Active Campaigning

This is the time in which candidates can actively get people to vote for them. During this period, candidates are allowed to put promotional materials online, add students to Facebook pages, display physical promotional materials etc.

AGM

Annual General Meeting - This is a large forum where a wide variety of students come to debate and determine the direction of the Students’ Union.

Any student can attend, and any student can submit a motion for discussion. This is also where the Students' Union presents its accounts, informs students of its performance and listens to student feedback.

BME

Black & Minority Ethnic

Campaign

Campaigning is the activity where candidates try and secure votes. Expect flyers, videos, t-shirts, banners and more!

Campaign Week

This is the week when candidates will be actively campaigning for your votes

Candidates

These are the students that are standing in the election

FTO

Full-time Officer - the heads of the Students' Union who are elected by students to represent their views.

Hustings

This is an event where candidates can debate issues affecting students. Questions for the candidates can be submitted by students.

LGBT+

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender +

Liberation Groups

Liberation Groups are BME, LGBT+, Students with Disabilities, Women and Welsh Language. Liberation campaigns seek to represent and empower individuals who experience discrimination and disadvantages in terms of status and opportunity because they belong to, or are perceived as belonging to, a particular social group.

Manifesto

Liberation Groups are BME, LGBT+, Students with Disabilities, and Women. Liberation campaigns seek to represent and empower individuals who experience discrimination and disadvantages in terms of status and opportunity because they belong to, or are perceived as belonging to, a particular social group.

Stand

Putting yourself forward to stand for a position in the election

Nominations Period

This is when students can nominate themselves to stand in the elections!

NUS

National Union of Students - the national voice of students. The NUS helps students to campaign, get cheap student discounts and provides advice on living student life to the full. 

Open Place

This means that any student can run for the positon, regardless of what gender they define as.

Prep Week 

This is when candidates start their preparations for Campaign Week! Also known as Soft Campaigning.

PTO

Part-time Officer - they're elected by students to represent different areas students are effected by. These positions are undertaken alongside students' studies and are part-time and voluntary.

Quorum

This is the minimum number of votes needed for a policy to pass 

Referendum 

This is when all the students at the University are asked to give their opinion about or decide an important political or social question. For each referendum motion, arguments for and against are put forward by campaigners for both sides.

Self-Define 

This is the definition of your identity and is used to determine if you belong to any of the liberation groups. It might seem obvious to yourself that you define as black or as a woman or LGBT+ etc. but to avoid any confusion, we ask you to declare how you self-define. 

Soft Campaigning

This is the preparation period before voting opens. During time students may be getting a campaign team together, creating Facebook page without people being added, setting up Twitter accounts, making videos etc. 

SUSU

Swansea University Students' Union

Trustee

A trustee is legally responsible for the Students’ Union and makes decisions on the direction of the organisation. 

Ymgyrchu Gweithredol

Dyma'r cyfnod pan all ymgeiswyr annog pobl i bleidliesio drostynt. Yn ystod y cyfnod hwn, gall ymgeiswyr rhoi deunydd hyrwyddol arlein, creu tudalen Facebook, arddangos deunydd hyrwyddo corfforol ayyb.

CCB

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - dyma fforwm fawr lle mae amryw o fyfyrwyr yn dod i ddadlau a pehnderfynu ar cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyriwr fynychu, a gall unrhyw fyfyriwr cynnig topig i'w drafod. Hefyd, dyma lle all Undeb y Myfyrwyr cyflwyno ei chyfrifon, gadael i fyfyrwyr wybod am ei pherfformiad a gwrando ar adborth myfyrwyr.

Adeilad Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae

Cartref Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae, wedi'i lleoli wrth yr olchdy (ger y gampfa)

DLLE

Du a lleiafrifol ethnig

Ymgyrch

Ymgyrchu yw'r gweithgaredd lle mae'r ymgeiswyr yn ceisio sicrhau pleidleisiau. Disgwyliwch daflennu, fideos, crysau, baneru a llawer mwy!

Wythnos Ymgyrchu

Hwn yw'r wythnos lle mae'r ymgeiswyr yn ymgyrchu'n go iawn am eich pleidleisiau.

