Sports Swansea Executives

Sport Swansea Student Executives

Sport Swansea Executives assist the Sports Officer and Sport Swansea Staff in the successful running of student sport. These positions include Team Leader, Charity & Fundraising, Media & Events, and General Executive positions.

Each post comes with the perks of free Sport Swansea membership, parking permit at the National Pool and gym membership, along with other benefits throughout the year. Please note benefits may be withdrawn if the commitment levels demonstrated do not meet the expectation throughout the year.

 

Sport Swansea Team Leader (x1)

Chair weekly review and planning meetings on a Wednesday morning to ensure the delivery of all fixtures and events

Lead the review and planning meetings when the Sports Officer is unavailable

Work with the Sports officer to action any points raised in the review and planning meeting

Involved in organising events including but not limited to Fresher’s Fayre, Ladies Day, Charity events, SITC2020, Varsity and Sport Swansea Awards

Assist with membership purchase / collection and Wednesday buses when not competing

Any other duties seen necessary by Sport Swansea and the Students Union

Click here to apply

 

Sport Swansea Charity & Fundraising Executive (x3)

Collate all club fundraising totals and encourage and promote fundraising activity such as Quiz nights, Horse / Hound Racing, ½ Marathons, Movember, Charity Matches / Games.

Encourage the involvement of Clubs and their membership in our new Community engagement programme ‘Schools In the Community 2020’ (SITC2020) aimed at increasing opportunities for children in sport

Attend specific meetings where and when possible such as finance or disciplinary

Involved in organising events including but not limited to Fresher’s Fayre, Ladies Day, Charity events, SITC2020, Varsity and Sport Swansea Awards

Assist with membership purchase / collection and Wednesday buses when not competing

Any other duties seen necessary by Sport Swansea, the Sports Officer and the Students Union

Click here to apply

 

Sport Swansea Media & Events Executive (x3) – Social Media, Photography & Videography and Graphic Design

Assist with the production of advertising materials and capturing media coverage of all events including but not limited to Fresher’s Fayre, Ladies Day, Charity events, SITC2020, Varsity and Sport Swansea Awards (Social Media)

Manage the Social Media account on Wednesdays and through the week, developing ideas to further the media presence of Sport Swansea and its member Clubs in order to maximise the exposure of all sports (Social Media)

Take photos / video of Wednesday fixtures and co-ordinate with Social Media Exec when publishing on Social Media platforms as directed by the Sport Swansea Media Coordinator (Photography & Videography)

Assist with the production of any media & advertising / slides surrounding key events, Welsh Varsity & the Sport Swansea Awards (Graphic Design)

Assist with the marketing and social media weekly and yearly plan as directed by the Media & Events Co-ordinator

Have access to the Sport Swansea Twitter, Instagram & Facebook pages to advertise and promote fixtures & results and respond to queries submitted via the various platforms

Assist with membership purchase and collection throughout the year

Any other duties seen necessary by Sport Swansea, the Sports Officer and the Students Union

Click here to apply

 

Sport Swansea General Executive (x5)

Ensure the professional running of Sport Swansea on a Wednesday and at events run by Sport Swansea

Assist with the delivery of all events including but not limited to Fresher’s Fayre, Ladies Day, Charity events, SITC2020, Varsity and Sport Swansea Awards

Engage and develop current and new initiatives to promote Sport Swansea and its member clubs within the community

Attend specific meetings where and when possible such as finance or disciplinary

Assist with Wednesday buses when not competing

Assist with membership purchase and collection throughout the year

Any other duties seen necessary by Sport Swansea, the Sports Officer and the Students Union

Click here to apply

 

DEADLINE 23rd May 2019

To apply to be part of the Media Team, click here.

Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe

Mae Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe yn helpu’r Swyddog Chwaraeon a staff Chwaraeon Abertawe wrth gynnal chwaraeon i fyfyrwyr. Mae’r rolau hyn yn cynnwys Arweinydd y Tîm, Elusennau a Chodi Arian, y Cyfryngau a Digwyddiadau a Swyddogion Gweithredol cyffredinol.

