Part-Time Officer Election 2015-16

The polls have closed.

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

Black and Minority Ethnic (BME) Officer

The BME Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect BME students across the University and to campaign on issues such as anti-racism & Black History Month.

-

Bydd y Swyddog i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn gweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser er mwyn amlygu, ymchwilio ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio myfyrwyr dduon a myfyrwyr lleiafrifoedd ethnig ar draws y Brifysgol. Hefyd bydd disgwyl i’r swyddog ymgyrchu dros faterion fel gwrth-hiliaeth & "Black History Month".
Back to Top

Environment Officer

The Environment Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on sustainability and environmental issues in the University and Students’ Union.

-

Bydd Swyddog yr Amgylchedd yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a staff llawn amser yr Undeb i amlygu materion ar gynaliadwyedd a'r amgylchedd yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, wrth ymchwilio iddynt ac ymgyrchu drostynt.?
Back to Top

Ethics Officer

The Ethics Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on ethical issues in the University and Students’ Union.

-

Bydd y Swyddog Moeseg yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser yr Undeb i amlygu, ymchwilio i ac ymgyrchu ar faterion moesegol yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.
Back to Top

General Secretary

Work closely with the President to ensure the smooth running of the democratic procedures of the Union. Assist the President in the organisation and running of Student Forums. Ensure that the minutes and actions of democratic meetings are accessible by the membership. Hold the FTOs to account as a member of the Officer Responsibility Group.

-

Cydweithio’n agos â’r Llywydd i sicrhau bod gweithdrefnau democrataidd yr Undeb yn rhedeg yn esmwyth. Cynorthwyo’r Llywydd wrth drefnu a chynnal Fforymau Myfyrwyr. Sicrhau bod cofnodion a chamau gweithredu’r cyfarfodydd democrataidd ar gael i’r aelodaeth. Sicrhau bod y Swyddogion Llawn-amser yn gwneud eu gwaith yn gywir fel aelod o Grwp Cyfrifoldebau’r Swyddogion.
Back to Top

International Students' Officer

The International Officer will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect International students in the University and Students’ Union.
-
Bydd y Swyddog Rhyngwladol yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff llawn-amser yr Undeb i amlygu, ymchwilio iac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.
Back to Top

LGBT+ Officer (Bay)

The LGBT+ Officer (Bay) role will work closely with the LGBT+ Officer (Singleton) as well as the  Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect LGBT+ students across the University. 

-

Bydd rol y Swyddog LHDT+ (Bae) yn gweithio'n agos â'r Swyddog LHDT+ (Singleton) yn ogystal â'r Swyddogion Llawn-amser a staff yr Undeb i helpu amlygu, ymchwilio ac ymgyrchu ar faterion sy'n  effeithio ar fyfyrwyr LHDT+ ar draws y Brifysgol. 
Back to Top

LGBT+ Officer (Singleton)

The LGBT+ Officer (Singleton) role will work closely with the LGBT+ Officer (Bay) as well as the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect LGBT+ students across the University. 

-

Bydd rol y Swyddog LHDT+ (Singleton) yn gweithio'n agos â'r Swyddog LHDT+ (Bae) yn ogystal â'r Swyddogion Llawn-amser a staff yr Undeb i helpu amlygu, ymchwilio ac ymgyrchu ar faterion sy'n  effeithio ar fyfyrwyr LHDT+ ar draws y Brifysgol. 
Back to Top

Mature Students' Officer

The Mature Students Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time staff to help highlight, research and campaign on issues that affect Mature students across the University. It is also expected that the Mature Students Officer will arrange a Mature student’s forum or network.

-

Rôl y Swyddog Myfyrwyr Hyn yw cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr hyn yn y Brifysgol. Disgwylir hefyd i’r Swyddog Myfyrwyr Hyn drefnu fforwm neu rwydwaith ar gyfer myfyrwyr hyn.?
Back to Top

Part-time Students Officer

Part Time Students (PTS) Officer / Swyddog Myfyrwyr Rhan-Amser (MRhA)

For more information on the role click here

Am Fwy o wybodaeth pwyswch yma

 

Back to Top

Students With Disabilities Officer

The Students with Disabilities Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues that affect students with disabilities.

-

Bydd y Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Llawn-amser a Staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr ag anableddau.
Back to Top

Swyddog Iaith Gymraeg (Welsh Language Officer)

Back to Top

Women's Officer

The Women’s Officer role will work closely with the Full Time Officers and full time Union staff to help highlight, research and campaign on issues affecting women in the University, Students’ Union and both locally and nationally. 
-
Rôl y Swyddog Menywod yw cydweithio'n agos â’r Swyddogion Llawn Amser a staff yr Undeb i dynnu sylw at, ymchwilio i ac ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar fenywod y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, yn lleol ac yn genedlaethol.
Back to Top

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)