Ymgeiswyr

Rhein ydy'r myfyriwr sydd yn rhedeg yn yr etholiad.

SLLA

Swyddog Llawn Amser- Rhein ydy penaethiaid Undeb Y Myfyrwyr sydd wedi'u etholi gan myfyrwyr i cynrychioli eu barn.

Hustings

Mae hwn yn ddigwyddiad lle mae'r ymgeiswyr am bobi safle yn ddadl materion pwysig i fyfyrwyr. Mae cwestiynau am yr ymgeiswyr gallu cael eu cyflwyno gan fyfyrwyr.

LGBT+

Lesbiad, Hoyw, Deurwyiol, Trosryweddol +

Grwpiau ryddhad

Grwpiau ryddhad yw DLLE, LGBT+, Myfyrwyr gydag anabledd, a Menywod. Mae ymgyrchon ryddhad yn ceisio cynrychioli a phweru unigolion sydd yn dioddef o'r anfanteision o ran statws a cyfleoedd achos maen nhw'n perthyn i grwp sosialaidd.

Maniffesto

Fan hyn mae ymgeiswyr yn dweud wrthych beth fydden nhw'n cynnig i'r swydd a pwy newidion bydden nhw'n gwneud. Er enghraifft, gall un pwynt fod maen nhw'n dymuno deunydd ysgrifennu am ddim am bob myfyriwr yn eu blwyddyn olaf.

Enwebu

Hyn ydy cynnig eich hunan i rhedeg am safle yn yr etholiad.

Cyfnod Enwebu

Fan hyn mae myfyrwyr gallu enwebu eu hyn i rhedeg yn yr etholiadau!

UMC

Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol- llais cenedlaethol am fyfyrwyr. Mae UMC yn helpu myfyrwyr i ymgyrchu, cael bargenion ac yn cynnig cyngor ar fyw bywyd myfyrwyr i'r macsimwm.

Lle agored

Mae hyn yn meddwl gall unrhyw myfyriwr rhedeg am safle, pwy bynnag rhyw maen nhw'n adnabod fel.

Wythnos Paratoi

Hyn yw pryd mae ymgeiswyr yn paratoi am yr Wythnos Ymgyrchu! Adwaenir hefyd fel Ymgyrchu Meddal.

SRhA

Swyddog Rhan Amser- Mae'r swyddogion hyn wedi'u etholi gan fyfyrwyr i gynrychioli ardaloedd gwahanol sydd yn effeithio myfyrwyr. Mae'r swydd hon yn rhan amser ar ben astudiaethau ac yn wirfoddol.

Cworwm

Hyn yw'r rhif lleiaf o pleidleisiau sydd angen i polisi cael ei weithredu.

Refferendwm

Hyn yw lle mae pob myfyriwr yn y Prifysgol yn cael eu gofyn i rhoi eu barn ar cwestiwn glweidyddol neu cymdeithasol. Am bob cynnig, mae dadl am ac yn erbyn yn cymryd lle gan ymgeiswyr.

Hunanasesu

Hyn ydy diffiniad eich hunaniaeth ac mae'n cael ei ddefnyddio i benderfynu os ydych yn perthyn i unrhyw un o'r grwpiau ryddhad. Efallai mai'n amlwg i'ch hunan eich bod chi'n diffinio eich hun yn ddu, LGBT+ a.y.b. ond rydyn yn gofyn chi i ddatgan fel chi'n diffinio eich hun.

Ymgrychu Meddal

Hyn yw'r cyfnod paratoi diwethaf cyn mae pleidleisio yn dechrau. Yn ystod hyn fydd myfyrwyr o bosib yn dod a thîm ymgyrchu i'w gilydd, creu tudalen ar Facebook, creu cyfrif Trydar, creu fideos a.y.b.

UMPA

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Y Mall

Y ffordd sy'n rhedeg o'r Abaty i Ty Fulton

Ymddiriedolwr

Mae ymddiriedolwr yn gyfreithiol gyfrifol am Undeb Y Myfyrwyr.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)