Hate Crime Awareness Week

Hate Crime Awareness Week

Here at the SU, we have a zero-tolerance policy to hate crime. We run campaigns regularly throughout the year to support and raise awareness such as Black History Month and LGBT+ History Month with the aims to create a more inclusive and supportive community at Uni.

So, what exactly is hate crime?

The term ‘hate crime’ can be used to describe a range of criminal behaviour, where the perpetrator is motivated by hostility or demonstrates hostility towards the victims disability, race, religion, sexual orientation or gender identity.

How can you report it?

Our Advice & Support Centre is a third party hate crime reporting centre. This means that you can come and see our advisor team and let them know if you’ve experienced or witnessed any hate crime, if you feel uncomfortable talking to the police! 

You can report any hate crime here or get in touch with our advice and support centre for an appointment, online, by phone or email here.

If you'd like to find out a bit more, your Welfare Officer Ana will be at the Library on Bay Campus on Thursday 11-1pm! Pop by or get in touch with her on Ana.Guri@swansea-union.co.uk

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Yma yn UM, mae gennym ni bolisi dim goddefgarwch tuag at droseddau casineb. Rydyn ni'n cynnal ymgyrchoedd rheolaidd yn ystod y flwyddyn i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth megis Mis Hanes Pobl Dduon a Mis Hanes LHDT+ gyda'r bwriad o greu cymuned fwy cynhwysol a chefnogol yn y Brifysgol.

Felly, beth yn union yw trosedd casineb?

Gall y term ‘trosedd casineb’ gael ei ddefnyddio i ddisgrifio ystod o ymddygiad troseddol, lle mae'r cyflawnwr yn cael ei ysgogi gan elyniaeth sy'n dangos gelyniaeth tuag at anabledd, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd y dioddefwr.

Sut allwch chi ei adrodd?

Mae ein Canolfan Cyngor a Chymorth yn ganolfan adrodd troseddau casineb trydydd parti. Mae hyn yn golygu y gallwch ddod i weld ein tîm o gynghorwyr a gadael iddynt wybod os ydych chi wedi dioddef o neu weld, os ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad â'r teulu!

Gallwch adrodd unrhyw drosedd casineb yma neu drwy gysylltu â'n canolfan cyngor a chymorth am apwyntiad, ar-lein, ar y ffon neu drwy ebost yma.

Os hoffech chi ddarganfod rhagor, bydd eich Swyddog Lles, Ana, yn y Llyfrgell ar Gampws y Bae ar Ddydd Iau 11-1pm! Dewch heibio neu cysylltwch â hi ar Ana.Guri@swansea-union.co.uk