2021 FTO and PTO Elections

The Spring Elections are your opportunity to vote in your new student leaders of Swansea SU, or stand to be one of them! We are electing a team of 6 Full-Time Officers (FTO) and 12 out of 18 Part-Time Officers (PTO) to lead Swansea SU and sit on the Executive Committee. (The other 6 PTO positions will be elected in the Autumn Elections, as will any PTO positions that do not get filled this Spring.)

The polls are open and will close at 13:00 on Thursday 11 March 2021 (in 2 days and 1 hours)

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

President

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
The President will support and help organise the efforts of each individual Full-Time Officer ensuring that their work is supported and valued within the Union. They will ensure that positive and productive relations are maintained with the University and other partners, whilst ensuring that in their co-ordinating role, their team members and students voices are heard and valued.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office. As President, you will automatically become a Trustee of Swansea University.

Bydd y Llywydd yn cefnogi a chynorthwyo wrth drefnu’r ymdrechion pob Swyddog Llawn-amser unigol gan sicrhau bod eu gwaith yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi o fewn yr Undeb. Yn ogystal â sicrhau bod cysylltiadau cadarnhaol a chynhyrchiol yn cael eu cynnal o fewn y Brifysgol a’i phartneriaid, ac yn sicrhau bod aelodau’r tîm a lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl. Fel Llywydd, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Brifysgol Abertawe.

Back to Top

Education Officer

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
The Education Officer is focused upon ensuring that our students are getting the most out of their education – both locally, nationally and UK Wide.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office.

Mae’r Swyddog Addysg yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr yn manteisio ar eu haddysg – yn lleol, yn genedlaethol ac ar draws y DU.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl.

Back to Top

Societies and Services Officer

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
The Societies and Services Officer is focused on ensuring that societies gain fair representation and support from the Union. The Societies and Services officer ensures that the services the students want, and need are developed and that the membership get value for money from their Union.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office.?

Mae’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn canolbwyntio ar sicrhau bod cymdeithasa yn derbyn cynrychiolaeth a chefnogaeth deg gan yr Undeb. Mae’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn sicrhau bod y gwasanaethau sy’n angenrheidiol a dymunol i fyfyrwyr yn cael eu datblygu a bod yr aelodaeth yn cael gwerth am eu harian gan eu Hundeb. 

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl.?

Back to Top

Sports Officer

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
The Sports Officer is focused on overseeing the running of sports clubs on campus and ensuring that sports team members gain fair representation and support from the Union and University.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office. As Sports Officer, you will automatically become a Trustee of Swansea University.

Mae’r Swyddog Chwaraeon yn canolbwyntio ar oruchwylio trefniadaeth cynnal y clybiau ar gampws a sicrhau bod aelodau’r timoedd chwaraeon yn cael cynrychiolaeth deg a chymorth gan yr Undeb a’r Brifysgol.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl. Fel Llywydd, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Brifysgol Abertawe?.

Back to Top

Swyddog Materion Cymraeg - Welsh Affairs Officer

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
Bydd y Swyddog Materion Cymraeg yn darparu cymorth a chynrychiolaeth i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ac/neu o Gymru ac/neu yn astudio unrhyw ran o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe. Fel rhan o dîm Swyddogion Llawn-amser Undeb Myfyrwyr Abertawe, bydd y Swyddog Materion Cymraeg hefyd yn cynrychioli pob myfyriwr y Brifysgol.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl.

(Noder bod hon yn rhan dymhorol o rôl y Swyddog Materion Cymraeg ac yn ddibynnol ar ganlyniad y refferendwm “5 i 6 o Swyddogion Llawn Amser yn Ymddiriedolwyr” a fydd yn cael ei gofyn yn etholiad 2019.)
The Welsh Affairs Officer will provide support and representation for students who are Welsh speaking and/or are from Wales and/or are studying any part of their course through the medium of Welsh during their time at Swansea University. As part of SUSU’s FTOs team, the Welsh Affairs Officer will also represent all members of the student body.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office.

