Full-time Officers - Paid

There are 6 full-time positions up for grabs with a salary over £19,000. These positions shape the future of the Union and University, and they're great for students graduating this year or anyone who wants to take a year out from their studies.

President

As the president of the Students' Union you'll lead on student-based issues, be the main contact and public voice and sometimes face for the Union Swansea students, as well as responding timely to unexpected challenges. The role is both challenging and rewarding. Some of the matters you'll be involved in range from national campaigns to collaborating with the Uni on campus initiatives. You'll also be expected to oversee the governance and democracy of the Union, ensuring that it works for the benefit of its members and that its democratic structures are upheld and fit for purpose.

For the President's job description, click here

Education Officer

As the Education Officer, you will lead the Education Zone within the Students' Union. You'll chair the Education Committee, which is made of College Representatives and work with Subject Representatives. Together, you'll coordinate the training and delivery of student representation with subject and college reps, as well as leading on academic or education-related campaigns and events. The main aim of the Education Officer is to improve academic experience and maintain strong working relationships with staff and Student Reps in the colleges across the Uni.

For the Education Officer's job description, click here.

Sports Officer

As the Sports Officer, you'll represent and support sports clubs, their members and all students interested in sports. You'd be a part of the Sport Swansea committee that creates the sport strategy and ensure it's at the heart of what we do in relation to sports at the Uni. You'll also work with the Sport Swansea team and the Sports Executive to deliver student sports at the Uni, and be involved in BUCS and the Sports Awards. As well as this, you'll be part of the Varsity Board and other groups for Sporting Corporate events, which aims to best deliver these events for our athletes and students.

For the Sports Officer's job description, click here.

Societies and Services Officer

As the Societies and Service Officer, you'll provide support and representation for all of our societies and oversee the services that we provide. The role will give you opportunities to explore new avenues for students and maximize the potential of the current activities, whilst giving students the best experience. You’ll lead various society committees and be at the helm of the decision-making body, which will enable you to influence decisions on behalf of societies so they can run efficiently.

You'll also ensure that the services students want and need are developed and that students get value for money from their Union. All Full-time Officers are responsible for the Union's finances, but the Societies and Services Officer is key to ensuring that students are aware of where resources are allocated and feel a part of the decision making process.

For the Societies and Services Officer's job description, click here.

Welfare Officer

As the Welfare Officer, you will provide support and representation for all students. It'll be your job to inform students of the unique risks they may face and the support and advice that's available. You'll also have the chance to offer support to students who study abroad on International programs like Erasmus. You'll also be a member of the SAS Management Board, ensuring that the service is student-focused and improves student housing. You'll develop a strong working relationship with the Advice & Support Centre to ensure students are aware of the service and identify campaigning issues and objectives.

For the Welfare Officer's job description, click here.

Welsh Affairs Officer

As the Welsh Affairs Officer, you'll ensure that all University and Union content meets the Welsh Language Standards, promote the Welsh language and Welsh culture to all students through various events and work closely with the Welsh community of students to ensure they're fairly represented.

For the Welsh Affairs Officer's job description, click here.

 

Part-time Officers - Voluntary

There are 12 part-time officer positions available, which are voluntary and come with lots of benefits and opportunities (and it looks great on your CV). These positions are fulfilled alongside your studies.

Please note:

Some positions are only open to candidates who self-identify as the respective type of student being represented by that role. For example, you must self-identify as woman to become the Women’s Officer.
 
The Part-time Officer roles that are available in this election are:
 

BME (Black and Minority Ethnic) Officer

The BME Officer represents BME students in a range of areas including academic affairs and social activities. You'll also engage BME students with the Union and represent the SU at NUS Black Students Conference and NUS Wales Black Students Conference in the spring.

To be the BME Officer you must self-define as BME.

For the role description, click here.

Environment Officer

You'll campaign on environmental issues and help the Union maintain and improve on its green credentials.

For the role description, click here.

Ethics Officer

You'll raise awareness, promote and campaign on ethics issues within the Union and the University.

For the role description, click here.

General Secretary

You'll be impartial and transparent and hold the Full-time Officers to account on behalf of the Part-time Officers and other students.

For the role description, click here.

International Officer

You'll represent all International students and raise awareness by campaigning on issues that affect International students and the wider International population.

For the role description, click here.

