Overview
 

What does one remember when one leaves?

And, in which language must one express this remembrance?

Through a selection of personal stories and poems, Eric Ngalle Charles will look at how migration, memory, place and languages manifest themselves through contemporary voices.

A two-hour targeted workshop with 15 minutes breaks each side of the hour.
Participants will leave feeling energetic, revived, but more importantly with tools to engage and learn new writing skills.

Spaces are limited, so please only book this event if you’re sure you will attend. Organised by Student’s Union and CampusLife.

Registration through Student’s Union What’s On page -
Please note, community members who wish to book must create a guest account to do so.

 

Beth mae rhywun yn ei gofio pan fydd yn gadael?

Ac, ym mha iaith y dylai rywun fynegi'r coffa hwn?

Drwy ddetholiad o straeon a cherddi personol, bydd Eric Ngalle Charles yn edrych ar sut mae mudo, atgof, lle ac ieithoedd yn amlygu eu hunain drwy leisiau cyfoes.

Gweithdy dwy awr gydag egwyliau 15 munud bob ochr i'r awr.
Bydd cyfranogwyr yn gadael yn teimlo'n llawn brwdfrydedd, wedi'u hadfywio, ond yn bwysicach na hynny, gyda'r offer i gyfranogi a dysgu sgiliau ysgrifennu newydd.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych yn siwr y byddwch yn dod. Trefnir gan Undeb y Myfyrwyr a BywydCampws.

Gallwch gofrestru drwy dudalen Digwyddiadau Undeb y Myfyrwyr  -

Sylwer, bydd rhaid i aelodau'r gymuned sy'n dymuno cadw lle greu cyfrif gwestai i wneud hynny.