NSS 2017

NSS 2017

 

The NSS (National Student Survey) results are out! This is the annual survey that final year students take to let the nation know how the University is doing academically. This year 88% of Swansea University students said that they are satisfied with their time at University and 68% of you agreed that we at the Students' Union represent your academic interests.

This year, is the first time the NSS has asked how we represent your academic interests with the previous question asking students to agree or disagree with the statement: 'I am satisfied with the students’ union (association or guild) at my institution'. So we haven't got previous data to compare our new result with. What we do know is that the Welsh average for the question was 58.87% and the UK average was 56.8% so compared to other Students' Union's - we think we're doing alright.

But of course if 68% of students agree that we're representing their academic interests then 32% don't agree. So over the next 12 months we'll be working closely with the Education Zone (the SU department that looks after all the Subject and College Reps) to make sure we're doing everything we can to have your voice heard on your education.

Your Education Officer Emily Rees will also be working really closely with the University as this year their satisfaction result fell by 2%. Although this isn't a huge drop, it's obvious that there's room for improvement so she'll be having lots of meetings with key staff members in the University and working on an action plan to address any problems.

You can get involved with the Education Zone and work with Emily by running in the upcoming Subject Rep Election. Pop an email student.voice@swansea-union.co.uk to find out more.

NSS 2017

 

Mae canlyniadau AMC Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ‘NSS (National Student Survey)’ wedi cael ei gyhoeddi! Mae’r arolwg yma yn un flynyddol lle bod myfyrwyr yn ei flwyddyn olaf yn llenwi er mwyn rhoi gwybodaeth i’r genedl ar sut mae’r Brifysgol yn gwneud yn academaidd. Y flwyddyn yma, cytunwyd gan 88% o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ei bod yn fodlon gyda’u hamser yn y Brifysgol, a chytunwyd gan 68% ohonoch ein bod ni yn yr Undeb Myfyrwyr yn cynrychioli eich diddordeb academaidd.

Eleni, dyma flwyddyn gyntaf i’r AMC gofyn sut ydym ni yn eich cynrychioli chi gyda’ch diddordebau academaidd. Mi oedd y cwestiynau blaenorol yn gofyn i fyfyrwyr i gytuno neu anghytuno gyda’r gosodiad : ‘Rydw i yn fodlon gyda’r Undeb Myfyrwyr (cymdeithas neu urdd) yn fy sefydliad.’ Felly, nid ydym â data blaenorol i gymharu ein canlyniadau â. Rydym yn ymwybodol taw cyfartaledd Cymru ar gyfer y cwestiwn oedd 58.87%, a chyfartaledd y DU oedd 56.8%, felly i gymharu ag Undebau Myfyrwyr eraill –rydydm yn meddwl ein bod ni yn gwneud yn eithaf da.

Ond wrth gwrs, gan fod 68% yn cytuno ein bod ni yn cynrychioli ein diddordebau academaidd, mae 32% yn anghytuno ein bod ni yn cynrychioli ein diddordebau academaidd nhw. Felly, dros y 12 mis nesaf, fe fyddwn ni yn gweithio yn agos gyda’r Parth Dysgu (yr adran UM sydd yn edrych ar ôl y cynrychiolwyr pwnc a’r coleg) i wneud yn siwr ein bod ni yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod eich llais chi ar eich addysg yn cael eu clywed.

Fe fydd eich Swyddog Addysg – Emily Rees – hefyd yn gweithio yn agos iawn gyda’r Brifysgol eleni gan gwympodd y canlyniad boddhad gan 2%. Er nad yw’r canlyniad yma yn ostyngiad mawr, mae’n amlwg bod yna le i wella, felly fe fydd hi yn cymryd rhan mewn llawer o gyfarfodydd gydag aelodau o staff allweddol y Brifysgol ,ac yn gweithio i gynllun gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau.

Gallwch chi gymryd rhan gyda’r Parth Addysgu a gweithio gydag Emily trwy redeg fel ymgeisydd yn yr etholiad cynrychiolydd pwnc sydd ar y gorwel. Danfonwch e-bost i student.voice@swansea-union.co.uk

i ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)