LGBT+ Officer (Bay Campus)

You'll represent all LGBT+ students who study on Bay Campus, and raise awareness by campaigning on issues affecting LGBT+ students and the wider LGBT+ population. You'll also represent the Students’ Union at NUS LGBT+ Conference and NUS Wales LGBT+ Conference in the spring.

To be an LGBT+ Officer, you must self-define as LGBT+.

For the role description, click here.

LGBT+ Officer (Singleton Campus)

You'll represent all LGBT+ students who study on Singleton Campus, and raise awareness by campaigning on issues affecting LGBT+ students and the wider LGBT+ population. You'll also represent the Students’ Union at NUS LGBT+ Conference and NUS Wales LGBT+ Conference in the spring.

To be an LGBT+ Officer, you must self-define as LGBT+.

For the role description, click  here.

Mature Students Officer

You'll represent mature students in a range of areas including academic affairs and social activities. You'll also engage mature students with the Union and represent the Students’ Union at NUS Mature Students Conference in the spring.

To be the Mature Students Officer, you must self-define as a mature student.

For the role description, click here.

Mental Health Awareness Officer

You'll represent and raise awareness of the issues facing students concerning mental health, whilst representing all Swansea University students.

For the role description, click here.

Students with Disabilities Officer

You'll represent students with disabilities and raise awareness by campaigning on issues affecting students with disabilities. You''ll also represent the Students’ Union at NUS Student with Disabilities Conference and NUS Wales Student with Disabilities Conference in the spring.

To be the Disabilities Officer, you must self-define as having a disability.

For the role description, click here.

Trans - Non-binary Awareness Officer

You'll represent transgender and non-binary students and raise awareness by campaigning on issues affecting transgender and non-binary students and the wider population.

For the role description, click here.

Women’s Officer

You'll represent all students who self-define as women and raise awareness by campaigning on issues affecting women. You'll also represent the Students’ Union at NUS Student with the Women’s Conference and NUS Wales Women’s Conference in Spring.

To be the Women's Officer you must self-define as a woman.

For the role description, click here.

 

Swyddogion Llawn Amser – Gyda Chyflog

Mae yna 6 swydd llawn amser ar gael gyda chyflog o £18,263. Mae'r swyddi hyn yn ffurfio dyfodol yr Undeb a'r Brifysgol, ac yn wych ar gyfer myfyrwyr sy'n graddio eleni neu unrhyw un sydd am gymryd blwyddyn allan o'u hastudiaethau.

Llywydd

Bydd disgwyl i chi arwain ar faterion sy'n bwysig i fyfyrwyr, ymddwyn fel cyswllt a llais y cyhoedd, a bod yn wyneb i fyfyrwyr Abertawe, yn ogystal ag ymateb yn brys i heriau annisgwyl. Mae'r swydd yn heriol ond gwerth chweil. Mae rhai o'r materion y bydd rhaid i chi ddelio â nhw yn amrywio o ymgyrchoedd cenedlaethol, i gydweithio â'r Brifysgol ar fentrau'r campws. Bydd hefyd ddisgwyl i chi oruchwylio llywodraethu a democratiaeth yr Undeb, gan sicrhau ei bod yn gweithio at fantais eu haelodau a bod ei strwythurau democrataidd yn cael eu cadarnhau.

Gweler swydd ddisgrifiad y Llywydd yma.

Swyddog Lles

Chi fydd yn darparu cefnogaeth a chynrychioliaeth i bob myfyriwr. Bydd hefyd gofyn i chi roi gwybod i fyfyrwyr am y peryglon unigryw y gallent eu hwynebu ac am y cefnogaeth a'r cyngor sydd ar gael iddynt. Bydd hefyd gyfle i chi gynnig cefnogaeth a chadw cyswllt â myfyrwyr sy'n astudio tramor ar raglenni Rhyngwladol fel Erasmus. Byddwch chi hefyd yn aelod o Fwrdd Rheoli SAS, i sicrhau bod y gwasanaeth yn canolbwyntio ar fyfyrwyr ac yn gwella tai myfyrwyr. Byddwch chi'n datblygu perthynas gweithiol cryf gyda'r Canolfan Cyngor a Chymorth er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o'r gwasanaeth, ac yn adnabod materion ac amcanion ymgyrchoedd.

Gweler swydd ddisgrifiad y Swyddog Lles yma.

