Rep Conference

Our annual Rep Conference returns on the 27th November in the Faraday Building! This is an opportunity for us as a Students' Union to give something back to the amazing team of Subject and College Reps who work tirelessly throughout the academic year.

We've got a wide variety of sessions aimed to train and inspire our Reps to carry on their good work for the rest of the year, as well as making them aware of current challenges facing the Higher Education sector.

To get a fuller idea of what each session is about, we've included a handy little description of each talk:

Faraday Lecture Theatre
1) Intro talk

2) Barry Swotter and the Threat of BREXIT: The potential impact of leaving the EU on HE/students.

This session will look at Brexit from a Higher Education and student perspective. Led by the Manager of International at Campus Life Emma Gwynnett-Davies, what possible effects will it have on our Students here in Swansea?

3) Being a Rep What’s Next
A panel discussion about the Education Zone (Rep System). Panelists include previous education Officers Robiu Salisu, Chloe Hutchinson, Debbie Ricci-Jones (Head of Student Partnership and Engagement services), and College of Engineering College Rep Alexis Ciunek.

The panel will discuss their involvement with the system, the lessons and things they have taken from it and how they have applied that not only to their work but to their lives.


Room J
Cultural Competency Training -
This session will be led by Mark Jones the lead for the Department of Adults Continuing Education. Mark’s research centres around contemporary LGBTQ+ identities, Feminism and parenting, anti-oppressive practice, and working with children and young people.
The session aims to explore cultural bias and aid individuals in inclusive practice and habits. Spaces are limited, so book yourself on now through this link (tickets are free): (https://fatso.ma/R0dI)

Room F
Quiet room -
Waiting for a session to start? Come and chill out in this quiet room!
Room H

Rep Employability-
This session will be run by Zdravka one of the Employability Advisors in the Employability Academy. Bring your CV’s with you. This session will take you through how the HEAR award and your responsibilities can be sold to employers to market the hard work you’ve put in!

Room J
Attainment Gap
This session with be run by Robiu Salisu a previous Education Officer now a Student Inclusion Officer at University of Bristol. This workshop will look at the attainment gap, otherwise known as the achievement gap, which is the disparity in academic performance or education attainment between groups of students, such as white students and minorities. It aims to explore the gap and look at solutions and ways of bridging it.

The full timetables in English and Welsh can be viewed below:

 

 

Mae Cynhadledd y Cynrychiolwyr blynyddol yn dychwelyd ar 27ain Tachwedd yn Adeilad Faraday! Dyma gyfle i ni yn Undeb y Myfyrwyr roi rhywbeth yn ôl i’n tîm gwych o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg sy’n gweithio mor galed drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae amryw eang o sesiynau ar gael sy’n anelu at hyfforddi ac ysbrydoli ein Cynrychiolwyr i barhau â’u gwaith am weddill y flwyddyn, yn ogystal â’u dysgu am heriau cyfredol sy’n wynebu’r sector Addysg Uwch.

Am syniad ehangach o gynnwys pob sesiwn, rydyn ni wedi cynnwys disgrifiad defnyddiol o bob trafodaeth:

Darlithfa Faraday
1) Cyflwyniad

2) Barry Swotter a Bygythiad BREXIT: Effaith bosibl gadael yr UE ar Addysg Uwch,/myfyrwyr.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar Brexit o safbwynt Addysg Uwch a myfyrwyr. Dan arweiniad Rheolwr Rhyngwladol Bywyd Campws, Emma Gwynnett-Davies, pa effeithiau posibl y bydd yn eu cael ar ein Myfyrwyr yma yn Abertawe?

3) Bod yn Gynrychiolydd: Beth Sydd Nesaf?
Trafodaeth banel am y Parth Addysg (System y Cynrychiolwyr). Ymhlith y panelwyr mae Swyddogion Addysg blaenorol Robiu Salisu, Chloe Hutchinson, Debbie Ricci-Jones (Pennaeth Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr), a Chynrychiolydd Coleg y Coleg Peirianneg Alexis Ciunek.

Bydd y panel yn trafod eu cysylltiad â’r system, y gwersi a’r pethau maent wedi cymryd ohonynt, a sut maent wedi defnyddio hynny yn eu gwaith a’u bywydau.


Ystafell J
Hyfforddiant Cymhwysedd Diwylliannol -
Mark Jones fydd yn arwain y sesiwn hon, arweinydd Addysg Barhaus yr Adran Oedolion. Mae ymchwil Mark yn canolbwyntio ar hunaniaethau LGBTQ + cyfoes, Ffeministiaeth a magu plant, arferion gwrth-ormesol, a gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Nod y sesiwn yw archwilio gogwydd diwylliannol a chynorthwyo unigolion yn arferion cynhwysol. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch nawr trwy'r ddolen hon (mae tocynnau am ddim):
(https://fatso.ma/R0dI)

Ystafell F
Ystafell dawel -
Aros am sesiwn i ddechrau? Dewch i ymlacio yn yr ystafell dawel!

Ystafell H

Cyflogadwyedd Cynrychiolwyr-
Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal gan Zdravka, un o'r Cynghorwyr Cyflogadwyedd yn yr Academi Cyflogadwyedd. Dewch â'ch CV gyda chi. Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy’r wobr HEAR a sut i hyrwyddo’ch cyfrifoldebau i gyflogwyr i arddangos y gwaith caled rydych wedi'i wneud!

Ystafell J
Bwlch Cyrhaeddiad
Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal gan Robiu Salisu, Swyddog Addysg blaenorol sydd bellach yn Swyddog Cynhwysiant Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bryste. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar y bwlch cyrhaeddiad, a elwir hefyd yn fwlch cyflawniad, sef y gwahaniaeth mewn perfformiad academaidd neu gyrhaeddiad addysg rhwng grwpiau o fyfyrwyr, megis myfyrwyr gwyn a lleiafrifoedd. Ei nod yw archwilio'r bwlch ac edrych ar atebion a ffyrdd o'i bontio.

Gellir gweld yr amserlen lawn isod: