Manifesto

Candidate for the position of LGBT+ Officer (Singleton)

Image for Miss HANNAH STEWART

Miss HANNAH STEWART

To help and campaign for LGBT+ women and the LGBT+ community!

My name is Hannah Stewart and I am a first year humanities student. I am very involved with the university’s LGBT+ Society and this year I have attended NUS LGBT+ Wales Conference and NUS LGBT+ National Conference. I am also currently the Bi* Rep­elect for NUS LGBT+. If elected LGBT+ Women’s PTO, I intend to:

 • Ensure the university and Student’s Union maintains a zero­tolerance stance on homophobia and make sure this extends to all other types of discrimination regarding sexuality or gender
 • Work with the Women’s Officer on issues, such as the over­sexualisation of female same ­sex couples
 • Work to ensure the inclusion of gender neutral toilets on the Singleton Campus
 • Ensure all campaigns and opportunities are extended to the students at the Bay Campus
 • Organise days in Women’s History Month and LGBT History Month dedicated to LGBT+ women and ensure the inclusion of LGBT+ women in International Women’s Day
 • Aim to provide an organised, funded trip to Student Pride as part of LGBT History Month
 • Increase advertisement and awareness of the hate ­crime report centre and procedures for reporting incidents

Fy enw i yw Hannah Stewart ac rwyf yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf Dyniaethau. Rwyf yn weithgar iawn gyda chymdeithas LHDT+ y brifysgol eleni, rwyf wedi mynychu cynhadledd UCM LHDT+ Cymru a chynhadledd UCM LHDT+ genedlaethol. Rwyf hefyd ar hyn o bryd yn BI* Cynrychiolydd-ethol ar gyfer UCM LHDT+. Os caf fy ethol fel Swyddog Rhan Amser LHDT+ Merched, yr wyf yn bwriadu:

 • Sicrhau bo’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnal safiad dim goddefgarwch ar homoffobia gan sicrhau bod hyn yn ymestyn i bob math o wahaniaethau o ran rhywioldeb neu ryw
 • Cynyddu hysbysiadau ac ymwybyddiaeth o’r ganolfan adrodd troseddau casineb a gweithdrefnau ar gyfer adroddi ddigwyddiadau
 • Anelu at ddarparu taith a drefnwyd a ariannir i Falchder (Pride) Myfyrwyr fel rhan o fis hanes LHDT
 • Trefnu diwrnod o fewn mis hanes Menywod a mis hanes LHDT yn ymroddedig i Fenywod LHDT+ gan sicrhau cynnwys menywod LHDT+ yn Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod
 • Sicrhau bod yr holl ymgyrchoedd a chyfleoedd yn cael eu hymestyn i fyfyrwyr ar Gampws y Bae
 • Gweithio i sicrhau cynnwys toiledau niwtral rhwng y ddau ryw ar Gampws Singleton
 • Gweithio gyda Swyddog Menywod ar faterion, megis gor-rywioli cyplau menywaidd o’r un rhyw

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)