Referendum

What is a Referendum?

We're holding a referendum between 30th May - 1st June to decide whether the SU should have a Full-time Welsh Affairs Officer. But what exactly does that mean? Let's break it down...

1. For a referendum to take a place, a student must put forward a motion in a Student Forum or AGM detailing that they'd like a referendum to be held.

2. Those present then vote on the motion. If it passes, the Union must hold a referendum.

3. Two teams (FOR and AGAINST) will then be formed, and will campaign before voting opens.

4. In order for the referendum to be valid, 3% of the student body must vote.

5. There must be a 2/3 majority on votes either way for the referendum to pass or fail.

In this case, the referendum will ask:

“Should the position of Part Time Welsh Affairs Officer be replaced with a Full Time Welsh Affairs Officer, commencing in the academic year of 2019/2020?”

Each campaign team will be made up of a maximum of 3 agents. If you'd like to be part of a campaign team, come along to our agents meeting on Friday 18th May at 3pm in the Digital Technium, Singleton Campus.

Voting will open on Wednesday 30th May at 9am and will close on Friday 1st June at 3pm.

 

See below for notice of poll.
 

OFFICIAL NOTICE: REFERENDUM ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that a referendum is to be held with a quorum of 3%, from Wednesday 30th May to Friday 1st June.

The referendum question shall be:
“Should the position of Part Time Welsh Affairs Officer be replaced with a Full Time Welsh Affairs Officer, commencing in the academic year of 2019/2020? For, Against or Abstain.”

We are appointing a maximum of 3 campaign agents for each side of the debate. If you are interested in becoming an agent for any of the YES (For) or NO (Against) campaign teams, please attend a meeting on Friday 18th May 2018 at 3pm in the Creativity Hub, Digital Technium, Singleton Campus.

Election Timetable 
Agents Meeting:           18th May 2018                at 3pm
Manifesto Deadline:     20th May 2018               at 23:59pm
Active Campaigning:    28th May 2018               at 9am
Voting Opens:               30th May 2018               at 9am
Voting Closes:               1st June 2018                 at 3pm 

Assistant Returning Officer,
Bethany Allen
14th May 2018

Email student.voice@swansea-union.co.uk for more information

Beth yw Refferendwm?

Rydyn ni'n cynnal refferendwm rhwng 30ain Mai - 1af Mehefin i benderfynu a ddylai UM gael Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser. Ond beth yn union yw hyn yn ei olygu? Gadewch i ni egluro...

1. Er mwyn i refferendwm gymryd lle, rhaid i fyfyriwr gyflwyno cynnig mewn Fforwm Myfyrwyr neu CCB yn egluro ei fod am i refferendwm gael ei gynnal.

2. Bydd y bobl sy'n bresennol wedyn yn pleidleisio. Os yw'n pasio, rhaid i'r Undeb gynnal refferendwm.

3. Bydd dau dîm (O BLAID ac YN ERBYN) wedyn yn cael eu ffurfio, ac yn ymgyrchu cyn i bleidleisio yn agor.

4. Er mwyn i'r refferendwm fod yn ddilys, rhaid i 3% o fyfyrwyr bleidleisio.

5. Rhaid bod yna fwyafrif o 2/3 ar bleidleisiau naill ffordd er mwyn i'r refferendwm basio neu fethu.

Yn yr achos hwn, bydd y refferendwm yn gofyn:

“A ddylai swydd y Swyddog Materion Cymraeg Rhan-amser gael ei amnewid â Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser, yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2019/2020?”

Bydd pob tîm ymgyrchu yn cael ei wneud o hyd at 3 asiant. Os hoffech chi fod yn rhan o'r tîm ymgyrchu, dewch i'n cyfarfod ar Ddydd Gwener 18fed Mai am 3yp yn y Techniwm Digidol, Campws Singleton.

Bydd pleidleisio'n agor ar Ddydd Mercher 30ain Mai am 9yb ac yn cau ar Ddydd Gwener 1af Mehefin am 3yp.

Gweler yr hysbysiad pleidleisio isod.
 

HYSBYSIAD SWYDDOGOL: CYHOEDDIR REFFERENDWM

Hysbysir aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod refferendwm i’w chynnal â chworwm o 3%, rhwng Dydd Mercher 30ain Mai a Dydd Gwener 1af Mehefin.

Cwestiwn y refferendwm fydd:
“A ddylai swydd y Swyddog Materion Cymraeg Rhan-amser gael ei amnewid â Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser, yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2019/2020? O Blaid, Yn Erbyn, neu Ymwrthod.”

Rydym yn penodi hyd at 3 asiant ar gyfer pob ochr y ddadl. Os oes diddordeb gennych chi fod yn asiant ar gyfer un o’r ymgyrchoedd O BLAID neu YN ERBYN, dewch i gyfarfod ar ddydd Gwener 18fed Ionawr 2018 am 3yp yn y Creativity Hub, Techniwm Digidol, Campws Singleton.

Amserlen yr etholiad
Cyfarfod Asiantau:                  18fed Mai 2018               am 3yp
Dyddiad Cau Maniffestos:      20fed Mai 2018              am 23:5yh
Ymgyrchu Gweithredol:          28ain Mai 2018              am 9yb
Pleidleisio’n Agor:                    30ain Mai 2018              am 9yb
Pleidleisio’n Cau:                     1af Mehefin 2018          am 3yp 

Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol,
Bethany Allen
14eg Mai 2018

Anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk am ragor o gwybodaeth

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)