Mae pob rôl yn dod gyda manteision fel aelodaeth Chwaraeon Abertawe am ddim, trwydded barcio yn y Pwll Cenedlaethol ac aelodaeth i’r gampfa, gyda manteision eraill drwy gydol y flwyddyn. Gall y manteision gael eu tynnu os nad yw’r lefelau o ymrwymiad yn cwrdd â’r disgwyl drwy gydol y flwyddyn.

 

Arweinydd Tîm Chwaraeon Abertawe (x1)

Cadeirio cyfarfodydd adolygu a chynllunio ar fore Mercher i sicrhau bod pob gêm a digwyddiad yn cael eu cynnal

Arwain ar gyfarfodydd arolygu a chynllunio pan nad yw’r Swyddog Chwaraeon ar gael

Gweithio gyda’r Swyddog Chwaraeon i weithio ar unrhyw beth sy’n cael eu codi yn cyfarfod adolygu a chynllunio

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth a bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

Swyddog Gweithredol Elusennau a Chodi Arian Chwaraeon Abertawe (x3)

Casglu niferoedd arian elusen gan bob clwb ac annog a hyrwyddo gweithgareddau elusennol fel nosweithiau cwis, rasio ceffylau, ½ Marathonau, Movember, Gemau Elusennol.

Annog clybiau a’u haelodau i gymryd rhan yn ein rhaglen ymgysylltu’r gymuned ‘Ysgolion yn y Gymuned 2020’ (SITC2020) sy’n bwriadu cynyddu cyfleoedd chwaraeon i blant

Mynychu cyfarfodydd penodol pan fo’n bosib fel cyllid neu ddisgyblaethu

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth a bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

 Swyddog Gweithredol y Cyfryngau a Digwyddiadau Chwaraeon Abertawe (x3) – Cyfryngau Cymdeithasol, Ffotograffiaeth a Fideograffiaeth a Dylunio Graffeg

Helpu wrth gynhyrchu deunydd hysbysebu ac arddangos digwyddiadau gan gynnwys Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe (Cyfryngau Cymdeithasol)

Rheoli tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol ar Ddydd Mercher a thrwy gydol yr wythnos, wrth ddatblygu syniadau a gwella presenoldeb Chwaraeon Abertawe a’u clybiau er mwyn ehangu ar ymwybyddiaeth o’r chwaraeon (Cyfryngau Cymdeithasol)

Cymryd lluniau / fideo o gemau dydd Mercher a chydlynu gyda Swyddog Gweithredol Cyfryngau Cymdeithasol  wrth bostio ar gyfryngau cymdeithasol a gyda Chydlynydd Cyfryngau Chwaraeon Abertawe (Ffotograffiaeth a Fideograffiaeth)

Helpu wrth gynhyrchu unrhyw hysbysebu o ddigwyddiadau allweddol, Varsity Cymru a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe (Dylunio Graffeg)

Helpu gyda marchnata a chyfryngau cymdeithasol bob wythnos a’r cynllun blynyddol gyda’r Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau

Bod yn rhan o dudalennau Trydar, Instagram a Facebook Chwaraeon Abertawe i hysbysebu a hyrwyddo gemau a chanlyniadau ac ateb cwestiynau sy’n dod trwy’r tudalennau

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth drwy gydol y flwyddyn

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

  

Swyddog Gweithredol Cyffredinol Chwaraeon Abertawe (x5)

Sicrhau bod Chwaraeon Abertawe yn cael ei gynnal yn broffesiynol bob dydd Mercher ac yn ystod digwyddiadau Chwaraeon Abertawe

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Ymgysylltu a datblygu mentrau cyfredol a newydd i hyrwyddo Chwaraeon Abertawe a’u clybiau o fewn y gymuned

Mynychu cyfarfodydd penodol pan fo’n bosib fel cyllid neu ddisgyblaethu

Helpu gyda bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth drwy gydol y flwyddyn

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

 DYDDIAD CAU 23ain Mai 2019

I ymgeisio i fod yn rhan o Dîm y Cyfryngau, ewch yma.