NUS Delegate Nominations

 

We’re asking you to nominate yourself to be an NUS Delegate, but what exactly does that mean? It means you get to represent your Students’ Union on a national scale, have your say on important issues, and put something amazing on your CV.

What is NUS?

You may be familiar with the Acronym NUS and the discounts they give you, but NUS are much more than that. The National Union of Students (NUS) is made up all the Students’ Unions across England, Scotland, Wales and NI - including this one! This means it holds roughly 650 unions which makes up over 7 millions students.

NUS hold several Policy making conferences each year and both a Welsh and National level, which they use to carry out research, lobby government, create campaigns, vote on national policy and vote in national Full-Time Officers (like ours, but for the whole of Wales and the UK).

What’s an NUS Delegate?

NUS Delegates represent their unions at the Welsh and National conferences, which means you get to have your say on campaigns and policies, and put forward any new ideas you may have about how things are done.

We’re looking for 4 NUS Wales Delegates to participate in NUS Wales conferences, and 5 NUS UK Delegates to participate in national NUS Delegates. 2 places in each category are reserved for self-defining women, and the others are open to anyone. You can nominate yourself to be an NUS Wales Delegate, an NUS UK Delegate, or both!

What do I have to do?

As a NUS Wales Delegate you would attend the NUS Wales Conference on the 13th - 14th March 2018 in Cardiff, and as an NUS UK Delegate you would attend the NUS National Conference 26-29th March 2018 in Glasgow (over the Easter hols)! You’ll be representing every Swansea University student so it’s a big deal! It’ll give you great life skills and look impressive on your CV, so what’s stopping you?

 

How do I apply?

If you’re still reading, you must be interested, so click here and nominate yourself!

Just so you know, ANY Swansea University Student can run to be an NUS Delegate and expenses are covered by the Union!

Nominations are open 13th – 19th November, and voting is open 21st – 24th November.

To find out more about NUS and conferences please email: student.voice@swansea-union.co.uk

Please see Notice of Poll below.Notice of Poll

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that an election will be taking place to fill the following Part Time Officer position:

  • Postgraduate (Taught) Officer

There will also be an election to select who will attend and represent Swansea University Students’ Union at the NUS Wales Conference (13th -14th March)) and NUS UK Conference (26th-29th March 2018).

The positions available are as follows:

  • 4 NUS Wales Delegates (2 women’s places, 2 open places

  • 5 NUS UK Delegates (2 women’s places, 3 open places)

Nominations for all positions will open on Monday 13th November at 9:00 and close at 23:59 on Sunday 19th November.

Voting for all positions will open at 13:00 on Tuesday 21st November and will close at 3pm on Friday 24th November.

Please go to www.swansea-union.co.uk/elections to nominate, or contact the Student Voice Team on student.voice@swansea-union.co.uk with any queries.

Bethany Allen, Assistant Returning Officer.

6th November 2017

 

Enwebiadau Cynrychiolwyr UCM - Esboniad

Rydym ni’n gofyn i chi enwebu’ch hun i fod yn gynrychiolydd UCM, ond beth yw hwn yn ei olygu? Mae’n golygu bod gennych chi gyfle i gynrychioli Undeb y Myfyrwyr ar raddfa genedlaethol, dweud eich dweud ar faterion pwysig, a nodi profiad gwych ar eich CV.

Beth yw UCM?

Mae’n debyg eich bod chi wedi clywed am UCM (neu NUS) a’r disgowntiau sydd ar gael i fyfyrwyr, ond mae UCM yn gyfrifol dros lawer mwy na hynny. Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn cynrychioli undebau myfyrwyr Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon – gan gynnwys Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe! Mae’n cynrychioli tua 650 o undebau a dros 7 miliwn o fyfyrwyr.

Mae UCM yn cynnal nifer o gynadleddau i greu polisïau bob blwyddyn ar gyfer Cymru a Phrydain. Maent yn cynnal ymchwil, lobio’r llywodraeth, creu ymgyrchoedd, pleidleisio ar bolisïau cenedlaethol a phleidleisio dros Swyddogion Llawn-amser (fel ein swyddogion ni, ond ar gyfer Cymru a’r DU i gyd).

