Manifesto

Candidate for the position of Environment Officer

Image for Miss CARLIE ANDREWS

Miss CARLIE ANDREWS

Without nature we are nothing // Heb natur rydym yn ddim (byd)

Hello, I’m Carlie Andrews and I'm running for the position of Part­Time Environment Officer. I care deeply about the environment and how sustainable energy can replace the use of fossil fuels and nuclear energy.

For a number of years, I have also been a volunteer for my local RSPB organisation which allowed me to help the environment and my local community, and this year I obtained the role of Freshers’ Representative for the History society and Year 1 Subject Representative for History students. I established connections with lecturers as well as with my fellow first years, by using my skills in communication and organisation while gaining great personal experience at the same time.

A significant role I have played is communicating with both staff and lecturers of the College of Arts and Humanities, voicing the students concerns and getting them fixed. I did this by helping the World History module by changing their assessment style and also, in the Undergraduate Board of Study meeting where I provided lecturers the concerns of the students and helped get courses improved. To be part of the SU would be a fantastic opportunity for me.


Helo, Carlie Andrews dwi ac rwy’n rhedeg am Swydd Swyddog yr Amgylchedd rhan-amser.Rwy’n pryderu am yr amgylchedd a sut gall ynni cynaliadwy gymryd lle defnydd danwydd ffosil ac ynni niwclear.

Ers nifer o flynyddoedd rwyf wedi bod yn gwirfoddoli i fy sefydliad RSPB lleol a oedd yn caniatáu i mi helpu’r amgylchedd a fy nghymuned leol. Eleni, Cefais y rôl cynrychiolydd y Glas ar gyfer y gymdeithas Hanes a rôl cynrychiolydd pwnc blwyddyn 1 i fyfyrwyr Hanes, sefydlais gysylltiadau a darlithwyr yn ogystal â fy nghyd fyfyrwyr blwyddyn gyntaf, drwy ddefnyddio fy sgiliau cyfathrebu a threfnu wrth ennill profiad personol mawr ar yr run pryd.

Rhan sylweddol rwyf wedi chwarae yw cyfathrebu gyda staff a darlithwyr y Coleg Celfyddydau a Dyniaethau, gan leisio pryderon myfyrwyr a cheisio eu sefydlogi. Fe wnes i hyn drwy helpu modiwl Hanes y Byd newid eu harddull asesu a hefyd yn cyfarfod Bwrdd astudiaethau israddedigion rhoddais bryderon y myfyrwyr drosodd i’r darlithwyr i gyrsiau gwella. Byddai bod yn rhan o Undeb y Myfyrwyr yn gyfle gwych i mi.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)