Introducing Club Crew. Cyflwyno Criw Clybiau

Club Crew - Here to help you Club Crew - Here to help you

Introducing Club Crew

Your Union has come together with South Wales Police and Drinkaware to launch 'Club Crew' - a new scheme to safeguard students and raise awareness of sexual harassment within our Union club nights. Club Crew will be there to support customers who are vulnerable as a result of drinking too much and prevent them from potentially becoming victims of crime. 

The newly appointed and specially trained Club Crew will work in the venues where we host our main Union club nights - Idols and Fiction on Wednesdays, Sin City on Thursdays and Divas for Tooters on Fridays. Working in pairs, the Club Crew will have a presence in the venues throughout the night, talking to customers at the start of the evening when a queue is forming, checking high risk areas, such as the toilets and stairwells and ensuring that people leave safely when the venue closes. 

Our partnership with Drinkaware and South Wales Police marks the start of a proactive and positive response to a series of sexual assaults which took place in Cardiff City Centre during the Fresher’s period last year. Following the assaults, the Commissioner called summit with universities, student unions and councils in Cardiff and Swansea. All partners made a commitment to working collaboratively to ensure that South Wales remains a safe place for residents, students and visitors alike. 

The Club Crew initiative is only one part of Your Unions' effort to keep students safe in Swansea. Currently the Union maintains Alcohol Impact accreditation and is supporting the Explore Today, Enjoy Tomorrow campaign with the NUS and Drinkaware. All Union venues hold our Zero Tolerance policy and during Freshers we'll be funding the Help Point on Wind Street. 

So, when you're next on a Union night out – keep an eye out for our Club Crew who are on hand to help. Importantly, always remember to drink responsibly. 

 

Cyflwyno Criw Clybiau

Mae eich undeb wedi penderfynu cydweithio â Heddlu De Cymru a Drinkaware er mwyn lansio Criw clybiau (Club crew) newydd sbon. Y mae'r criw yn rhan o sgema newydd er mwyn diogeli fyfyrwyr ac i godi ymwybyddiaeth o derasiadau rhyw yng nghlybiau nos y ddinas. Y mae'r criw yna er mwyn cefnogi cwsmeriaid sy'n fregus o achos eu bod nhw wedi gor-yfed. Trwy ofalu dros yr unigolion hyn gallwn leihau'r tebygolrwydd ohonyn nhw'n dioddef o drosedd.

Y bydd y criw newydd sydd wedi eu hyfforddi yn arbennig yn gweithio yn y clybiau lle rydym yn cynnal ein prif ddigwyddiadau fel undeb. Nos Fercher yn Idols a Fiction, Nos Iau yn Sin City a Tooters ar nos Wener. Bydd y criw yn gweithio mewn parau bydd ein criw yn weladwy yn y lleoliadau hyn trwy gydol y nos. Byddent yn siarad â chwsmeriaid ar ddechrau'r noson pryd y mae'r cîw yn ffurfio, cadw llygaid ar leoliadau risg uchel megis toiledau a grisiau ac yn sicrhau bod pawb yn gadael lleoliadau yn ddiogel ar ddiwedd y nos.

Y mae ein partneriaeth â Drinkaware a Heddlu De Cymru yn nodi ymateb rhagweithiol a chadarnhaol i gyfres o ymosodiadau rhywiol a ddigwyddodd yng nghanol dinas Caerdydd yn ystod cyfnod y glas y llynedd. Yn dilyn yr ymosodiadau galwyd cyfarfod rhwng prifysgolion, undebau myfyrwyr a chynghorau Abertawe a Chaerdydd gan gomisiynydd yr heddlu. Cytunwyd y cyrff hyn i gydweithio er mwyn sicrhau bod De Cymru yn lle diogel ar gyfer trigolion, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Ond un rhan o ymgyrch parhaol eich undeb i gadw ein myfyrwyr yn ddiogel yw'r criw clybiau. Ar hyn o bryd y mae'r undeb yn dal gwobr Alcohol Impact ac rydym yn parhau i gefnogi'r ymgyrch Explore Today, Enjoy Tomorrow gyda UMC a Drinkaware. Y mae holl leoliadau undeb y myfyrwyr yn gadw at bolisi dim goddefgarwch. Byddwn hefyd yn ariannu pwynt cymorth Wind Street yn ystod cyfnod y glas.

Felly pryd rydych ar noson ar y dre – cadwch lygaid allan am ein criw sydd wrth law er mwyn eich helpu. Yn bwysicach byth, cofiwch yfed yn ddiogel.