Liza Leibowitz

Liza will be taking a leading role on the Union’s many welfare campaigns we run, she also provides student support with housing issues and works with the Advice and Support Centre to make sure our Mental Health support stays to the high quality we already have! She also promotes a healthy lifestyle and well-being through her role.

'Hey! I'm Liza and I am your new Welfare Officer. Super excited to be working alongside all of you and I figured I'd let you know a little about me: I am a recent Law graduate and the previous BME Officer for the last academic year. I am big on philanthropy and I am always eager to help students, as well as hear all your ideas regarding the University.'

Roles & Responsibilities

 • Leads on all welfare campaigns
 • Helps students with housing issues
 • Promotes well-being and healthy living

Manifesto:

 • Provide more Safe Spaces for students to destress
 • Introduce a University-wide confidential helpline
 • Reduce the cost of gym services
 • Provide sexual health self-test kits
 • Work to reduce the BME attainment gap
 • Create an online forum for reviewing student accommodation and landlords
 • Introduce the Ask For Angela initiative
 • Create a secure online and face-to-face forum to report suspicious behaviour concerns
Facebook Email

Liza Leibowitz

Bydd Liza yn cymryd rhan flaenllaw ar nifer o ymgyrchoedd lles yr Undeb, ac mae hi hefyd yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar faterion tai ac yn gweithio gyda'r Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth i sicrhau bod ein cefnogaeth Iechyd Meddwl yn aros i'r ansawdd uchel sydd gennym eisoes! Mae hi hefyd yn hyrwyddo ffordd iach o fyw a lles yn ei rôl.

‘Hei! Liza ydw i a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ochr yn ochr â phob un ohonoch chi. Dyma ychydig o wybodaeth amdanaf i: graddiais yn y Gyfraith yn ddiweddar a fi oedd y Swyddog BME ar gyfer y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Rwy’n angerddol iawn am ddyngarwch ac rydw i bob amser yn awyddus i helpu myfyrwyr, yn ogystal â chlywed eich holl syniadau ynglyn â’r Brifysgol.’

Rolau a Chyfrifoldebau

 • Arwain ar ymgyrchoedd lles
 • Helpu myfyrwyr gyda materion tai
 • Hybu lles a byw yn iach

Maniffesto:

 • Darparu Llefydd Diogel i fyfyrwyr allu ymlacio
 • Cyflwyno llinell cymorth gyfrinachol ledled y Brifysgol
 • Lleihau costau gwasanaethau’r gampfa
 • Darparu citiau hunan-profi iechyd rhywiol
 • Gweithio i leihau’r bwlch cyrhaeddiad du
 • Creu fforwm ar-lein i arolygu llety a landlordiaid myfyrwyr
 • Cyflwyno cynllun Ask For Angela
 • Creu fforwm ar-lein ac wyneb-i-wyneb i adrodd pryderon am ymddygiad amheus
Facebook Email