Notice of Poll

OFFICIAL NOTICE: REFERENDUM ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that a referendum is to be held with a quorum of 3%, from Wednesday 30th May to Friday 1st June.

The referendum question shall be:

“Should the position of Part Time Welsh Affairs Officer be replaced with a Full Time Welsh Affairs Officer, commencing in the academic year of 2019/2020? For, Against or Abstain.”

We are appointing a maximum of 3 campaign agents for each side of the debate. If you are interested in becoming an agent for any of the YES (For) or NO (Against) campaign teams, please attend a meeting on Friday 18th May 2018 at 3pm in the Creativity Hub, Digital Technium, Singleton Campus.

 

Election Timetable 

Agents Meeting:           18th May 2018                at 3pm

Manifesto Deadline:     20th May 2018               at 23:59pm

Active Campaigning:    28th May 2018               at 9am

Voting Opens:               30th May 2018               at 9am

Voting Closes:               1st June 2018                 at 3pm

 

Assistant Returning Officer,

Bethany Allen

14th May 2018

 

Keep checking www.swansea-union.co.uk for more information. Email student.voice@swansea-union.co.uk for more information

HYSBYSIAD SWYDDOGOL: CYHOEDDIR REFFERENDWM

Hysbysir aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod refferendwm i’w chynnal â chworwm o 3%, rhwng Dydd Mercher 30ain Mai a Dydd Gwener 1af Mehefin.

Cwestiwn y refferendwm fydd:

“A ddylai swydd y Swyddog Materion Cymraeg Rhan-amser gael ei amnewid â Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser, yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2019/2020? O Blaid, Yn Erbyn, neu Ymwrthod.”

Rydym yn penodi hyd at 3 asiant ar gyfer pob ochr y ddadl. Os oes diddordeb gennych chi fod yn asiant ar gyfer un o’r ymgyrchoedd O BLAID neu YN ERBYN, dewch i gyfarfod ar ddydd Gwener 18fed Ionawr 2018 am 3yp yn y Creativity Hub, Techniwm Digidol, Campws Singleton.

 

Amserlen yr etholiad  

Cyfarfod Asiantau:                  18fed Mai 2018               am 3yp

Dyddiad Cau Maniffestos:      20fed Mai 2018              am 23:5yh

Ymgyrchu Gweithredol:          28ain Mai 2018              am 9yb

Pleidleisio’n Agor:                    30ain Mai 2018              am 9yb

Pleidleisio’n Cau:                     1af Mehefin 2018          am 3yp

 

Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol,

Bethany Allen

14eg Mai 2018

 

Ewch i www.swansea-union.co.uk am ragor o wybodaeth. Anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk am mwy o gwybodaeth