Manifesto

Candidate for the position of General Secretary

Image for Miss HYELNI UBA MSHELIA

Miss HYELNI UBA MSHELIA

Hello,

My name is Hyelni uba mshelia and I am in my first year running for the post of General Secretary. I have been a member of various societies and been an official in most. I was the events manager of the ACS where I had to organise large­scale events and also work with my fellow officials. It built my ability to manage people, take on responsibility and delegate tasks effectively. I was also able to listen to concerns and take advice. If I am elected as the General Secretary, I will

  • Effectively broadcast news and events to students via facebook or word of mouth
  • Encourage participation from members
  • Organise and coordinate committee meetings and events
  • Help the committee with anything, even out of my role specifics
  • Be enthusiastic about every new idea and opportunity, and try to spread this within the students union

I am more than willing to follow instructions and give my opinions, be dedicated in whatever is required of me. With my natural vivacious personality, I hope the student body see me fit for this post, as I will put all my efforts in the work to make it a reality and a success.

Thank you


Helo,

Fy enw i yw Hyelni uba mshelia ac rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf ac yn ceisio am rôl yr Ysgrifennydd Cyffredinol. Rydw i wedi bod yn aelod o nifer o gymdeithasau ac wedi bod yn swyddog mewn rhan fwyaf ohonynt. Roeddwn i’n rheolwr digwyddiadau ar gyfer ACS lle oedd rhaid i mi drefnu digwyddiadau ar raddfa fawr a gweithio gyda fy nghyd­swyddogion, hefyd. Roedd hyn yn adeiladu ar fy ngallu i drefnu pobl, cymryd cyfrifoldeb a dirprwyo tasgau yn effeithiol. Roedd i hefyd yn gallu gwrando ar bryderon a derbyn cyngor. Os caf fy nethol fel yr Ysgrifennydd Cyffredinol, byddaf yn:

  • Darlledu newyddion a digwyddiadau i fyfyrwyr yn effeithiol ar Facebook neu ar lafar
  • Annog cyfranogiad gan aelodau
  • Trefnu a chydlynu digwyddiadau a chyfarfodydd y pwyllgor
  • Helpu’r pwyllgor gydag unrhyw beth, hyd yn oed os nad yw rhywbeth yn fy manylion rôl
  • bod yn frwdfrydig am bob syniad a chyfle newydd, a cheisio lledaenu hyn o fewn undeb y myfyrwyr

Rwy’n fwy na bodlon i ddilyn cyfarwyddiadau a rhoi fy marn, bod yn ymroddedig gydag unrhyw beth sydd angen i mi ei wneud. Gyda fy mhersonoliaeth fywiog naturiol, rwy’n gobeithio fod y corff myfyrwyr yn fy ngweld i’n addas ar gyfer y swydd hon, oherwydd byddaf yn rhoi fy holl ymdrechion yn y gwaith i sicrhau y bydd yn llwyddiant.

Diolch

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)