Disability Student Allowance

 

What is DSA?

Disability Student Allowance covers extra costs that you may incur during your studies as a result of mental health problem, long term illness or any other disability. You can get the allowances on top of your other student finance.

You don’t repay DSAs. The amount of support you get from DSA's you get does not depend on your household income.

DSA can pay for:

• Specialist equipment e.g. software to help proofread your work if you have dyslexia.

• Non-medical helpers.

• Extra travel cost as a result of your disability.

• Other disability-related costs.

DSA will not pay for Anything that is not related to your disability such as your rent.

Who is eligible?

If you have a disability that affects your study this includes:

• Specific learning disability

• Mental health condition

• Physical disability

• Sensory disability

• Long term health condition

Who is not eligible?

• Non-UK citizen

• You are getting equivalent support from another source, such as your University or a social work bursary (including the NHS Disabled Students' Allowance).

How to apply:

You will need to apply on where you got your student loan e.g. Student Finance England or Student Finance Wales .

You will then receive a letter from your Student Finance provider informing you if you are eligible, you will then be required to arrange a needs assessment.

Swansea University has a needs assessment on site or if your want somewhere closer to home you can find on the government site.

After this, your Student Finance provider will send you a letter of telling you what equipment, services you are eligible to receive and the next steps.

FAQ

Q: Do I need to be reassessed each year?

A: No, you only need to be reassessed if your condition changes.

Q: Do I need to pay for the need’s assessment?

A: No, the DSA pays for it

Q: What evidence do I need?

A: For disabilities, long-term health conditions and mental health conditions you simply need a letter from your doctor. For specific learning disabilities you need diagnostic assessment

Q: Can I still get it if I am a part-time student?

A: Yes, but how much you get depends on the course intensity

Q: If I am an English student, can I do my needs assessment in Wales.

A: Yes

 

  Beth yw Lwfans i Fyfyrwyr Anabl?

Mae Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn talu costau ychwanegol y gallech eu hwynebu yn ystod eich astudiaethau o ganlyniad i broblem iechyd meddwl, salwch tymor hir neu unrhyw anabledd arall.

Gallwch gael y lwfansau ar ben eich cyllid myfyrwyr eraill. Nid ydych yn ad-dalu Lwfans i Fyfyrwyr Anabl.

Nid yw faint o gefnogaeth a gewch o ran Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Gall Lwfans i Fyfyrwyr Anabl dalu am:

• Offer arbenigol e.e. meddalwedd i helpu i brawf ddarllen eich gwaith os oes gennych ddyslecsia.

• Cynorthwywyr anfeddygol.

• Costau teithio ychwanegol o ganlyniad i'ch anabledd.

• Costau eraill sy'n gysylltiedig ag anabledd.

Ni fydd Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn talu am

Unrhyw beth nad sy’n berthnasol i’ch anabledd, megis rhent.

Pwy sy’n gymwys?

Os oes gennych chi anabledd sy’n effeithio ar eich astudiaeth. Mae hyn yn cynnwys:

• Anabledd dysgu penodol

• Cyflwr iechyd meddwl • Anabledd corfforol

• Anabledd synhwyraidd

• Cyflwr iechyd hirdymor

Pwy sydd ddim yn gymwys?

• Dinasyddion o’r tu allan i’r DU

• Unigolion sy’n derbyn cefnogaeth gyfatebol o ffynhonnell arall, fel eich Prifysgol neu fwrsariaeth gwaith cymdeithasol (gan gynnwys Lwfans Myfyrwyr Anabl y GIG).

Sut i ymgeisio

Bydd angen i chi wneud cais ar ble y cawsoch eich benthyciad myfyriwr e.e. Cyllid Myfyrwyr Lloegr neu Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Yna byddwch yn derbyn llythyr gan eich darparwr Cyllid Myfyrwyr yn eich hysbysu a ydych yn gymwys, yna bydd gofyn i chi drefnu asesiad anghenion.

Mae gan Brifysgol Abertawe asesiad o anghenion ar y campws neu os ydych chi eisiau rhywle yn agosach at adref gallwch ddod o hyd iddo ar safle'r llywodraeth

Ar ôl hyn, bydd eich darparwr Cyllid Myfyrwyr yn anfon llythyr atoch yn dweud wrthych pa offer a gwasanaethau rydych chi'n gymwys i'w derbyn, a'r camau nesaf.

Cwestiynau Cyffredinol

C: A oes angen i mi gael fy ailasesu bob blwyddyn?

A: Na, dim ond os bydd eich cyflwr yn newid.

C: A oes angen i mi dalu am yr asesiad?

A: Na, mae’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn talu amdano

C: Pa dystiolaeth sydd ei hangen arnaf?

A: Ar gyfer anableddau, cyflyrau iechyd hirdymor a chyflyrau iechyd meddwl, dim ond llythyr gan eich meddyg sydd ei angen arnoch chi. Ar gyfer anableddau dysgu penodol, mae angen asesiad diagnostig arnoch chi

C: A allaf ei gael os ydw i’n fyfyriwr rhan-amser?

A: Gallwch, ond mae faint rydych chi’n ei gael yn dibynnu ar ddwyster y cwrs

C: Os ydw i’n fyfyriwr Saesneg, a allaf wneud fy asesiad anghenion yng Nghymru?

A: Gallwch

 
Swansea University Students' Union