Manifesto

Candidate for the position of President

Image for Harry Forrester

Harry Forrester

HARRY FORRESTER - PRESIDENT

With the opening of the new Bay Campus, this promises to be perhaps the most exciting year in the history of the university. A great university needs a great Students’ Union. I want to make our Union fairer, more accountable and more representative of the student community. I want our university to go FAR.

I will:

 1. Oversee the successful opening of the Bay Campus and the transition from the Student Village.
 2. Make the Union more accountable and transparent with full publication of expenses of all Union staff members.
 3. Work closely with the other Full Time and Part Time Officers to ensure you have effective representation.
 4. Introduce the long-awaited addition of expiry dates to student cards.
 5. Improve the university email system to allow students to tailor the quantity of emails they receive.
 6. Ensure the completion of a new cycle path between the Bay and Singleton Campuses.
 7. Continue to fight for improved lighting and drainage in Singleton Park.
 8. Provide information guides for students unfamiliar with the city of Swansea.
 9. Increase the number of students who vote in the Union elections to 20% of the student body.

twitter: @Harry4SUSUPres

#harry4president, are you on board?


Gydag agoriad Campws y Bae newydd, mae’n argoeli i fod efallai'r flwyddyn fwyaf cyffrous yn hanes y Brifysgol. Mae angen Undeb y Myfyrwyr gwych i Brifysgol wych. Rwyf eisiau gwneud ein Hundeb yn decach, yn fwy atebol ac yn fwy cynrychiadol o'r gymuned myfyrwyr. Rwyf eisiau i’r brifysgol fynd yn bell.

Rwyf am:

 1. Goruchwylio agoriad llwyddiannus Campws y Bae a'r newidiadau o'r Pentref Myfyrwyr.
 2. Gwneud yr Undeb yn fwy atebol a thryloyw gyda chyhoeddiadau llawn o gostau pob aelod o staff yr Undeb.
 3. Gweithio'n agos gyda'r Swyddogion eraill Amser Llawn a Rhan Amser i sicrhau bod gennych gynrychiolaeth effeithiol.
 4. Cyflwyno ychwanegiad hir-ddisgwyliedig o ddyddiadau terfyn i gardiau myfyrwyr.
 5. Gwella system e-bost y brifysgol i alluogi myfyrwyr i deilwra'r faint o negeseuon e-bost a chânt.
 6. Sicrhau cwblhau'r llwybr beicio newydd rhwng Campws y Bae a Singleton.
 7. Parhau i ymladd am well goleuadau a draenio ym Mharc Singleton.
 8. Darparu canllawiau gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n anghyfarwydd â'r ddinas Abertawe.
 9. Cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n pleidleisio yn etholiadau'r Undeb i 20% o gorff y myfyrwyr.

twitter: @Harry4SUSUPres

#harry4president, a ydych ar fwrdd?

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)