You must be logged in to view and participate in the elections.

{electionvotingmembershipstatscolumn}

2021 AF Referendum

1. Should the Union Affiliate with Advice UK at £282 Per Annum?

Our membership is important to our Advice Service provision as we get our liability insurance through Advice UK. We get a 30% reduction on the annual cost of Advice Pro, which is our case management system, because we are members of Advice UK.

 

Mae ein haelodaeth yn bwysig i'n darpariaeth o Wasanaethau Cyngor gan ein bod ni'n derbyn ein hyswiriant atebolrwydd gan Advice UK. Rydyn ni'n derbyn Advice Pro 30% yn rhatach, sef system rheoli achosion, gan ein bod ni'n aelodau o Advice UK.

2. Should the Union Affiliate with the NDNA (National Day Nurseries Association) at £169 Per Annum?

NDNA (National day nurseries association) aim is to make sure children get the best possible start in life. By empowering childcare settings to run high quality, sustainable businesses, NDNA know children will benefit from the best care and learning, helping them to reach their potential.”

The SU Nursery is affiliated to both the nationwide association and the Welsh NDNA. The benefits include:

 • Discount on the essential courses for all early years’ sectors
 • Discount with the major educational suppliers
 • Management guidance for issues such as Policies and Procedures for Childcare settings
 • A knowledge hub where ideas and issues are shared
 • Newsletters for current issues affecting Childcare providers.

 

“Mae NDNA (National day nurseries association) yn bwriadu sicrhau bod plant yn derbyn y dechau gorau posib yn eu bywydau. Drwy rymuso gosodiadau gofal plant i gynnal busnesau cynaliadwy ac o safon dda, mae NDNA yn gwybod y bydd plant yn elwa o'r gofal a dysgu posib, yn helpu iddynt gyrraedd eu potensial.

Mae Meithrinfa UM yn gysylltiedig â'r gymdeithas genedlaethol ac NDNA Cymru. Mae'r manteision yn cynnwys:

 • Cyrsiau hanfodol rhatach ar gyfer sectorau blynyddoedd cynnar
 • Disgownt gyda darparwyr addysgiadol mawr
 • Arweiniad rheolaeth ar gyfer materion fel Polisiau a Gweithdrefnau o fewn gosodiadau gofal plant
 • Both gwybodaeth i rannu syniadau a phroblemau
 • Cylchlythyron am faterion cyfredol sy'n effeithio ar ddarparwyr gofal plant

3. Should the Union Affiliate with NUS (National Union of Students) at £20,425 Per Annum?

NUS is the National Union of Students and  one of the largest student organisations in the world, representing 7 million students in further and higher education in the UK.

Over 600 students’ unions are affiliated with NUS, including us. We pay an annual subscription fee to NUS, which funds all the campaigns, activities and support services of NUS.

Membership means we are entitled to the following:

•          TOTUM discount cards
•          Awards and Accreditation like Best Bar None and Green Impact
•          Support for elections
•          National representation and campaigning
•          Opportunities to take part in national and local policy making
•          Training and development for the Officers and SU staff

 

Mae UCM (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr) yn un o sefydliadau myfyrwyr mwyaf y byd, gan gynrychioli tua 7 miliwn o fyfyrwyr mewn addysg uwch a phellach drwy gydol y Deyrnas Unedig.

Mae dros 600 o Undebau Myfyrwyr yn gysylltiedig ag UCM, gan gynnwys ni! Mae pob undeb myfyrwyr yn talu ffi flynyddol i UCM, sy'n talu am ein hymgyrchoedd, gweithgareddau a gwasanaethau cymorth.

Beth yw UCM Cymru?

Mae UCM Cymru yn genhedlaeth o UCM sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr yng Nghymru. Gan fod Addysg Uwch yn bwer datganoledig, UCM Cymru yw'r prif lais i fyfyrwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gan ein bod ni'n aelod o UCM, rydyn ni'n aelod awtomatig yn rhan o UCM Cymru.

Pa hawliau sydd gan Undebau sy'n aelodau?

Mae aelodaeth yn rhoi'r hawliau canlynol i ni:

 • Cardiau disgownt NUS Extra (nid yw'r rhain ar gael i undeb nad sy'n gysylltiedig!)
 • Gwobrwyon ac Achrediad gyda chynlluniau fel Best Bar None ac Effaith Werth
 • Cefnogaeth gydag etholiadau
 • Cynrychiolaeth ac ymgyrchu cenedlaethol (e.e Cynadleddau Cenedlaethol)
 • Cyfleoedd i ymgysylltu wrth wneud polisiau lleol a chenedlaethol

Hyfforddiant a datblygiad Swyddogion Llawn a Rhan amser, yn ogystal â staff UM

4. Should the Union Affiliate with the SRA (Student Radio Association) at £80 Per Annum?

“The UK Student Radio Association is an organisation run to enable, encourage and act on  behalf of the UK student radio community. We represent radio stations linked to educational establishments, as well as individual students participating in radio and audio projects, and work with industry bodies to offer advice, support and opportunities to our members.”

SRA gives info, training and events, as well as the opportunity to host the SRA syndicated chart show.

?

"Mae'r Student Radio Association yn sefydliad sy'n galluogi, annog ac ymddwyn ar ran cymuned radio myfyrwyr y DU. Maen nhw'n cynrychioli gorsafoedd radio sy'n gysylltiedig â sefdliadau addysgiadol a myfyrwyr unigol sy'n cymryd rhan mewn prosiectau radio a sain, ac yn gweithio â sefydliadau'r diwylliant i gunnig cyngor, cefnogaeth a chyfleoedd i'w aelodau." 

