Welsh Affairs Officer
Katie Phillips

The newest role in our Full-Time Officer team but an important one! Katie will be vital in ensuring that all Welsh speaking students are given equal opportunities to study in Welsh if they choose to. She will also promote the Welsh language, culture and history to our students, and work with the University to ensure we are as bilingual as possible!

‘Shwmae, I’m Katie the current Welsh Affairs Officer. I studied Geography at Swansea uni, as well as being the Welsh Coordinator for the Geography society in my second year, and the Welsh Medium Geography rep in my third year. I have been an ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as well as the university, and I have worked for the Student’s Union for three years in several roles.

My favourite place in Swansea is Hoogah for the lush food and quirky interior. I’m an avid yogi, gig enthusiast, and lover of all things sustainability! I’m excited for the year ahead working with the other FTO’s on fun projects which will positively effect the student community.’

Katie's manifesto:

 • Increase the number of modules taught through the medium of Welsh
 • Introduce Welsh coordinators for societies and sports clubs
 • Host Welsh cultural evens and trips throughout the year
 • Celebrate Dydd Gwyl Dewi and St Dwynwen’s Day on both campuses
 • Introduce weekly support groups for Welsh learners to practice
 • Ensure more Welsh music is played in JCs and Tafarn Tawe
 • Introduce free Welsh language courses
 • Promote free online Welsh language courses and Duolingo

Roles & Responsibilities

Ensuring Welsh speaking students are given equal opportunities

Promoting the Welsh language, culture and history to all students

Ensuring bilingualism across the University

Swyddog Materion Cymraeg
Katie Phillips

Y rôl fwyaf newydd yn ein tîm o Swyddogion Llawn-amser ond rôl bwysig! Bydd Katie yn hanfodol wrth sicrhau bod holl fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn derbyn cyfleodd cyfartal i astudio yn y Gymraeg os hoffent. Bydd Katie hefyd yn hyrwyddo’r iaith, diwylliant a hanes i’n myfyrwyr, ac yn gweithio gyda’r Brifysgol i sicrhau ein bod ni mor ddwyieithog â phosib!

‘Shwmae, fi yw Katie, y Swyddog Materion Cymraeg cyfredol. Astudiais Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a fi oedd Cydlynydd y Gymraeg ar gyfer y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn fy ail flwyddyn, a Chynrychiolydd y Gymraeg ar gyfer Daearyddiaeth yn fy nhrydedd flwyddyn. Rydw i wedi bod yn llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â’r Brifysgol, ac rydw i wedi gweithio dros Undeb y Myfyrwyr am dair blynedd mewn amryw o rolau.

Fy hoff le yn Abertawe yw Hoogah oherwydd y bwyd blasus a’r addurniadau rhyfedd. Rwy’n hoff iawn o ioga, gigs a chynaliadwyedd! Rwy’n edrych ymlaen ar y flwyddyn i ddod a gweithio gyda’r Swyddogion eraill ar brosiectau hwylus a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar gymuned myfyrwyr.’

Maniffesto Katie:

 • Cynyddu’r nifer o fodiwlau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cyflwyno cydlynwyr Cymraeg ar gyfer cymdeithasau a chlybiau chwaraeon
 • Cynnal digwyddiadau a theithiau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn
 • Dathlu Dydd Gwyl Dewi a Diwrnod Santes Dwynwen ar y ddau gampws
 • Cyflwyno grwpiau cymorth wythnosol i ddysgwyr allu ymarfer
 • Sicrhau bod rhagor o gerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae yn JCs a Tafarn Tawe
 • Cyflwyno cyrsiau dysgu Cymraeg rhad ac am ddim
 • Hyrwyddo cyrsiau Cymraeg rhad ac am ddim ar-lein a Duolingo

Rolau a Chyfrifoldebau

Sicrhau bod gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith hawliau cyfartal

Hyrwyddo'r iaith, diwylliant a hanes Cymraeg

Sicrhau dwyieithrwydd yn y Brifysgol