Manifesto

Candidate for the position of Ethics Officer

Image for ROSS MCKENDRICK

ROSS MCKENDRICK

#TheOnlyWayIsEthics

When a petition signed by thousands of the university’s students and staff is brushed off so hastily by a senior member of management at the university, instead describing his opposition as “a cancer that must now be removed”, it is clear that change is needed. My programme will include the following:

 • Follow on from the work of previous ethics officers in continuing co­operation with Campaign Against Arms Trade, aiming to divest all current arms trade investors of any power at the university.
 • Campaign to oppose the university’s investment in weapons corporations, pharmaceutical industries, and media giants.
 • Demand the university publish information on gender pay gaps of their staff, and look to resolve it.
 • Support the #freeperiods campaign to help ensure that this natural event isn’t seen as an area for profit.
 • Oppose the university’s commitment as a ‘Workfare provider’.
 • Continue to support the staff and students who have been treated with utter contempt by the School of Management.
 • Listen to the students of ethical issues that matter to them.
 • I’m committed to helping that change occur.

#TheOnlyWayIsEthics


Pan gaiff deiseb sydd wedi ei harwyddo gan filoedd o fyfyrwyr a staff prifysgol ei anwybyddu gan aelod uwch o fwrdd rheolaeth y brifysgol, maen amlwg mai yn hytrach na disgrifio’i wrthwynebwyr fel “a cancer that must now be removed”, mai newid sydd ei angen. Bydd fy rhaglen yn cynnwys y canlynol:

 • Dilyn ymlaen o waith swyddogion moeseg blaenorol trwy barhau i gyd­weithio gyda Campaign Against Arms Trade, gan anelu i ddihatru holl fuddsoddwyr y fasnach arfau sydd ag unrhyw bwer o fewn y brifysgol.
 • Ymgyrchu i wrthwynebu corfforaethau’r brifysgol sy’n buddsoddi mewn arfau, y diwydiant fferyllol a chewri’r cyfryngau.
 • Mynni fod y brifysgol yn cyhoeddi’r wybodaeth am y blwch cyflog rhwng rhywiau ymysg eu staff, ac edrych i wella hyn.
 • Cefnogi’r ymgyrch #freeperiods er mwyn helpu i sicrhau nad yw trychinebau naturiol yn troi yn gyfleoedd i wneud profit.
 • Gwrthwynebu ymrwymiad y brifysgol fel darparwr ‘Workfare’.
 • Parhau i gefnogi staff a myfyrwyr sydd wedi cael eu trin â dirmyg gan yr Ysgol Reolaeth
 • Gwrando ar farn myfyrwyr am faterion moesol sy’n eu heffeithio.
 • Rwy’n ymroddedig at sicrhau y bydd newid yn digwydd.

#TheOnlyWayIsEthics

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)