Manifesto

Candidate for the position of President

Image for MR LEWYS ARÔN

MR LEWYS ARÔN

Lewys Arôn

By voting Lewys Aron you're voting for someone with experience.

As someone who has worked for the Students' Union for two years and been a part time officer for two years I know how the Union works, what it does well and what needs changing.

If elected I will:

 • Introduce a Full time International officer
 • Fully redesign the Students' Union website + Launch an App for booking tickets to events
 • Ringfenced liberation funding. Giving Liberation Societies and the liberation Part time officers more control!
 • Fight for fairer fares - Inc Concessions on Wednesdays for sports clubs and a free bus freshers week for anyone based at Bay campus. Making sure you don't miss out!
 • FULLY support the #FreeThePeriod campaign. As a first step sell taxed sanitary products at cost price in Costcutter.
 • Campaign to light up Singleton park
 • Temprature controlled union space (E.e The Hive)
 • No minimum spend before using card to pay at union services.

With the bay campus opening this year we need someone with experience to lead the Union.

Vote for experience

Vote Lewys Aron


Drwy bleidleisio dros Lewys Aron, byddwch yn pleidleisio dros rywun sydd â phrofiad.

Fel rhywun sydd wedi gweithio dros Undeb y Myfyrwyr ers dwy flynedd ac sydd wedi bod yn swyddog rhan-amser am ddwy flynedd, rydw i'n gwybod sut mae'r Undeb yn gweithio, beth mae'n ei wneud yn dda a beth sydd angen ei newid.

Os caf fy ethol, byddaf yn:

 • Sefydlu Swyddog Rhyngwladol Llawn-amser
 • Mynd ati i ail-ddylunio gwefan Undeb y Myfyrwyr a lansio app i hwyluso archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau
 • Clustnodi arian ar gyfer rhyddhad Rhoi mwy o reolaeth i Gymdeithasau Rhyddhad a swyddogion rhyddhad rhan-amser!
 • Ymladd dros gostau teithio teg - gan gynnwys cymorthdal i glybiau chwaraeon ar ddydd Mercher a bws am ddim yn ystod wythnos y glas i unrhyw un sydd ar gampws y Bae. Gwnewch yn sicr nad ydych chi'n colli allan!
 • Cefnogi'n LLAWN ymgyrch #FreeThe Period fel cam cyntaf tuag at werthu nwyddau glanweithdra am bris cyfanwerthol yn Costcutter.
 • Ymgyrch i oleuo parc Singleton.
 • Rheoli tymheredd lleoliadau'r Undeb (e.e. The Hive)
 • Dim isafswm gwariant ar gyfer defnyddio cerdyn i dalu yng ngwasanaethau'r undeb.

Gyda champws y Bae'n agor eleni, rydyn ni angen rhywun profiadol i arwain yr Undeb.

Pleidleisiwch dros brofiad

Pleidleisiwch Lewys Aron

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)