Swyddog Addysg

Chi fydd yn arwain y Parth Addysg o fewn Undeb y Myfyrwyr. Byddwch yn cadeirio'r Pwyllgor Addysg sy'n cynnwys Cynrychiolwyr Coleg a gweithio gyda rhwydwaith o Gynrychiolwyr Pwnc a Chydlynydd Cyfleoedd Llais y Myfyrwyr. Ar y cyd, byddwch yn trefnu hyfforddiant a darpariaeth cynrychiolaeth myfyrwyr gyda chynrychiolwyr pwnc a choleg , yn ogystal ag arwain ymgyrchoedd a digwyddiadau academaidd neu addysgiadol. Prif bwriad y Swyddog Addysg yw gwella profiad academaidd a chadw perthnasau gweithiol cryf gyda staff a Chynrychiolwyr Pwnc yn y saith coleg ar draws dau gampws y Brifysgol.

Gweler swydd ddisgrifiad y Swyddog Addysg yma.

Swyddog Chwaraeon

Chi fydd yn cynrychioli a chefnogi'r holl glybiau chwaraeon, eu haelodau a'r holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n rhan o bwyllgor Chwaraeon Abertawe sy'n creu strategaeth chwaraeon a sicrhau bod chwaraeon wrth wraidd ein gwaith sy'n ymwneud â Chwaraeon yn y Brifysgol. Byddwch chi hefyd yn gweithio gyda thîm Chwaraeon Abertawe a'r Gweithrediaeth Chwaraeon er mwyn darparu chwaraeon myfyrwyr yn y Brifysgol, yn ogystal â bod yn rhan o BUCS a Gwobrwyon Chwaraeon. Hefyd, byddwch chi'n rhan o'r bwrdd Varsity a grwpiau eraill ar gyfer digwyddiadau corfforaethol chwaraeon, sy'n bwriadu darparu'r digwyddiadau hyn i'n hathletwyr a myfyrwyr.

Gweler swydd ddisgrifiad y Swyddog Chwaraeon yma.

Cymdeithasau a Gwasanaethau

Byddwch chi'n darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth ar gyfer holl Gymdeithasau Prifysgol Abertawea goruchwylio'r gwasanaethau y mae'r Undeb yn eu darparu. Bydd y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio llwybrau ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr a gwneud y mwyaf o botensial y gweithgareddau cyfredol, gan fwriadu i alluogi myfyrwyr gael profiad gwych yn y Brifysgol. Byddwch yn arwain amryw o bwyllgorau cymdeithasol a bydd llywio penderfyniadau yn eich galluogi i ddylanwadu ar ran Cymdeithasau, yn eu galluogi i weithredu'n effeithiol a chael effaith gadarnhaol ar brofiad myfyrwyr.

Mae'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn sicrhau bod y gwasanaethau y mae'r myfyrwyr eisiau yn cael eu datblygu a bod yr aelodaeth rho gwerth am arian o'u Hundeb. Mae holl Swyddogion Llawn Amser yn gyfrifol dros gyllideb yr Undeb, mae'r swyddog hon yn allweddol wrth sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o lle mae adnoddau yn cael eu dyrannu ac yn rhan o'r proses o wneud penderfyniadau.

Gweler swydd ddisgrifiad y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yma.

Swyddog Materion Cymraeg

Fel y Swyddog Materion Cymraeg, mi fyddech chi’n gyfrifol am sicrhau fod cynnwys y Brifysgol a’r Undeb yn cyfateb i Safonau Cymraeg, hyrwyddo’r diwylliant a’r iaith Cymraeg I fyfyriwr trwy amryw o ddigwyddiadau ag i weithio’n agos gyda’r gymuned Cymraeg myfyriwr i sicrhau ei chynrychiolaeth deg.

Cliciwch yma, am swydd ddisgrifiad y Swyddog Materion Cymraeg

Swyddogion Rhan Amser - Gwirfoddol

Mae 12 swydd rhan-amser gwirfoddol ar gael. Mae llwyth o fanteision a chyfleoedd. Bydd y swyddi hyn yn cael eu gwneud ynghyd â'ch astudiaethau.

Noder:

Mae rhai swyddi ar gael i ymgeiswyr sy'n diffinio fel y math perthnasol o fyfyrwyr sy'n cael eu cynrychioli gan y swydd. Er enghraifft, rhaid i chi ddiffinio fel menyw er mwyn ymgeisio am swydd fel Swyddog Menywod.

