Manifesto

Candidate for the position of Environment Officer

Image for Bee Diana

Bee Diana

I am personally motivated to tackle issues affecting the environment and I care about the little things we can do as individuals to improve the environment around us for today and the future. While working in Swansea University’s’ Sustainability Department last summer, I became familiar with environmental organisations and campaigns that are striving to improve our environment and gained useful knowledge in sustainable working practices.

Experience:

 • 16 years of work experience before becoming a student
 • Experience of liaising with internal and external stakeholders in the business sector, dealing with people on a range of levels
 • Working effectively as a team in previous employment, we gained the ‘Investors in People Award
 • Researching and writing of new policies and procedures in a regulatory environment and keeping up to date with industry changes that could affect day to day working practices
 • Proven communication skills as a publicist for a university society
 • Student Rep, able to communicate effectively and engage with other students

I believe I would be a very resourceful addition to the team being able to proactively engage with staff, students and outside organisations, with a view to improving the environmental practices for Swansea University overall.


Yn bersonol rwy’n frwdfrydig i fynd i’r afael a materion sy’n effeithio'r amgylchedd ac rwy’n poeni am y pethau bach y gallwn ei wneud fel unigolion i wella’r amgylchedd a’n cwmpas ar gyfer heddiw a’r dyfodol. Wrth weithio yn Adran Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe'r haf diwethaf, Mi wnes i ddod yn gyfarwydd â sefydliadau amgylcheddol ac ymgyrchoedd sydd yn ymdrechu i wella ein hamgylchedd gan ennill gwybodaeth ddefnyddiol mewn arferion gwaith cynaliadwy.

Profiad:

 • 16 mlynedd o brofiad gwaith cyn dod yn fyfyriwr
 • Profiad o gysylltu â rhandaliadau mewnol ac allanol yn y sector busnes, gan ddelio a phobl ar amrywiaeth o lefelau.
 • Gweithio’n effeithiol fel tîm mewn cyflogaeth flaenorol, gwnaethom ennill ‘Gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl’.
 • Ymchwilio ac ysgrifennu polisïau a gweithdrefnau newydd mewn amgylchedd o ddydd i ddydd.
 • Sgiliau cyfathrebu profedig fel hyrwyddwr ar gyfer cymdeithas y Brifysgol.
 • Cynrychiolydd Myfyrwyr, gallu cyfathrebu’n effeithiol ac ymgysylltu a myfyrwyr rheoleiddio a chadw i fyny a newidiadau diwydiant a gallai effeithio arferion gwaith eraill.

Credaf y byddwn yn ychwanegiad dyfeisgar iawn i’r tîm gan ymgysylltu’n rhagweithiol a staff myfyrwyr a sefydliadau allanol, gyda golwg ar wella arferion amgylcheddol ar gyfer Prifysgol Abertawe yn gyffredinol.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)