9 Reasons to Stand

9 reasons to stand in the election!

Elections are coming up and we’re looking for students to stand for Full Time and Part Time Officer Positions. But what’s in it for you?

1. Your voice, your ideas, your demands will shape the student experience.
Don’t like how things are done? Change it!

2. You’ll work with the Union & Uni on BIG decisions.
Have the final say on things that affect all students

3. You’ll stand out to future employers.
These are graduate jobs and placements like no others

4. You don't need any experience.
Unlike most job requirements, anyone can be an Officer.

5. Earn a salary of over £17k a year.
Full-Time Officers make money on top of all the other benefits.

6. You'll get unique experiences & skills.
This year’s officers have met Hilary Clinton and Theresa May and travelled around the UK and abroad.

7. Be the head of a multi-million pound organisation.
Not many recent graduates can stick that on their CV

8. You'll be the voice for over 17,000 students
Think students should be represented fairly? Do it your way.

9. #MakeYourMark on Swansea
Your campaigns and policies could affect students for years and go down in history
 

Nominations Open 2nd Feb

Nominations Close 23rd Feb

 

P.S. What are the elections? Read this.

9 rheswm i sefyll yn yr etholiad!

Mae’r etholiadau ar y gweill ac ry’ ni’n chwilio am fyfyrwyr i sefyll ar gyfer safleoedd Swyddogion Llawn Amser a Rhan Amser. Ond pam ddylet ti?

1. Bydd dy lais, syniadau a gofynion yn ffurfio profiadau myfyrwyr
Ddim yn hoffi sut mae pethau’n cael eu gwneud? Newidia’r peth!

2. YByddet ti’n cael gweithio gyda’r Undeb a’r Brifysgol ar benderfyniadau MAWR.
Ti fydd yn penderfynu ar bethau sy’n effeithio ar fyfyrwyr.

3. Byddet ti’n sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol
Mae'r swyddi a lleoliadau'n hollol unigryw.

4. Does dim angen unrhyw brofiad.
Yn wahanol i ofynion rhan fwyaf o swyddi, gall unrhyw un fod yn Swyddog.

5. Gallet ti ennill cyflog o dros £17mil y flwyddyn.
Mae’r Swyddogion Llawn Amser yn ennill arian ar ben yr holl fanteision eraill.

6. Byddet ti’n ennill sgiliau a phrofiadau unigryw.
Mae swyddogion eleni wedi cwrdd Hilary Clinton a Theresa May ac wedi teithio’r DU a thramor.

7. Byddet ti’n rheoli sefydliad gwerth mwltimiliwn o bunnoedd.
Does dim lot o raddedigion newydd yn gallu dweud hynny ar ei CV

8. Ti fydd llais dros 17,000 o fyfyrwyr
Meddwl bod myfyrwyr yn haeddu cynrychiolaeth deg? Dyweda dy ddweud.

9. Gwna wahaniaeth
Gall dy ymgyrchoedd a pholisïau effeithio ar fyfyrwyr am flynyddoedd a chreu hanes y Brifysgol
 

Enwebiadau’n Agor 2il Chwefror

Enwebiadau’n Cau 23ain Chwefror

 

O.N. Beth yw'r etholiadau? Darllena hwn.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)