Mae SRA yn rhoi mynediad i wybodaeth, hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn rhoi'r cyfle i gynnal sioe siart syndicâd SRA. Mae UMPA wedi bod yn rhan o SRA yn y gorffennol. Rydyn ni wedi ymuno eto yn dilyn gostyngiad mewn cyfranogiad gan fyfyrwyr.

5. Should the Union Affiliate with the NaSTA (National Student Television Association) at £60 Per Annum?

NaSTA (National Student Television Association) is designed for student TV. NaSTA draws student TV stations together and gives a platform for stations to ask each other for advice, solve issues and get like-minded students together.

They run nationwide competitions, events and training to showcase talen from educational organisatios.

 

Mae NaSTA (National Student Television Association) yn gorff cynrychioladwy sydd wedi'i ddylunio a llywodraethu gan deledu myfyrwyr i deledu myfyrwyr. Mae NaSTA yn bodoli i ddiod â gorsafoedd teledu newydd a chyfredol at ei gilydd ledled y DU, a darparu platfform i orsafoedd ofyn ei gilydd am gyngor, datrys problemau a helpu cymuned debug o fyfyrwyr a gorsafoedd teledu myfyrwyr ledled y wlad.

Maen nhw'n cynnal cystadlaethau a hyfforddiant cenedlaethol i arddangos talent o sefydliadau addysgiadol.

6. Should the Union Affiliate with UKCISA (United Kingdom Council for International Student Affairs) at £0 Per Annum?

UKCISA (UK Council for International Student Affairs) is an advisory body that gives resources for SUs and Universities to improve the international student experience. Membership gives access to their resources, discounts on their training events and support with best practice. International students have recently faced additional challenges as a result of frequently changing visa regulations. We believe we could be doing more to improve the experience of international students at Swansea University, so we require informed knowledge to be able to effectively lobby and campaign for international students, which could be gained through membership/affiliation to UKCISA.

 

Mae UKCISA (UK Council for International Student Affairs) yn gorff cynghorol sy'n darparu adnoddau ar gyfer Undebau Myfyrwyr a Phrifysgolion i wella profiadau myfyrwyr rhyngwladol. Mae aelodaeth yn sicrhau mynediad at eu hadnoddau, ymchwil, disgowntiau ar ddigwyddiadau hyffordddi, cefnogaeth ac enghreifftiau o arferion da. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr rhyngwladol wedi wynebu heriau ychwanegol o ganlyniad i'r rheoliadau visa yn newid yn aml. Credwn ni y gallen ni wneud mwy i wella profiad myfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe, ac felly mae angen gwybodaeth y sefydliad i ni allu lobio ac ymgyrchu dros fyfyrwyr rhyngwladol yn effeithiol, a gall y cysylltiad hwn ein helpu.

SUMASOC AGM 2021

This AGM is for members of the Anime and Manga Society.

3 posts are up for election.

Nominations open at 12:00 on Wednesday 10 March 2021 (in 25 hours)

The polls open at 12:00 on Wednesday 24 March 2021 (in 15 days)

Please log in to see more details.

Microbiology Society AGM 2021

This AGM is for members of the Microbiology Society.

4 posts are up for election.

Nominations close at 22:00 on Wednesday 10 March 2021 (in 35 hours)

The polls open at 10:00 on Monday 15 March 2021 (in 5 days and 23 hours)

Please log in to see more details.

Canadian Law Society AGM 2021

This AGM is for members of the Candian Law Society.

5 posts are up for election.

Nominations close at 05:00 on Monday 5 April 2021 (in 3 weeks and 5 days)

The polls open at 05:00 on Tuesday 6 April 2021 (in 3 weeks and 6 days)

Please log in to see more details.

K-Pop Society AGM 2021

This AGM is for members of the K-Pop Society.

7 posts are up for election.

Nominations close at 23:59 on Friday 26 March 2021 (in 17 days)

The polls open at 19:30 on Wednesday 31 March 2021 (in 3 weeks and 1 days)

Please log in to see more details.

swan_hack AGM 2021

This AGM is for members of the swan_hack society.

5 posts are up for election.

Nominations close at 18:00 on Friday 12 March 2021 (in 3 days and 7 hours)

The polls open at 08:00 on Wednesday 17 March 2021 (in 7 days)

Please log in to see more details.

Nursing Rep Election (March intake)

3 posts are up for election.

Nominations are now closed.

The polls are open and will close at 00:00 on Thursday 11 March 2021 (in 37 hours)

Please log in to vote.
Post List
Read more about the positions up for election and what each role entails.
Candidate List
See who's running for each post and read their manifestos.

2021 FTO and PTO Elections

The Spring Elections are your opportunity to vote in your new student leaders of Swansea SU, or stand to be one of them! We are electing a team of 6 Full-Time Officers (FTO) and 12 out of 18 Part-Time Officers (PTO) to lead Swansea SU and sit on the Executive Committee. (The other 6 PTO positions will be elected in the Autumn Elections, as will any PTO positions that do not get filled this Spring.)

17 posts are up for election.

Nominations are now closed.

The polls are open and will close at 13:00 on Thursday 11 March 2021 (in 2 days and 2 hours)

Please log in to vote.
Post List
Read more about the positions up for election and what each role entails.
Candidate List
See who's running for each post and read their manifestos.