#HometoV8te

#HomeToV8te

As a democratic organisation, Swansea University Students' Union supports people’s right to choose.

On Friday May 25th, the people of the Republic of Ireland will have a historic opportunity to change Irish abortion laws.

In the Republic of Ireland, the government must hold a referendum to decide whether the 8th Amendment (which stipulates the equal right to life of the mother and the unborn) in the Irish Constitution will be repealed.

In Ireland, abortion has been subject to criminal penalty since 1861 - but this hasn't stopped people having abortions. Instead, those that can afford it may pay to have the procedure in the UK, resulting in over 154,000 people traveling overseas to obtain an abortion since 1980. Those that can't afford it terrifyingly risk their lives to receive 'back street abortions', many of which have resulted in serious injury and death.

People may disagree with abortion but 'the 8th' doesn’t prevent abortion. Irish women have them every day. A No vote means that people will continue to have unsafe backstreet abortions, endangering their lives, but a Yes vote means women will be safe.

We stand in solidarity with people in Ireland and support their right to choose. We support the NUS #HomeToV8te campaign to support Irish students studying in England, Scotland, Wales and Northern Ireland to travel home to vote in the referendum.

Voting takes place on May 25th - so if you're able to vote in the referendum we urge you to go home and make your voices heard.

 

 

Source - https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/Abortion/Statistics

 

#HomeToV8te

Fel sefydliad democrataidd, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cefnogi hawl unigolion i ddewis.

Ar Ddydd Gwener, Mai 25ain, bydd gan bobl Gweriniaeth Iwerddon gyfle hanesyddol i newid deddfau erthyliad Iwerddon.

Yng Ngweriniaeth Iwerddon, mae rhaid i’r llywodraeth gynnal refferendwm i benderfynu a fydd yr 8fed Diwygiad (sy’n nodi hawl cyfartal i fywyd y fam a’r plentyn heb ei eni) yn y Cyfansoddiad Gwyddelig yn cael ei ddiddymu.

Yn Iwerddon, mae erthyliad wedi arwain at gosb droseddol ers 1861 - ond nid yw hyn wedi stopio pobl rhag cael erthyliadau. Yn hytrach, gall yr unigolion sy’n gallu ei fforddio talu i gael erthyliad yn y DU, sy’n golygu bod dros 154,000 o bobl wedi teithio tramor i gael erthyliad ers 1980. Yn ofnadwy, mae’r unigolion na all ei fforddio yn peryglu eu bywydau drwy gael 'erthyliadau stryd gefn', ac mae nifer ohonynt wedi arwain at niwed difrifol a marwolaeth.

Gall pobl anghytuno ag erthyliadau ond nid yw'r ‘8fed' yn atal erthyliad. Mae menywod Gwyddelig yn cael erthyliadau bob dydd. Bydd pleidleisio yn erbyn yn golygu bod unigolion yn parhau i gael erthyliadau stryd gefn a pheryglu eu bywydau, ond mae pleidleisio o blaid yn golygu bydd menywod yn ddiogel.

Safwn mewn undod â phobl yn Iwerddon a chefnogwn eu hawl i ddewis. Cefnogwn ymgyrch #HomeToV8te UCM i gefnogi myfyrwyr Gwyddelig sy’n astudio yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon i deithio adref i bleidleisio yn y refferendwm.

Mae pleidleisio’n cael ei gynnal ar 25ain Mai - felly os allwch chi bleidleisio yn y refferendwm, rydym ni’n eich annog i fynd adref a dweud eich dweud.

 

Ffynhonnell - <https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/Abortion/Statistics>

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)