Manifesto

Candidate for the position of President

Image for Mr DEONTÉ JAM

Mr DEONTÉ JAM

Deonte Jam

VOTE DEONTE #1 FOR PRESIDENT

Hi, my name is Deonte Jam, and I am running to be your next President 2015/2016. Over the past two years, I have worked with the union in various societies. I am currently the President of the African and Caribbean Society, Captain of the Avengers FC in the intramural league, and previous secretary of the Catholic Society. If elected, I plan to bring a few changes to the union, some of which include;

 • Lighting in singleton park
 • Introduce a free shuttle bus for students with joint honours between both campuses
 • Reinstate international officer to full time
 • Extend the time of costcutter on campus during term and exam time
 • Lobby for more parking spaces for students on bay campus
 • Improve the quality and variety of food provided on campus
 • Establish an open door policy for students to come and voice out their concerns
 • Create a survey to analyse and improve the quality of services provided by the union
 • Increase block grant from the university
 • Improve the awareness of events to students
 • Introduce Bay and Singleton campus officer (part time)

Thank you and #workwithjam.

PLEIDLEISIWCH DROS DEONTE #1 AM LYWYDD


 • Helo, fy enw i yw Deonte Jam ac rydw i'n sefyll am rôl y Llywydd ar gyfer 2015/2016. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydw i wedi gweithio gyda sawl cymdeithas yr undeb. Ar hyn o bryd fi yw Llywydd y Gymdeithas Affricanaidd a Charibïaidd, Capten Avengers FC yn y gynghrair fewngolegol ac rydw i'n gyn-ysgrifennydd y Gymdeithas Gatholig. Os caf fy ethol, rydw i'n bwriadu newid ambell beth yn undeb, sy'n cynnwys;
 • Goleuadau ym mharc Singleton
 • Cyflwyno bws gwennol rhwng y ddau gampws i fyfyrwyr sy'n astudio am gyd-anrhydedd
 • Ail-sefydlu'r swyddog rhyngwladol fel rôl lawn amser
 • Estyn oriau agor Costcutter ar y campws yn ystod y tymor a chyfnod arholiadau
 • Lobïo am fwy o lefydd i barcio ar gyfer myfyrwyr ar gampws y Bae
 • Gwella ansawdd ac amrywiaeth y bwyd a ddarperir ar y campws
 • Creu polisi drws agored er mwyn i fyfyrwyr ddod a lleisio eu pryderon
 • Creu arolwg i ddadansoddi a gwella ansawdd gwasanaethau'r undeb
 • Cynyddu'r grant bloc oddi wrth y brifysgol
 • Codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o ddigwyddiadau
 • Cyflwyno swyddog campws Singleton a champws y Bae (rhan amser)

Diolch a #gweithiwchgydajam.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)