Manifesto

Candidate for the position of Mature Students' Officer

Image for Mr RHYDIAN FRANCIS-MORRIS

Mr RHYDIAN FRANCIS-MORRIS

As a PTO I aim to do all I can to improve the student experience here at Swansea. As Mature Students officer, below are a few of my key priorities for next year.

 • I pledge to every student in the School of Management that the dignity at study policy of the University is upheld.
 • I will work closely with the president to make sure any strikes by staff or lecturers does not directly impact student education.
 • To ensure that there is a strong campaign next year to encourage registration and voting in the Welsh Assembly elections.
 • To fight to ensure students are not disadvantaged from accessing union services on the basis of which campus they access.
 • To continue to fight for a decision on singleton park lighting by the university, if the current campaign is unsuccessful.
 • To ensure a strong mental health awareness event occurs on both campuses next year.

I have been a PTO for a year now and have loved the experience. I have achieved a fair bit, from planning and implementing the student’s union voter registration campaign, organising and chairing a Student Union hustings for Swansea West candidates, to campaigning for student safety and lighting in Singleton Park (a campaign that is currently ongoing).


Fel Swyddog Rhan-amser rwy’n anelu at wneud popeth o fewn fy ngallu i wella profiad y myfyrwyr yma yn Abertawe. Fel Swyddog Moeseg, isod mae rhai o fy mlaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 • Rwy’n addo i bob myfyriwr yn yr Ysgol Rheolaeth fod y polisi urddas o astudio yn y Brifysgol yn cael ei chynnal.
 • Byddaf yn gweithio’n agos gyda’r llywydd i sicrhau bod unrhyw streiciau gan staff neu ddarlithwyr ddim yn cael effaith uniongyrchol ar addysg myfyrwyr.
 • Sicrhau bod yna ymgyrch gref y flwyddyn nesaf i annog cofrestru a phleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad.
 • Ymladd i sicrhau nad yw myfyrwyr o dan anfantais o gael mynediad i wasanaethau’r undeb ar sail pa gampws maent yn cael mynychu.
 • I barhau i frwydro am benderfyniad ar oleuadau Parc Singleton gan y Brifysgol, os yw’r ymgyrch presennol yn aflwyddiannus.
 • Sicrhau digwyddiad ymwybyddiaeth iechyd meddwl cryf ar y ddau gampws y flwyddyn nesaf.

Rwyf wedi bod yn Swyddog Rhan-amser ers blwyddyn bellach ac wedi caru’r profiad. Rwyf wedi cyflawni cryn dipyn, o gynllunio a gweithredu ymgyrch cofrestru etholwyr Undeb y Myfyriwr, trefnu a chadeirio Undeb y Myfyrwyr yn hustyngau ar gyfer ymgeiswyr Gorllewin Abertawe, i ymgyrchu dros ddiogelwch myfyrwyr a goleuadau ym Mharc Singleton (Ymgyrch sy’n dal mynd mlaen ar hyn o bryd).

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)