Manifesto

Candidate for the position of Women's Officer

Image for MS HEATHER WOOD

MS HEATHER WOOD

Hi there! My name is Heather Wood and I am currently a first year literature student. I am running for the position of part-time women’s officer, and I am telling you to vote for me! Why? I hear you ask. Well I have been heavily involved with unions, be it small roles such as class representative or bigger roles such as a delegate for NUS national conference. I can make a promise to you that I will attend executive officer meetings as well as the Student Forum to ensure that I am always up to date with information and able to feedback successfully to you.

Should I be elected part-time women’s officer I wish to research into the possibility of removing all profit on sanitary items to overcome the unfair 5% tax placed on these items. UEA was successful in removing profit and I want to see Swansea Union follow UEA actions. As a 19 year old female, should someone come up to me and try to attack me I would have little idea how to protect myself. I wish to as a part-time officer enable more self-defence lessons to the students of Swansea. I would also like to see more information on sexual health and contraception at Swansea University. My top priority is to support the women of Swansea University, no matter what it costs.


Siwmae! Fy enw i yw Heather Wood ac rydw i’n fyfyriwr yn fy mlwyddyn gyntaf yn astudio llenyddiaeth. Rwy’n ymgeisio am rôl y swyddog menywod rhan-amser, ac rwy’n dweud wrthych chi i bleidleisio drosof fi! Pam? Rwy’n eich clywed chi’n gofyn. Rydw i wedi bod yn rhan fawr o undebau, boed yn rolau bach fel cynrychiolydd dosbarth neu rolau mwy fel cynadleddwr ar gyfer cynhadledd genedlaethol UCM. Rwy’n gallu addo i chi y byddaf yn mynychu cyfarfodydd swyddogion gweithredol, yn ogystal â’r Fforwm Myfyrwyr i sicrhau fy mod i wastad yn gwybod y wybodaeth gyfredol a fy mod i’n gallu rhoi adborth i chi yn llwyddiannus.

Pe bai rwy’n cael fy nethol fel swyddog menywod rhan-amser, rwy’n gobeithio ymchwilio i’r posibiliad o gael gwared ar elw ar eitemau glanweithiol i oresgyn y dreth annheg o 5% ar yr eitemau hyn. Roedd UEA yn llwyddiannus wrth gael gwared ar y dreth ac rwyf am weld Undeb Abertawe yn dilyn gweithredoedd UEA. Fel menyw 19 oed, pe bai rhywun yn ceisio ymosod arnaf, ni fydd llawer o syniad gen i o sut i ddiogelu fy hun. Rwy’n gobeithio i fod yn swyddog rhan-amser er mwyn cynnig mwy o wersi hunan-amddiffyn i fyfyrwyr Abertawe. Byddaf hefyd yn hoffi gweld rhagor o wybodaeth ar iechyd rhywiol ac atal cenhedlaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Fy mhrif flaenoriaeth yw cefnogi menywod Prifysgol Abertawe, beth bynnag y mae’n ei gostio.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)