9 Reasons #StudyAid is Amazing

9 reasons #StudyAid is amazing

As you all know, #StudyAid is back, and every year it gets bigger and better. This exam period, we're bringing you 4 whole weeks of fun and destressing events to get you through those deadlines.

1. Free food!

We gave away 100s of free breakfast rolls and every weekday, we give out free tea, coffee, hot chocolate, squash and all sorts of biscuits. We even come to the library, so you can carry on with your work while you enjoy!

2. There's something for everyone

Whether you need to do mindfulness activities or prefer getting physical to relieve your stress, #StudyAid is what you're looking for. With such a variety of events, there's bound to be something to help you.

3. Your Education Officer is on hand

Emily is here to help. If you have any questions or worries about exams, deadlines or your course in general, just drop an email to emily.rees@swansea-union.co.uk and she'll do everything she can to fix the issue.

4. Doggos

We've all been there. Moving away from home can be tough, especially when you have to say goodbye to your pets, so we're bringing you dog cuddling sessions to ease the pain a little. Take a quick break and come and say hi!

5. You don't have to worry about errands

Finding time to live your life around revision and coursework can sometimes feel impossible. But fear not, by bringing the barber and beauty sessions to campus, looking after yourself is one less time-consuming thing to worry about.

6. Freebies

Everyone's favourite balloon competition made some of you guys very happy. We gave away a much sought after Grad Ball ticket, 2 Summer Ball tickets, sweets, Pot Noodles and loads more.

7. The Advice and Support Centre

Our amazing team at the free and confidential Advice and Support Centre are holding daily drop-in sessions between 1-3pm on each campus. Just pop by and they'll be happy to answer any questions, no matter how big or small.

8. It's super fun

Who knew revision breaks could be this fun? We brought giant inflatables to campus for you to relive your childhood and forget about deadline stress for a while, gave you the chance to get arty at our mindfulness sessions and next week, you can join us in our zorbing day.

9. You love it

All your amazing feedback about #StudyAid just shows how great it is. We love hearing from you, and if you have any comments or suggestions for next year's event, drop us a message!

For the full calendar of activites, check out the Facebook event.

9 rheswm mae #StudyAid yn wych

Fel rydych chi'n gwybod, mae #StudyAid yn ôl ac yn well nag erioed. Dros y cyfnod arholiadau hwn, rydyn ni wedi trefnu 4 wythnos o ddigwyddiadau hwylus a i gael gwared ar eich straen wrth weithio at ddyddiadau cau.

1. Bwyd am ddim!

Rhoddon ni cannoedd o frechdanau brecwast am ddim a phob dydd, rydyn ni'n darparu te, coffi, siocled poeth, ac amryw o fisgedi yn rhad ac am ddim. Ac, rydyn ni'n dod I'r llyfrgell felly gallwch chi gario ymlaen gyda'ch gwaith wrth i chi fwynhau!

2. Mae yna rywbeth i bawb

Os ydych chi am wneud gweithgareddau lles neu os oes well gennych chi wneud pethau corfforol i gael gwared ar unrhyw brydeon, mae gan #StudyAid bopeth. Gydag amryw o ddigwyddiadau, bydd rhywbeth i'ch helpu chi.

3. Mae eich Swyddog Addysg wrth law

Mae Emily yma i'ch helpu chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon am arholiadau, dyddiadau cau neu eich cwrs yn gyffredinol, anfonwch ebost at emily.rees@swansea-union.co.uk a bydd hi'n gwneud popeth yn ei gallu i ddatrys y broblem.

4. Cwn

Rydyn ni gyd wedi wynebu'r broblem. Gall symud i ffwrdd fod yn anodd, yn enwedig wrth ddweud hwyl fawr i'r anifeiliaid anwes, felly rydyn ni'n dod â sesiynau cwtsho cwn i chi er mwyn helpu gyda'r poen. Dewch i ddweud helo rhwng sesiynau adolygu.

5. Does dim rhaid i chi boeni am dasgau dyddiol

Gall ffeindio'r amser i fyw eich bywyd rhwng adolygu a gwaith cwrs deimlo'n amhosib. Ond peidiwch aâ phoeni, drwy dod â'r sesiynau barbwr a harddwch i chi, mae edrych ar ôl eich hunain yn un peth llai I'w feddwl amdano.

6. Pethau am ddim

Daeth hoff gystadleuaeth balwn bawb yn ôl i wneud rhai ohonoch chi'n hapus iawn. Enilloch chi docyn i'r Ddawns Graddio, 2 docyn i Ddawns yr Haf, losin, Pot Noodles a llawer mwy.

7. Y Canolfan Cyngor a Chymorth

Mae ein tim gwych yn y canolfan cyngor a chymorth yn cynnal sesiynau galw heibio wythnosol rhwng 1-3yp ar y ddau gampws. Dewch draw a byddent yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, mawr neu fach.

8. Mae'n hwylus dros ben

Mae cael egwyl rhwng sesiynau adolygu yn gallu bod yn hwyl! Daeth chwyddadwyon enfawr i'r campws er mwyn i chi allu ail-fyw eich plentyndod ac anghofio am straen arholiadau, roedd gennych chi'r cyfle i fod yn greadigol yn ein sesiynau lles ac wythnos nesaf, gallwch chi ymuno â ni yn ein diwrnod zorbing.

9. Rydych chi'n ei fwynhau

Mae eich adborth anhygoel am #StudyAid yn dangos pa mor wych yw. Rydyn ni'n hoff iawn o glywed gennych chi, felly os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am ddigwyddiad flwyddyn nesaf, anfonwch neges atom!

I weld yr holl weithgareddau, ewch i'r digwyddiad ar Facebook.