(Please note this is a provisional part of the Welsh Affairs Officer Role and is dependent on the result of the “5 to 6 Full Time Officer Trustees” Referendum question being run alongside the 2019 Election.)
Back to Top

Welfare Officer

This is a full-time paid position. Mae'r swydd yma'n llawn amser. Full Time Officer positions are demanding full time jobs; which students will undertake either once they've graduated or if they choose to take a year out from their studies. Mae swyddi y Swyddogion Llawn Amser yn heriol; mae myfyrwyr yn gwneud y swydd hon ar ôl graddio neu os ydynt yn dewis cymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.
The Welfare Officer provides support and representation for all Swansea University students during their time here. They will lead on campaigns and raise awareness of issues relating to welfare such as housing, safety and security, transport, finance, mental, sexual and physical health.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office.

Mae’r Swyddog Lles yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob Myfyriwr Abertawe yn ystod eu cyfnod yma. Byddant yn arwain ar ymgyrchoedd ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion sy'n berthnasol i les, megis tai, diogelwch, trafnidiaeth, cyllid, iechyd meddwl, rhywiol a chorfforol.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl.

Back to Top

Black and Minority Ethnic (BME) Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The BME Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect BME students across the University and to campaign on issues such as anti-racism & Black History Month.

-

Bydd y Swyddog i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn gweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser er mwyn amlygu, ymchwilio ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio myfyrwyr dduon a myfyrwyr lleiafrifoedd ethnig ar draws y Brifysgol. Hefyd bydd disgwyl i’r swyddog ymgyrchu dros faterion fel gwrth-hiliaeth & "Black History Month".
Back to Top

Environment Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Environment Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on sustainability and environmental issues in the University and Students’ Union.

-

Bydd Swyddog yr Amgylchedd yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a staff llawn amser yr Undeb i amlygu materion ar gynaliadwyedd a'r amgylchedd yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, wrth ymchwilio iddynt ac ymgyrchu drostynt.?
Back to Top

Ethics Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Ethics Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on ethical issues in the University and Students’ Union.

-

Bydd y Swyddog Moeseg yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser yr Undeb i amlygu, ymchwilio i ac ymgyrchu ar faterion moesegol yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.
Back to Top

General Secretary

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
Work closely with the President to ensure the smooth running of the democratic procedures of the Union. Assist the President in the organisation and running of Student Forums. Ensure that the minutes and actions of democratic meetings are accessible by the membership. Hold the FTOs to account as a member of the Officer Responsibility Group.

-

Cydweithio’n agos â’r Llywydd i sicrhau bod gweithdrefnau democrataidd yr Undeb yn rhedeg yn esmwyth. Cynorthwyo’r Llywydd wrth drefnu a chynnal Fforymau Myfyrwyr. Sicrhau bod cofnodion a chamau gweithredu’r cyfarfodydd democrataidd ar gael i’r aelodaeth. Sicrhau bod y Swyddogion Llawn-amser yn gwneud eu gwaith yn gywir fel aelod o Grwp Cyfrifoldebau’r Swyddogion.
Back to Top

International Students' Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The International Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect International students in the University and Students’ Union.
-
Bydd y Swyddog Rhyngwladol yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser yr Undeb i amlygu, ymchwilio iac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.
Back to Top

LGBT+ Officer (Singleton)

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
 

LGBT+ Officer: Role Description 

Responsible to: 

Swansea University Students’ Union membership, especially students who self-define themselves as an LGBT+ student. 

Mission: 

The role of this executive member is to recognise and represent the views of those students at Swansea University Students’ Union executive level.  

Main Duties & Responsibilities: 

The LGBT+ Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect LGBT+ students across the University.  

It is also expected that the LGBT+ Officer will communicate closely with the LGBT+ society and LGBT+ groups in the local area to work together on campaigns and issues effecting LGBT+ people both locally and nationally.   

It is expected the LGBT+  Officer will keep up to date with the work done nationally and locally by the LGBT+ pressure groups and charities, as well as NUS, local and national government.  

It is expected the LGBT+ Officer will promote the message of the Union and encourage LGBT+ students to get involved in the Union.  

As a member of the executive team, it is expected that the LGBT+ Officer will attend executive officer meetings, as well as the Student Forum’s at which the officer can feedback to the membership.  

The LGBT+ Officer will be a key member of the LGBT+ and Liberation Forums.  

The LGBT+ officers will work together with the LGBT+ society to plan events and campaigns around LGBT+ issues.  

