Pagan

Merry Meet!

Our society is open to everyone, so you do not have to be a Pagan or Religious to join, just come along for the experience! This is a Society for people to learn about ancient spirituality, crafts such as tarot and many different colourful traditions and mythologies. There is something for everyone in the Society as we try to cater to a variety of different interests and beliefs.
 
The Pagan Society offers monthly social gatherings in Swansea with the local Pagan Moot, and a monthly university based event, varying from Pagan themed talks, crafting sessions, workshops and readings. We also go on days trips to local sacred sites such as Parc Le Breos, Caswell Holy Well, and weekends away to more distant sites, such as Avebury and Glastonbury.
 
We are also fortunate enough to have support from the local Moots in the Swansea / Neath area and so we have very knowledgable people supporting and helping us in learning the many ancient ways. We really want to educate people on what Paganism really is, getting rid of the incorrect stereotypes that still linger and have fun while doing so! 
 
So if you feel your path may lead along the ancient ones or are curious even, come along and see what we can offer you!   

Paganaidd

Mae ein cymdeithas ar agor i bawb, felly nad oes angen i chi fod yn Bagan neu’n grefyddol i ynumo, dewch am y profiad!  Dyma Gymdeithas er mwyn i bobl dysgu am ysbrydolrwydd hynafol, crefftau fel tarot a nifer o draddodiadau a mytholegau gwahanol.  Mae yna rywbeth i bawb yn y Gymdeithas gan ein bod ni’n ceisio darparu ar gyfer amrywiad o wahanol diddordebau a chredoau.

Mae’r Gymdeithas Pagainaidd yn cynnig cyfarfodydd cymdeithasol misol gyda’r Pagan Moot lleol, a digwyddiad prifysgol misol, yn amryio o drafodaethau Paganaidd, sesiynau crefft, gweithdai a darlleniadau. Rydym hefyd yn mynd ar deithiau diwrnod i safleoedd sanctaidd lleol fel Parc Le Breos, Ffynnon Sanctaidd Caswell, a phenwythnosau i ffwrdd i safleoedd pellach fel Avebury a Glastonbury.

Rydym hefyd yn digon ffodus i gael cymorth gan Moots lleol yn yr Ardal Abertawe/Castell-nedd felly mae gennym lawer o bobl wybodus yn cefnogi a helpu ni wrth ddysgu’r ffyrdd hynafol.  Rydym am addysgu pobl am beth mae Paganaidd, gan gael gwared ar ystrydebau anghywir sy’n dal i aros a chael hwyl tra’n gwneud e!

Felly os ydych chi’n teimlo bydd eich llwybr yn dilyn ar hyd yr hen rai, neu os ydych chi’n chwilfrydig, hyd yn oed, dewch i weld beth allem ni gynnig i chi!

Blessed Be!
 
 

Committee

President
Pagan Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)