Give it a Go

Give it a Go!

Give it A Go!

From Monday 30th Swansea Union will be celebrating Give it a Go – your second opportunity to get involved with our societies, sports clubs and student media group. from the 30th to the 10th of February there'll be a variety of events and activities aimed at getting you involved with something new! You can check out all these events at: swansea-union.co.uk/events just look out for the Give it A Go icon.

What is Give it a Go?

Give it a Go activities are run by clubs, societies and the student media group for 2 weeks in February and throughout the rest of the year. Sessions are usually free, and give students the opportunity to 'try before you buy'.

GIAG sessions are a fantastic way of trying something new, learning new skills and to meet new people.

There’s loads you can get involved with from Quidditch, Debating, Hindu Society, Beer Pong, Xtreme Radio, Waterfront and more!

How do I join a Give it a Go event?

Have a look at our events calendar at: swansea-union.co.uk/events and just turn up to sessions!

I'm not sure about a Society/Club who can I chat to about it?

You can chat to our Society Coordinator via charlotte.west@swansea-union.co.uk or your Societies officer via societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk or Sports Officer via SportsOfficer@swanseaunion.co.uk

Or simply message the Society/ Club on Facebook!

Isn't it too late to join a Society/Club?

No! It's never too late! Just have a chat with the society or sports officers about an activity that suits you!

Rhowch Gynnig Arni

O Ddydd Llun 30ain bydd Undeb Abertawe yn dathlu Rhowch Gynnig Arni – eich ail gyfle i gymryd rhan gyda’n cymdeithasau, clybiau chwaraeon a grwp cyfryngau myfyrwyr. O fis Chwefror 30ain i fis Chwefror 10fed bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn ceisio gwneud i chi gymryd rhan mewn rhywbeth newydd! Gallwch weld yr holl ddigwyddiadau ar: swansea-union.co.uk/events, edrychwch am yr eicon Rhowch Gynnig Arni.

Beth yw Rhowch Gynnig Arni?

Mae gweithgareddau Rhowch Gynnig Arni yn cael eu rhedeg gan glybiau, cymdeithasau a’r grwp cyfryngau myfyrwyr am 2 wythnos ym mis Chwefror a thrwy gydol gweddill y flwyddyn Fel arfer ceir sesiynau am ddim, ac maen nhw’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr brofi’r digwyddiadau cyn gwario arian.

Mae sesiynau Rhowch Gynnig Arni yn ffordd anhygoel o wneud rhywbeth newydd, dysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd.

Mae cymaint o bethau gallwch wneud, gyda Quidditch, Dadlau, Cymdeithas Hindwaidd, Beer Pong, Radio Xtreme, Waterfront a mwy!

Sut ydw i’n ymuno â digwyddiad Rhowch Gynnig Arni?

Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau ar: swansea-union.co.uk/events a dewch i sesiynau!

Dw i ddim yn siwr am Gymdeithas/Glyb, â phwy alla i sgwrsio am y peth?

Gallwch chi sgwrsio â’n Cydlynydd Cymdeithasau trwy charlotte.west@swansea-union.co.uk neu eich Swyddog Cymdeithasau trwy societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk neu Swyddog Chwaraeon trwy SportsOfficer@swansea-union.co.uk

Neu'n syml, anfonwch neges at Gymdeithas/Glwb ar Facebook!

Mae’n rhy hwyr i ymuno â Chymdeithas/Chlwb, ynte?

Na! Dydy hi ddim byth yn rhy hwyr! Cewch sgwrs gyda’r swyddogion cymdeithasau neu chwaraeon am weithgaredd sy’n addas i chi!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)