Graduate Outcomes Survey

The Graduate Outcomes survey is a statutory, national survey managed by the Higher Education Statistics Agency (HESA). It is the biggest annual social survey in the UK and captures information on the activities and perspectives of graduates. Simply put, it’s your opportunity to be part of the big picture of education!

The Graduate Outcomes survey is a statutory, national survey managed by the Higher Education Statistics Agency (HESA). It is the biggest annual social survey in the UK and captures information on the activities and perspectives of graduates. Simply put, it’s your opportunity to be part of the big picture of education!

The results from the Graduate Outcomes survey help our current and future students to gain valuable insight into what career options are out there and allow the University to understand how courses can be promoted effectively.

The figures from the survey also impact Swansea’s position in the University League Tables, and help to boost the reputation of Swansea University graduates, like yourself, amongst employers!

To complete the survey, you’ll need to fill in our quick and easy update form with your most up-to-date contact information. You’ll then be sent an email from SwanseaUniversity@graduateoutcomes.ac.uk. The email will include your own personal link to the survey online, which takes a matter of minutes to complete!

If you aren’t able to complete the survey online, you’ll then receive a follow-up telephone call from a survey contractor called IFF Research, working on behalf of HESA and the University. If you are not free to speak, then the IFF Research representative may ask for information from a third party, like one of your family members.

You can update your contact details to stay connected here.

Arolwg cenedlaethol, statudol yw’r Arolwg Deilliannau Graddedigion, a reolir gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Dyma’r arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf yn y DU ac mae’n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a safbwyntiau graddedigion. Yn syml, dyma eich cyfle i fod yn rhan o’r darlun mawr ym maes addysg!

Mae canlyniadau’r arolwg Deilliannau Graddedigion yn helpu’n myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i gael mewnwelediad gwerthfawr o ran pa opsiynau gyrfa sydd ar gael iddynt ac mae’n galluogi’r Brifysgol i ddeall sut y gellir hyrwyddo cyrsiau’n effeithiol.

Hefyd, mae’r ffigurau hyn o’r arolwg yn effeithio ar safle’r Brifysgol yn Nhablau Cynghrair y Prifysgolion ac maent yn helpu i hybu enw da graddedigion Prifysgol Abertawe, fel chi, ymhlith cyflogwyr!

I gwblhau'r arolwg, bydd angen i chi lenwi’n ffurflen ddiweddaru gyflym a hawdd, gan nodi’ch gwybodaeth gyswllt ddiweddaraf. Yna, anfonir e-bost atoch gan SwanseaUniversity@graduateoutcomes.ac.uk. Bydd yr e-bost yn cynnwys eich dolen bersonol  i’r arolwg ar-lein ac mae’n cymryd munudau’n unig i’w gwblhau!

Os na allwch gwblhau’r arolwg ar-lein, yna bydd contractwr arolwg o’r enw IFF Research, sy’n gweithio ar ran HESA a’r Brifysgol, yn eich ffonio chi. Os nad ydych yn rhydd i siarad, yna gall y cynrychiolydd IFF Research ofyn am wybodaeth gan drydydd parti, megis un o aelodau’ch teulu.

Diweddarwch eich manylion cyswllt I aros mewn cysylltiad yma.

 
Swansea University Students' Union