NSS Referendum. Refferendwm NSS

OFFICIAL NOTICE: REFERENDUM ANNOUNCED

I, Minkesh Sood, being the Deputy Returning Officer for Swansea University Students’ Union elections 2017, formally announce the following referendum is to be held with a quorum of 3%, from Friday 3rd February to Friday 10th February. 

REFERENDUM 

The referendum question shall be: 

“Should Swansea University Students’ Union join the NUS Campaign to Boycott the NSS (National Student Survey)? Yes, or No.” 

If the result of the referendum is: 

Yes, and Quorate the SU will:

  • Not promote the NSS 

  • Join the NUS "Boycott the NSS" campaign 

  • Carry on promoting the SES (Student Experience Survey) & PTES (Postgraduate Taught Experience Survey) 

No, and Quorate the SU will, 

  • Promote the NSS & SES & PTES as normal 

If Quorum is not reached, the SU will, 

  • Promote the NSS & SES & PTES as normal 

We are appointing an agent for each side of the debate. If you are interested in becoming an agent for any of the YES or NO campaigns please attend a meeting on Friday 27th January 2017 at 4pm in Mosaig, Digital Technium, Singleton Campus. 

Election Timetable 

Agents Meeting:27th January 2017at 4pm  

Manifesto Deadline:27th January 2017at 4pm 

Voting Opens: 3rd February 2017 at 11am 

Voting Closes: 10th February 2017 at 1pm 

Results Announced: 10th February 2017at 3pm 

 

Minkesh Sood, Deputy Returning Officer 

17th January 2017 

To find out more about the NUS boycott click here.

 

HYSBYSIAD SWYDDOGOL: REFFERENDWM WEDI’I GYHOEDDI

Rwyf i, Minkesh Sood, fel Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer etholiadau 2017 Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn cyhoeddi’n ffurfiol y cynhelir y refferendwm canlynol gyda chworwm o 3%, o ddydd Gwener 3ydd o Chwefror hyd at ddydd Gwener 10fed o Chwefror.

REFFERENDWM 

Hyn fydd cwestiwn y refferendwm: 

“A ddylai Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ymuno â’r Ymgyrch UCM (NUS) i foicotio’r ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr - NSS)? Dylai neu ni ddylai?” 

Os bydd canlyniad y refferendwm yw: 

Dylai, a gyda chworwm, bydd UM yn, 

  • Peidio hyrwyddo’r UCM 

  • Ymuno ag ymgyrch UCM “Boycott the NSS”  

  • Mynd ati i hyrwyddo’r APM (Arolwg Profiad Myfyrwyr - SES) & APOD (Arolwg Profiad Ôlraddedigion Dysgu) 

Ni ddylai, gyda chworwm, bydd UM yn, 

  • Hyrwyddo’r ACF & APM & APOD fel arfer 

Os na fyddwn yn cyrraedd at y cworwm, bydd yr UM, 

  • Hyrwyddo’r ACF & APM & APOD fel arfer 

Rydym yn penodi asiant ar gyfer pob ochr y ddadl. Os oes diddordeb gyda chi fod yn asiant ar gyfer unrhyw o’r ymgyrchoedd DYLAI neu NI DDYLAI, mynychwch gyfarfod ar ddydd Gwener 27ain Ionawr 2017 am 4yh ym Mosaig, Technium Digidol, Campws Singleton.  

Amserlen yr Etholiad 

Cyfarfod Asiantau:27ain Ionawr 2017am 4yh 

Dyddiad Cau ar gyfer Maniffesto:27ain Ionawr 2017am 4yh 

Pleidleisio yn Agor: 3ydd Chwefror 2017 am 11yb 

Pleidleisio yn Cau: 10fed Chwefror 2017 am 1yh 

Canlyniadau’n Cyhoeddi: 10fed Chwefror 2017am 3yh 

 

Minkesh Sood, Dirprwy Swyddog Canlyniadau 

17eg Ionawr 2017 

 

I gael gwybod mwy am y boicot UCM cliciwch yma

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)