Welsh Affairs Officer

Swyddog Materion Cymraeg

Gwern Dafis

Gwern is vital in ensuring that all Welsh speaking students are given equal opportunities to study in Welsh if they choose to. He will also promote the Welsh language, culture and history to our students, and work with the University to ensure we are as bilingual as possible!

Gwern, who is originally from West Wales, studied Accounting and Finance with a Year in Industry, and was a big name in the GymGym (Gymdeithas Gymraeg Abertawe) Society, before running to be your Welsh Affairs Officer.

‘I’m so excited to be the Welsh Affairs Officer this year, after a difficult time for many at University, the whole team and I are ready to make 2020/21 the best year in Swansea for all students!’

Mae Gwern yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg yn cael cyfle cyfartal i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny. Bydd hefyd yn hyrwyddo'r iaith, diwylliant a hanes Cymraeg i'n myfyrwyr, ac yn gweithio gyda'r Brifysgol i sicrhau ein bod mor ddwyieithog â phosibl!

Astudiodd Gwern, sy'n wreiddiol o Orllewin Cymru, Gyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, ac roedd yn enw mawr yn y GymGym (Cymdeithas Gymraeg Abertawe), cyn ymgeisio i fod yn Swyddog Materion Cymraeg.

‘Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at fod yn Swyddog Materion Cymraeg eleni, ar ôl cyfnod anodd i lawer yn y Brifysgol, rydw i a’r tîm cyfan yn barod i wneud 2020/21 y flwyddyn orau yn Abertawe i bob myfyriwr’

Roles & Responsibilities

Ensuring Welsh speaking students are given equal opportunities

Promoting the Welsh language, culture and history to all students

Ensuring bilingualism across the University

Rolau a Chyfrifoldebau

Sicrhau bod gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith hawliau cyfartal

Hyrwyddo'r iaith, diwylliant a hanes Cymraeg

Sicrhau dwyieithrwydd yn y Brifysgol