Community Clean

Community Clean

A successful day was had at the Community Clean where the Officers worked alongside local residents, PCSO's and the Discovery volunteers to collect litter along the streets. The afternoon was topped off by some free chips donated by The Park Fish Bar as an award.

President Lloyd Harris said 'As members of the wonderful Swansea community it's really important for us at the Students' Union to give back. Cleaning the streets in Brynmill has really shown me how vital it is for us as students to make sure we're recycling and disposing of our rubbish appropriately.'


The Students' Union and Discovery has worked to improve their partnership this year helping to promote more of their opportunities to Swansea students. Through this partnership we hope to not only provide student opportunities but also show local residents that Swansea students love this city just as much as they do.

Discovery is a fantastic opportunity which provides opportunities for students and members of the local community to get together and help one another. They will be organising lots of Community Cleans throughout the year and if you would like to get involved drop them an email at discovery@swansea.ac.uk.


For further information on student recycling go to: www.swansea.gov.uk/studentrecycling

 

Glanhau Cymunedol

Yr wythnos hon, ymunodd Llywydd, Swyddogion Addysg & Lles â Chyngor Abertawe a gwasanaeth wirfoddol y campws, Discovery, i helpu glanhau strydoedd Brynmill.

Cafwyd diwrnod llwyddiannus yn y Glanhau Cymunedol lle oedd swyddogion yn gweithio ochr yn ochr â thrigolion lleol, SCCH a’r gwirfoddolwyr Discovery i gasglu sbwriel ar y strydoedd. Diweddodd y prynhawn gyda sglodion am ddim a roddodd gan The Park Fish Bar fel gwobr.


Dywedodd llywydd Lloyd Harris ‘Fel aelodau o’r gymuned wych yn Abertawe mae’n bwysig iawn i ni yn Undeb y Myfyrwyr i roi nôl. Mae glanhau’r strydoedd ym Mrynmill wedi dangos i fi ba mor hanfodol ydyw i ni fel myfyrwyr i wneud yn siwr ein bod ni’n ailgylchu a chael gwared ar ein sbwriel yn briodol.’

Mae Undeb y Myfyrwyr a Discovery wedi gweithio i wella’u partneriaeth eleni, yn helpu i hyrwyddo mwy o’u cyfleoedd i fyfyrwyr Abertawe. Trwy’r bartneriaeth hon rydym yn gobeithio darparu cyfleoedd i fyfyrwyr yn ogystal â dangos i drigolion lleol fod myfyrwyr Abertawe’n dwlu ar y ddinas hon cymaint â nhw.


Cyfle arbennig yw Discovery sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ac aelodau’r gymuned leol i ddod at ei gilydd a helpu’i gilydd. Byddant yn trefnu llawer o Lanhau Cymunedol trwy gydol y flwyddyn ac os hoffech gymryd rhan anfonwch e-bost: discovery@swansea.ac.uk

Am ragor o wybodaeth ar ailgylchu myfyrwyr ewch i: http://www.abertawe.gov.uk/ailgylchumyfyrwyr
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)