Register to Vote

Student Voice Coordinator Bethany Allen fills you in on everything you need to know about the upcoming local elections.

 

Have you registered yet? 

Local Elections are happening on the 4th May 2017 to elect new councillors for Swansea West and Swansea East. 

The deadline to register to vote is on Thursday 13th April!  

Why should I register? 

Councillors are elected to represent their local community in the running of their local council, and help determine how local services are provided, funded and prioritised. 

They are the people who decide if there should be more parking available, if there should be lights and drainage in Singleton Park, if nightclubs and venues get their licences. 

As well as issues such as: 

 • Waste Management (collecting rubbish and recycling.) 

 • Highways and Transport (maintaining roads and the availability of  parking in residential areas etc.) 

 • Consumer Protection (such as enforcing trading standards and licencing taxis) 

 • Housing 

 • Leisure and Cultural Services (maintaining libraries, leisure services and venues) 

 • Environmental Health and Services (making sure that the food provided in pubs and restaurants is safe to eat, and controlling pollution locally) 

How do I know if I can vote? 

You qualify to register to vote if you are: 

 • a British citizen 

 • a qualifying Commonwealth citizen resident in the UK 

 • an EU citizen resident in the UK 

Go to www.yourvotematters.co.uk/can-i-vote/who-can-register-to-vote for more information 

What do I need to register? 

To register all you will need is: 

 • Your Name 

 • Address 

 • D.o.B 

 • National Insurance Number (This can be found on your student finance account or on your payslips!) 

Where can I register? 

www.gov.co.uk/register-to-vote before the 13th April 2017 

Can I be registered at my home address AND my Swansea address? 

As a student, you can register at both your term time address and at the address you live at outside of term time. 

Lots of students are missing from the electoral register which means you don't get a say in how things are run.  The electoral register is also used in Credit Referencing when buying some items, such as mobile phones, or opening a bank account. Some employers also check Credit Referencing 

A ydych chi wedi cofrestru eto? 

Mae Etholiadau Lleol yn digwydd ar 4ydd Mai 2017 er mwyn ethol cynghorion newydd ar gyfer Gorllewin Abertawe a Dwyrain Abertawe. 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio ar Ddydd Iau 13eg Ebrill!  

Pam ddylwn i gofrestru? 

Mae Cynghorion yn cael eu hethol i gynrychioli eu cymuned leol wrth gynnal eu cyngor lleol, a helpu i benderfynu sut mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu, eu hariannu a’u blaenoriaethu. 

Dyma’r bobl sy’n penderfynu os dylai rhagor o fannau parcio fod ar gael, os dylai goleuadau a draeniad gael eu gosod ym Mharc Singleton, os yw clybiau nos a llefydd tebyg yn cael eu trwyddedau. 

Yn ogystal â materion megis: 

 • Rheolaeth Gwastraff (casglu sbwriel ac ailgylchu.) 

 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth (cynnal heolydd ac argaeledd parcio mewn llefydd preswyl ayyb.) 

 • Gwarchod Defnyddwyr (megis gorfodi safonau masnachu a thacsis trwyddedu) 

 • Llety 

 • Gwasanaethau Hamdden a Diwylliant (cynnal llyfrgelloedd, gwasanaethau hamdden a lleoliadau) 

 • Iechyd Amgylcheddol a Gwasanaethau (sicrhau bod y bwyd sy’n cael eu cynnal mewn tafarndai a bwytai yn ddiogel i’w bwyta, ac yn rheoli llygredd lleol) 

Sut ydw i’n gwybod os allaf i bleidleisio? 

Rydych chi’n gymwys i gofrestru i bleidleisio os ydych chi’n: 

 • dinesydd Prydain 

 • dinesydd Cymanwlad cymwys sy’n byw yn y DU 

 • dinesydd UE sy’n byw yn y DU 

Ewch i www.yourvotematters.co.uk/can-i-vote/who-can-register-to-vote am ragor o wybodaeth 

Beth sydd rhaid i mi gofrestru? 

I gofrestru, bydd angen: 

 • Eich Enw 

 • Cyfeiriad 

 • Dyddiad Geni 

 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol (Gellir dod o hyd i hyn ar eich cyfrif cyllid myfyriwr neu ar eich slipiau cyflog!) 

Ble allaf i gofrestru? 

www.gov.co.uk/register-to-vote cyn 13eg Ebrill 2017 

A oes modd i mi gofrestru gyda fy nghyfeiriad cartref A fy nghyfeiriad yn Abertawe? 

Fel myfyriwr, gallwch chi bleidleisio gyda’ch cyfeiriad cartref a’r cyfeiriad yr ydych yn byw ynddo yn ystod y tymor. 

Mae nifer o fyfyrwyr ar goll o’r gofrestr etholiadol sy’n golygu nad ydynt yn cael dweud eu dweud am sut y mae pethau’n cael eu cynnal. Mae’r gofrestr etholiadol hefyd yn cael ei defnyddio mewn Cyfeirnodi Credyd wrth brynu eitemau megis ffonau symudol neu agor cyfrif banc. Mae rhai cyflogwyr hefyd yn cyfeirio at Gyfeirnodi Credyd. 

 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL