Be a Rep

Be a Rep

Do you have ideas on how to improve your College? Would you like to attend high level Uni meetings? Are you passionate about supporting other students? Would you like £300 to do all of this?!

The Students' Union is recruiting College Reps for 2018-19. A College Rep is someone who wants to do all of the above. You would oversee the Subject Reps in your College, work with University and Union staff, and be supported to leave a legacy behind at Swansea University.

College Reps are part of a bigger team, 28 in total, who work with the Education Officer in the Union to make change. This year the team worked on a paper to make sure there's a 24hr gap between exams, brought you new study spaces and continued to provide excellent StudyAid support during exam season.

In each college, we're looking for: 2 x Undergraduate College Reps 1 x Postgraduate Taught College Rep 1 x Postgraduate Research College Rep.

There's a full role description of a College Rep on page 3 of the rep handbook found here.

This position comes with a £300 bursary, paid at the end of the year, if you complete the Bronze Rep HEAR Award. Details of the award can be found on page 7 of rep handbook here.

If you're interested, complete a quick application form online, and you'll be invited along for an interview. Applications close on Wednesday 1st May. We welcome applicants from all year groups, not just final year students.

If you'd like to discuss this more or get any more info, email student.voice@swansea-union.co.uk

Or just go ahead and give it a shot, apply here!

Byddwch yn Gynrychiolydd

Oes gennych chi syniadau am sut i wella’ch Coleg? Hoffech chi fynychu cyfarfodydd pwysig y Brifysgol? Ydych chi’n teimlo’n gryf am gefnogi myfyrwyr eraill? Hoffech chi ennill £300 i wneud hyn?!

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am Gynrychiolwyr Coleg ar gyfer 2018-19. Mae Cynrychiolwyr Coleg yn gwneud y pethau uchod. Byddech chi’n goruchwylio’r Cynrychiolwyr Pwnc yn eich Coleg, gweithio gyda staff y Brifysgol a’r Undeb, a chael cefnogaeth wrth adael newid da ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Cynrychiolwyr Coleg yn rhan o dîm fwy, 28 i gyd, sy’n gweithio gyda’r Swyddog Addysg yn yr Undeb i wneud newid. Eleni, roedd y tîm wedi gweithio ar bapur i sicrhau bod cyfnod o 24-awr rhwng bob arholiad, wedi llwyddo i gael llefydd newydd i astudio ar y campws ac wedi parhau i ddarparu cefnogaeth StudyAid gwych yn ystod cyfnod arholiadau.

Ym mhob coleg, rydyn ni’n chwilio am: 2 x Cynrychiolydd Coleg Israddedig 1 x Cynrychiolydd Coleg Ôl-raddedig a Addysgir 1 x Cynrychiolydd Coleg Ôl-raddedig drwy Ymchwil.

Mae yna swydd ddisgrifiad lawn ar dudalen 3 y llyfryn hwn.

Mae’r swydd yn dod â bwrsariaeth o £300, sy’n dod ar ddiwedd y flwyddyn, os ydych chi’n cwblhau’r Wobr HEAR Efydd. Mae manylion y wobr ar dudalen 7 y llyfryn hwn.

Os oes gennych chi ddiddordeb, llenwch gais byr ar-lein, a byddwch chi’n cael eich gofyn i ddod i gyfweliad. Mae ceisiadau’n cau ar Ddydd Mawrth 1af Mai. Croeso i ymgeiswyr o bob blwyddyn, nid myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn unig.

Os hoffech chi drafod hwn ymhellach neu dderyn rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk Neu ewch amdani ac ymgeisiwch yma!