 

Swyddog Myfyrwyr CLlE (Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig)

Byddwch chi'n cynrychioli myfyrwyr CLlE mewn amryw o feysydd gan gynnwys materion academaidd a gweithgareddau cymdeithasol. Byddwch chi hefyd yn ymgysylltu â myfyrwyr CLlE yn yr Undeb ac yn cynrychioli UM yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM a Chynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru yn y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio yn fyfyriwr CLlE i sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog yr Amgylchedd

Disgwylir i Swyddog yr Amgylchedd ymgyrchu dros faterion amgylcheddol a helpu'r Undeb i wella'i chymwysterau gwyrdd.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Moeseg

Byddwch chi'n codi ymwybyddiaeth, hybu ac ymgyrchu dros faterion moeseg o fewn yr Undeb a'r Brifysgol.

Gweler y swydd ddisgridiad yma.

Ysgrifennydd Cyffredinol

Byddwch chi'n ddiduedd a thryloyw ac yn dal y Swyddogion Llawn-amser i gyfrif ar ran y Swyddogion Rhan-amser a myfyrwyr eraill.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Rhyngwladol

Byddwch chi'n cynrychioli holl fyfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol, yn ogsytal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol a'r boblogaeth rhyngwladol ehangach.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog LGBT+ (Campws y Bae)

Byddwch chi'n cynrychioli holl fyfyrwyr LGBT+ y Brifysgol, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr LGBT+ a'r boblogaeth LGBT+ ehangach. Byddwch hefyd yn cynrychioli Undeb y Myfyrwyr yng Nghynhadledd LGBT+ NUS a Chynhadledd LGBT+ UCM Cymru y y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio fel person LGBT+ er mwyn sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog LGBT+ (Campws Singleton)

Byddwch chi'n cynrychioli holl fyfyrwyr LGBT+ y Brifysgol, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr LGBT+ a'r boblogaeth LGBT+ ehangach. Byddwch chi hefyd yn cynrychioli Undeb y Myfyrwyr yng Nghynhadledd LGBT+ NUS a Chynhadledd LGBT+ NUS Cymru y y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio fel person LGBT+ er mwyn sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Byddwch chi'n cynrychioli myfyrwyr aeddfed y Brifysgol mewn amryw o feysydd gan gynnwys materion academaidd a gweithgareddau cymdeithasol. Byddwch chi hefyd yn ymgysylltu â myfyrwyr aeddfed yn yr Undeb. Byddwch chi hefyd yn cynrychioli Undeb y Myfyrwyr yng Nghynhadledd Myfyrwyr Aeddfed UCM yn y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio fel myfyriwr aeddfed er mwyn sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol

Byddwch chi'n cynrychioli a chodi ymwybyddiaeth am y materion y mae myfyrwyr yn eu hwynebu sy'n ymwneud ag iechyd meddyliol, gan gynrychioli holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Myfyrwyr gydag Anableddau

Disgwylir i Swyddog Myfyrwyr gydag Anableddau gynrychioli myfyrwyr gydag anableddau yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr gydag anableddau. Byddwch hefyd yn cynrychioli Undeb y Myfyrwyr yng Nghynhadledd Myfyrwyr gydag Anableddau NUS a Chynhadledd Myfyrwyr gydag Anableddau NUS Cymru yn y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio fel person ag anabledd er mwyn sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Ymwybyddiaeth Trawsrywiol/Di-ddeuaidd

Byddwch chi'n cynrychioli myfyrwyr trawsrywiol a di-ddeuaidd a chodi ymwybyddiaeth drwy ymgyrchu ar faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr trawsrywiol a di-ddeuaidd a'r gymuned ehangach.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.

Swyddog Menywod

Byddwch chi'n cynrychioli'r holl fyfyrwyr sy'n diffinio eu hunain fel menywod, yn ogsytal â chodi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros faterion sy'n effeithio ar fenywod. Byddwch hefyd yn cynrychioli Undeb y Myfyrwyr o fewn NUS Myfyrwyr yng Nghynhadledd Menywod NUS a ChynhadleddMenywod NUS Cymru yn y gwanwyn.

Rhaid i chi ddiffinio fel menyw er mwyn sefyll am y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad yma

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)