeson

Mae'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn rôl eang, sy'n cefnogi'r holl gymdeithasau sydd gan yr Undeb, ac yn goruchwylio'r llu o wasanaethau rydyn ni'n eu rhedeg (fel y bariau, siopau, Canolfan Gyngor a Chefnogaeth, a'r feithrinfa). Mae Georgia-Rose hefyd yn aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Weithredol i sicrhau bod pob un o'n cymdeithasau'n cael eu cynrychioli'n deg.

‘Helo! Fy enw i yw Georgia-Rose a fi yw eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau. Fi oedd Swyddog yr Amgylchedd 2019/2020 ac roeddwn i ar bwyllgor y Gymdeithas Ddaearyddiaeth am ddwy flynedd yn ystod fy Ngradd Daearyddiaeth Gorfforol israddedig, rydw i hefyd yn chwarae pêl-fasged ar gyfer SUBC a thîm menywod lleol Abertawe. Rwy'n angerddol am yr awyr agored ac yn mwynhau'r ardal leol - fy hoff le yn Abertawe yw Rhossili ac rydw i yno bron i bob penwythnos!

Yn bwysicaf oll, rydw i yma i'ch cynrychioli a sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu clywed. Peidiwch ag oedi cyn siarad â mi os byddwch yn fy ngweld ar y campws neu anfonwch neges ataf unrhyw bryd! Gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau newid ac yn gwneud Abertawe'r Undeb gorau.’

Maniffesto Georgia-Rose:

 • Gwella cynaliadwyedd y Brifysgol
 • Cynnwys tocyn bws gyda thocynnau Tooters
 • Gweithio gyda’r Swyddog Rhan-amser Myfyrwyr ag Anableddau a’r Swyddogion LGBTQ+ i drefnu grwp cymorth Traws/Di-deuaidd
 • Cynyddu llefydd ymlacio ar y ddau gampws
 • Cyflwyno hyfforddiant caniatâd yn Wythnos y Glas
 • Cyflwyno Cerdyn i Bwyllgorau (fel Cerdyn Capteiniaid)
 • Sefydlu Both i Gymdeithasau
 • Sefydlu Dawns i Gymdeithasau ar ddiwedd y flwyddyn

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwynsicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg