Manifesto

Candidate for the position of LGBT+ Officer (Bay)

Image for Mr SAM MCLAUGHLIN

Mr SAM MCLAUGHLIN

Representing all things LGBT+ in the Student's Union

My name is Sam McLaughlin, a second year geography student and an avid member of the LGBT+ society. I have a keen interest in campaigning for LGBT+ rights and aim to immerse myself fully into raising awareness of LGBT+ issues. If elected as LGBT Officer, I intend to:

 • Organise a week long event celebrating different sexualities and gender identities within the LGBT+ spectrum
 • Ensure that the union maintains a zero tolerance policy to instances of hate crime towards the LGBT+ community, and raise awareness about how to report hate crime
 • Run a campaign focused on eliminating stigma associated with mental illness amongst individuals defining as LGBT+
 • Commemorate the days dedicated to the LGBT+ community across the year and fully acknowledge LGBT History Month
 • Publicise LGBT+ issues in the media from across the world via strong social networking links
 • Strive to have campaigns and the presence of the LGBT Open Place PTO felt at bay campus as well as singleton campus.
 • Work closely with the current LGBT+ society and the Student’s Union to provide awareness of the campaigns held across the campuses

Fy enw i yw Sam McLaughlin, rwy’n fyfyriwr ail flwyddyn daearyddiaeth ac yn aelod brwd o’r gymdeithas LHDT+. Mae gannai ddiddordeb brwd mewn ymgyrchu dros hawliau LHDT ac yn anelu i anelu i drochi fy hun yn llawn i mewn i godi ymwybyddiaeth o faterion LHDT. Os caff fy ethol fel Swyddog LHDT, bwriadaf:

 • Trefnu digwyddiad wythnos hir i ddathlu gwahanol rywioldeb a hunaniaeth rhyw o fewn y sbectrwm LHDT+
 • Sicrhau bod yr undeb yn cynnal polisi dim goddefgarwch i achosion o droseddau casineb tuag at y gymuned LHDT+, gan godi ymwybyddiaeth am sut i roi gwybodaeth am droseddau casineb
 • Cynnal ymgyrch sy’n canolbwyntio ar gael gwared ar stigma sy’n gysylltiedig â salwch meddwl ymhlith unigolion sy’n hunan ddiffinio fel LHDT+
 • Cofio'r dyddiad sy’n ymroddedig i’r gymuned LHDT+ ar draws y flwyddyn a chydnabod mis hanes LHDT yn llwyr
 • Rhoi cyhoeddusrwydd i faterion LHDT+ yn y cyfryngau o bob cwr o’r byd drwy gysylltiadau rhwydweithio cymdeithasol cryf
 • Ymdrechu i gael ymgyrchoedd a phresenoldeb o LHDT man agored Swyddog rhan-amser ar gampws y Bae yn ogystal â champws Singleton
 • Gweithio’n agos gyda’r gymdeithas LHDT+ presennol ac Undeb y Myfyrwyr i ddarparu ymwybyddiaeth o’r ymgyrchoedd a gynhelir ar draws y ddau gampws

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)