Manifesto

Candidate for the position of Students With Disabilities Officer

Image for ELLIE PULLEN

ELLIE PULLEN

Vote for me and get the representation you deserve // Pleidleisiwch i mi a chael y gynrychiolaeth rydych yn haeddu.

 • Seek to evaluate the way colleges deal with extenuating circumstances, for those with a declared disability or medical problem. The current system is unfair and places unnecessary stress on students.
 • Ensure that SUSU events are accessible to all.
 • Discuss with colleges how they can best support students with disabilities. For example by assigning personal tutors who are sympathetic towards those who may be in need of additional support.
 • Ensure everyone with a disability whether it is apparent or not has the opportunity to make their voice heard.
 • Work to improve the existing facilities for students with disabilities. Discussing with the university an increase in funding for essential services like counselling.
 • Run campaigns across campus to raise awareness of mental health and what services are available to those in need.
 • An accessible officer, if elected I will be available in a number of ways be it Facebook or Twitter or a coffee in JC’s. If you need me as an officer I will be available in a manner that is accessible to you.

 • Ceisio arfarnu’r ffordd mae colegau yn ymdrin ag amgylchiadau esgusodol, i’r rhaid ag anabledd datganedig neu broblem feddygol. Mae’r system bresennol yn annheg ac yn rhoi straen diangen ar fyfyrwyr.
 • Sicrhau bod digwyddiadau SUSU yn hygyrch i bawb.
 • Trafod gyda cholegau sut y gallent roi’r gefnogaeth orau i fyfyrwyr ag anableddau.
 • Sicrhau bod pawb ag anabledd os yw'n amlwg ai peidio yn cael cyfle i fynegi eu llais.
 • Gweithio i wella’r cyfleusterau presennol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Trafod gyda’r Brifysgol am gynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau hanfodol fel cynghori.
 • Rheged ymgyrchoedd ar draws y campws i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a pha wasanaethau sydd ar gael i’r rheini sydd mewn angen.
 • Swyddog hygyrch, os caf fy ethol byddaf ar gael mewn nifer o ffurf boed ar Facebook neu Twitter neu goffi yn JCs. Os rydych fy angen fel Swyddog byddaf ar gael mewn ffordd sy’n hygyrch i chi.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)