Beth yw Cynrychiolydd UCM?

Mae Cynrychiolwyr UCM yn cynrychioli eu hundebau mewn cynadleddau Cymraeg a chenedlaethol, sy’n golygu bod cyfle i chi ddweud eich dweud ar ymgyrchoedd a pholisïau, a chynnig unrhyw syniadau newydd sydd gennych chi.

Rydym ni’n chwilio am 4 Cynrychiolydd UCM dros Gymru i gymryd rhan mewn cynadleddau UCM Cymru, a 5 Cynrychiolydd UCM y DU, i gymryd rhan mewn cynadleddau UCM yn genedlaethol. Mae 2 le ym mhob categori ar gyfer myfyrwyr sy’n diffinio’u hun fel menywod, ac mae’r llefydd eraill ar agor i bawb. Gallwch chi enwebu’ch hun i fod yn gynrychiolydd UCM Cymru, cynrychiolydd UCM y DU, neu’r ddau!

Beth oes angen i mi ei wneud?

Fel Cynrychiolydd UCM Cymru, byddwch chi’n mynychu Cynhadledd UCM Cymru ar 13eg-14eg Mawrth 2018 yng Nghaerdydd, ac fel Cynrychiolydd UCM y DU, byddwch chi’n mynychu Cynhadledd Genedlaethol UCM rhwng 26ain-29ain Mawrth 2018 yng Nglasgow (dros wyliau’r Pasg)! Byddwch chi’n cynrychioli pob myfyriwr Prifysgol Abertawe felly mae’n bwysig iawn! Byddwch chi’n ennill sgiliau bywyd gwych ac yn edrych yn dda ar eich CV, felly pam lai?

Sut ydw i'n ymgeisio?

Os ydych chi dal yn darllen, mae rhaid bod diddordeb gennych chi, felly ewch i www.swansea-union.co.uk a nomineiddio’ch hun!

Er i chi wybod, gall UNRHYW fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ymgeisio i fod yn Gynrychiolydd UCM a bydd costau’n cael eu talu gan yr Undeb!

Mae enwebiadau ar agor rhwng 13eg – 19eg Tachwedd, a bydd pleidleisio ar agor rhwng 21ain – 24ain Tachwedd.

Am ragor o wybodaeth am UCM a chynadleddau, anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk

Gweler Rhybudd yr Etholiad isod.

Rhybudd Etholiad

Hoffwn godi ymwybyddiaeth am yr etholiad a fydd yn digwydd o fewn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe er mwyn llenwi’r swydd Swyddog Rhan Amser canlynol:

Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig (a Addysgir)

Bydd yna hefyd etholiad er mwyn dewis yr unigolion a fydd yn cynrychioli’r Undeb yng Ngynhadledd UCM Cymru (13eg-14eg o Fawrth) ac yng Ngynhadledd UCM Prydain (26ain -29ain o Fawrth 2018).

Mae’r llefydd isod ar gael:

4 cynrychiolydd UCM Cymru (2 le i fenywod, 2 le agored)

5 Cynrychiolydd UCM Prydain (2 le i fenywod, 3 lle agored)

Mae enwebiadau ar gyfer y safleoedd uchod yn agor ar Ddydd Llun 13eg Tachwedd am 9.00yb, ac yn cau am 11.59yh ar Ddydd Sul 19fed Tachwedd.

Bydd pleidleisio’n agor ar Ddydd Mawrth 21ain Tachwedd am 1.00yh, ac yn cau am 3.00yp ar Ddydd Gwener 24ain Tachwedd.

Ewch i www.swansea-union.co.uk/elections i enwebu, neu gysylltwch â’r Tîm Llais y Myfyrwyr ar student.voice@swansea-union.co.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Bethany Allen, Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol.

6ed Tachwedd 2017

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)