Manifesto

Candidate for the position of President

Image for Mr JOSHUA GUY

Mr JOSHUA GUY

Joshua Guy

Swansea University and the City of Swansea has contributed significantly to my University experience as a student. It’s now my opportunity to give back by implementing the following:

 • Enhance the reputation of Swansea University as a center of excellence. Where students are in an environment which allows them to Achieve.
 • Establish a transport link between the BAY CAMPUS and SINGLETON CAMPUS ensuring that the two sites still function as one University in the forthcoming academic years. I feel it’s vital to establish a reliable transport link giving all students the opportunity to access facilities located at both campuses.
 • Reinstate the International and Female officers as full time positions allowing full representation at student level for International and female students
 • Work with local Council and Police to improve Student Security across the student residential areas ensuring student welfare.
 • Promote events, which represent minority student groups allowing everyone to leave Swansea University with a Positive and enjoyable Student Experience.
 • Promote activities including sports, which enhance Student Health and Wellbeing.
 • Hold University accountable for the consistent Quality and Delivery of Education
 • Raise the profile of Swansea University Sport by IMPROVING THE UNIVERSITY BUCS LEAGUE STANDING.

Mae Prifysgol Abertawe a Dinas Abertawe wedi cyfrannu'n sylweddol at fy mhrofiad o fod yn fyfyriwr prifysgol. Nawr yw fy nghyfle i roi rhywbeth yn ôl drwy gyflawni'r canlynol:

 • Gwella enw da Prifysgol Abertawe fel canolfan ragoriaeth. Lle mae myfyrwyr mewn amgylchedd sy'n caniatáu iddynt Lwyddo.
 • Sefydlu cyswllt trafnidiaeth rhwng CAMPWS y BAE a CHAMPWS SINGLETON gan sicrhau bod y ddau safle'n parhau i weithredu fel un Brifysgol yn y blynyddoedd academaidd sydd i ddod. Credaf ei bod yn hanfodol bwysig sefydlu cyswllt trafnidiaeth dibynadwy er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr oll gael mynediad i gyfleusterau sydd wedi eu lleoli ar y naill gampws a'r llall.
 • Ail-sefydlu rôl y Swyddog Rhyngwladol a Swyddog y Menywod fel swyddi llawn-amser, er mwyn caniatáu cynrychiolaeth lawn ar lefel myfyrwyr i fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwragedd.
 • Gweithio gyda'r Cyngor a'r Heddlu lleol i wella Diogelwch Myfyrwyr ar draws ardaloedd preswyl myfyrwyr er mwyn sicrhau llesiant myfyrwyr.
 • Hyrwyddo digwyddiadau sy'n cynrychioli grwpiau lleiafrifol o fyfyrwyr, er mwyn caniatáu i bawb adael Prifysgol Abertawe gyda Phrofiad Myfyrwyr Positif a Boddhaol.
 • Hybu gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon, sy'n gwella Iechyd a Llesiant Myfyrwyr.
 • Dal y Brifysgol i gyfrif am y Ddarpariaeth Gyson o Addysg Uchel ei Safon
 • Codi proffil Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe drwy WELLA SAFLE'R BRIFYSGOL YNG NGHYNGHRAIR BUCS.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)