 

Swyddog LHDT+: Swydd Ddisgrifiad 

Yn gyfrifol i:  

Aelodaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn enwedig y myfyrwyr sy’n hunan-ddiffinio’n LHDT+. 

Bwriad: 

Rôl yr aelod gweithredol hwn yw cydnabod a chynrychioli barn myfyrwyr LHDT+ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar lefel gweithredol. 

 
Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau: 

Rôl y Swyddog LHDT+ yw cydweithio'n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a staff yr Undeb i helpu amlygu, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr LHDT+ yn y Brifysgol. 
 
Disgwylir i'r Swyddog LHDT+ gyfathrebu gyda’r gymdeithas LHDT+ a grwpiau LHDT+ lleol er mwyn cydweithio gyda nhw ar ymgyrchoedd a materion sy’n effeithio ar y gymuned LHDT+ yn lleol ac yn genedlaethol. 

Disgwylir i'r Swyddog LHDT+ wybod y wybodaeth ddiweddaraf a y gwaith sy'n cael ei wneud yn lleol ac yn genedlaethol gan ymgyrchoedd grwpiau LHDT+, yn ogystal â NUS a’r llywodraeth lleol a cenedlaethol. 

Disgwylir i'r Swyddog LHDT+ hyrwyddo neges yr Undeb ac annog myfyrwyr LHDT+ i gymryd rhan mewn digwyddiadau’r Undeb. 
 
Fel aelod o'r tîm gweithred, disgwylir i'r Swyddog LHDT+ fynychu cyfarfodydd Swyddogion gweithredu yn ogystal â'r Fforymau Myfyrwyr, lle gall y swyddog rhoi adborth i'r aelodaeth. 
 
Bydd y Swyddog LHDT+ yn aelod allweddol o’r fforymau LHDT+ a Rhyddhad. 
 
Bydd y Swyddogion LHDT+ yn cydweithio â’r gymdeithas LHDT+ i gynllunio digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar faterion LGBT+.

 
Back to Top

Mature Students' Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Mature Students Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect Mature students across the University. It is also expected that the Mature Students Officer will arrange a Mature student’s forum or network.

-

Rôl y Swyddog Myfyrwyr Hyn yw cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr hyn yn y Brifysgol. Disgwylir hefyd i’r Swyddog Myfyrwyr Hyn drefnu fforwm neu rwydwaith ar gyfer myfyrwyr hyn.?
Back to Top

Mental Health Awareness Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Mental Health Awareness Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on raising awareness of mental health barriers, stigma and how to overcome these. 

-

Rôl y Swyddog YIM yw cydweithio'n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a'r Staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros godi ymwybyddiaeth o rwystrau iechyd y meddwl, stigma a sut i’w goresgyn.
Back to Top

Students With Disabilities Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Students with Disabilities Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect students with disabilities.

-

Bydd y Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a Staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr ag anableddau.
Back to Top

Trans & Non-Binary Awareness Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Trans & Non-Binary Awareness Officer role will work closely with the LGBT+ Officers, the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect Trans & Non-Binary issues as well as LGBT+ students across the University.

-

Bydd rol y Swyddog Ymwybyddiaeth Traws/Di-Ddeuaidd yn gweithio'n agos â'r Swyddogion LHDT+ yn ogystal â'r Swyddogion Llawn-amser a staff yr Undeb i helpu amlygu, ymchwilio ac ymgyrchu ar faterion Traws/Di-Ddeuaidd sy'n  effeithio ar fyfyrwyr LHDT+ ar draws y Brifysgol. 
Back to Top

Women's Officer

This is a part-time voluntary position. Mae'r swydd yma'n rhan amser. Part Time Officers play a crucial role in engaging with various different groups of students and hold the Full Time Officers to account. They volunteer their energy and time. Mae Swyddogion Rhan Amser yn chwarae rhan hanfodol wrth ymgysylltu â grwpiau amrywiol o fyfyrwyr a dal y Swyddogion Llawn Amser i gyfrif. Maent yn gwirfoddoli eu hamser a'u hegni i gyn.
The Women’s Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues affecting women in the University, Students’ Union and both locally and nationally. 
-
Rôl y Swyddog Menywod yw cydweithio'n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fenywod y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, yn lleol ac yn genedlaethol.
Back to Top