NUS Wales Awards

SUSU is amazing – it’s official.

NUS Wales have recognised our efforts over the year and have shortlisted us for a whopping 6 awards (that’s every award we were nominated for!) out of the 7 we’re eligible for. We’ve never been shortlisted for so many awards so this is a huge achievement, and we couldn’t have done it without our amazing staff, officers and students. Thanks everyone!

Here are the awards we could win:
 

Staff Member of the Year
Our Student Voice Co-ordinator, Steph Dalton, works super hard to make sure that students get the best opportunities at Swansea. She arranged a whole load of work experience placements with us, she helped put on the best #StudyAid to date, and she constantly works with our Reps to make sure all your voices are heard across the Uni.
 

Campaign of the Year
Our huge 16 Days of Activism campaign ran at the end of last year to make a stand against gender-based violence. Domestic abuse is so prominent in the news at the moment and still a huge problem, so the campaign raised awareness and encouraged all students (male and female) to treat each other equally.
 

Education
Education Officer, Emily Rees, submitted a paper to the Uni requesting that no student has two exams in one day ever again – and it got approved.

 

Diversity
We have a strong commitment to the diversity of our members and our staff - it’s at the heart of who we are. So we’re really proud that this has been recognised.


Student Opportunities
We do a lot to provide students with opportunities to help them when they leave uni, including student staff jobs, student Reps, officers and our societies and sports clubs.

 

Student Union of the Year for Higher Education
The biggie. We’ve been shortlisted for our overall contribution to the student movement, including all over the above.


The results will be announced on Tuesday 13th March at the NUS Wales Awards Ceremony, so we’ll keep you posted!

 

Mae UMPA yn wych – mae’n swyddogol.

Mae UCM wedi adnabod ein hymdrechion dros y flwyddyn ac rydyn ni ar restr fer 6 gwobr (pob un gaethon ni ein henwebu amdano) allan o’r 7 posib. Rydyn ni byth wedi bod ar y rhestr fer am  gymaint o wobrwyon, ac mae gwaith ein staff, swyddogion a myfyrwyr yn rhan hanfodol o hyn. Diolch, bawb!


Dyma’r gwobrwyon gallwn ni ennill:

Aelod Staff y Flwyddyn
Mae ein Cydlynydd Llais Myfyrwyr, Steph Dalton, yn gweithio’n galed i sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfleoedd gorau yn Abertawe. Trefnodd hi leoliadau gwaith gyda ni, y #StudyAid gorau erioed, ac mae’n gweithio gyda’n cynrychiolwyr i sicrhau bod llais pob myfyriwr yn cael ei glywed yn y Brifysgol.


Ymgyrch y Flwyddyn
Roedd ymgyrch enfawr ddiwedd blwyddyn ddiwethaf, 16 Diwrnod o Weithredaeth, yn brwydro yn erbyn trais ar sail rhyw. Mae camdriniaeth yn y cartref yn amlwg yn y newyddion ar hyn o bryd ac yn broblem fawr, felly roedd yr ymgyrch yn codi ymwybyddiaeth ac yn annog myfyrwyr (gwrywaidd a benywaidd) i drin ei gilydd yn gyfartal.

 

Addysg
Ysgrifennodd ein Swyddog Addysg, Emily Rees, bapur a’i gynnig i’r Brifysgol yn gofyn i’r Brifysgol stopio rhoi mwy nag un arholiad i fyfyrwyr mewn un diwrnod – a chafodd ei dderbyn.

 

Amrywiaeth
Mae gennym ni ymroddiad at amrywiaeth ein haelodaeu a’n staff – hwn yw canolbwynt ein gwaith. Rydyn ni’n falch iawn bod hyn wedi cael eu hadnabod.


Cyfleoedd Myfyrwyr
Rydyn ni’n gwneud lot i ddarparu myfyrwyr â chyfleoedd i’w helpu ar ôl gadael y Brifysgol, gan gynnwys swyddi rhan-amser, cynrychiolwyr, swyddogion a’n cymdeithasau a chlybiau chwaraeon.

 

Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn am Addysg Uwch
Y wobr fawr. Rydyn ni ar y rhestr fer am ein cyfraniad cyffredinol at symudiad myfyrwyr, gan gynnwys popeth uchod.


Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ar Ddydd Mawrth 13eg Mawrth yn Seremoni Wobrwyo UCM, felly byddwn ni’n cyhoeddi cyn hir!