Manifesto

Candidate for the position of President

Image for Miss SOPHIE WIGGINS

Miss SOPHIE WIGGINS

Sophie Wiggins

 • Lobby to bring a doctors and a dentist on the Bay campus as there is currently none of those vital facilities.
 • Bring in an elected International Officer and a Liberation and Equalities Officer.
 • Improve communication and engagement with students and the union by making the union more present on campus including PTO’s and FTO’s and monthly stall sign ups allowing students to regularly get involved.
 • Appoint a staff member to be head of student media in order to showcase all the activities students and the union and university do.
 • Bring back free bus shuttle on Wednesday from wind street to both campuses.
 • Fully support societies and sports to facilitate between the two campuses whether its a case of keeping buildings open longer or helping with transport.
 • Help promote non competitive sport that the union offers to increase participation and fitness.
 • Create short and simple summaries of important student union events for example student forums so students are able to be easily updated.
 • Create a variety of non alcoholic events for students for example trips to the gower beaches and the Waterfront museum.

 • Lobïo i ddod â meddyg a deintydd i gampws y Bae, gan nad yw'r cyfleusterau hanfodol hyn ar gael ar hyn o bryd.
 • Sefydlu Swyddog Rhyngwladol a Swyddog Rhyddhad a Chydraddoldeb.
 • Gwella cyfathrebu ac ymgysylltiad rhwng myfyrwyr a'r Undeb drwy gynyddu presenoldeb yr Undeb ar y campws. Mae hyn yn cynnwys Swyddogion Rh-A a rhai Ll-A, yn ogystal â stondinau arwyddo-i-fyny bob mis er mwyn caniatáu i fyfyrwyr gyfranogi'n rheolaidd.
 • Penodi aelod staff i swydd pennaeth cyfryngau myfyrwyr er mwyn arddangos yr holl weithgareddau a gynhelir gan fyfyrwyr, yr Undeb a'r Brifysgol.
 • Ail-sefydlu bws-gwennol am ddim ar ddydd Mercher, o Stryd y Gwynt i'r naill gampws a'r llall
 • Cynnig cefnogaeth lawn i gymdeithasau a chlybiau chwaraeon i drefnu ar y cyd rhwng y ddau gampws, boed yn gadw adeiladau ar agor am fwy o oriau neu helpu gyda theithio.
 • Helpu i hyrwyddo'r chwaraeon anghystadleuol a gynigir gan yr Undeb er mwyn cynyddu cyfranogiad a ffitrwydd.
 • Creu crynodeb byr a syml o ddigwyddiadau pwysig yr Undeb, er enghraifft fforymau myfyrwyr, er mwyn darparu myfyrwyr â'r wybodaeth ddiweddaraf.
 • Creu amrywiaeth o ddigwyddiadau di-alcohol i fyfyrwyr, er enghraifft teithiau i draethau Gwyr ac amgueddfa'r Glannau.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)