Straw Ban

We’re ditching our straws!

You may have noticed the huge movement to use less plastic and help combat climate change.  Single use plastic fills up landfills and often end up in our oceans. According to NUS, straws are used for an average of 20 minutes, but their effect lasts a lifetime.

We care about our planet, so we’re happy to announce that we’re joining in and ditching our straws. From now on, straws won’t appear on our bars and we won’t automatically give them to customers in their drinks.

Chris, your Societies and Services Officer, says, “single use straws aren’t needed and their effect on the environment is terrible. This is just a small change for our students but, ultimately, a massive change for the planet.”

As a union, we work hard to limit our environmental impact, so this was a natural step for us.

Did you know…?

  • Thousands of seabirds, marine mammals and sea turtles die every year when they ingest or get entangled in plastic pollution.
  • The UK throw away 23 million plastic straws every day. That’s 8.5 billion a year!
  • Plastic straws take up to 200 years to decompose, and in the meantime, they just float around the sea.

You can do your bit, too! By requesting no straw when visiting other bars and restaurants, you’re making a difference. Well done you!

Rydyn ni'n cael gwaraed ar ein gwellt!

Efallai dy fod ti wedi clywed am y symudiad enfawr i ddefnyddio llai o blastig er mwyn taclo’r newid yn yr hinsawdd. Mae plastig un-ddefnydd yn llenwi safleoedd tirlenwi ac yn aml yn mynd at ein moroedd. Yn ôl NUS, mae gwellt yn cael eu defnyddio am 20 munud ar gyfartaledd, ond mae eu heffaith yn para am oes.

Rydyn ni’n gofalu am ein planed, felly rydyn ni wrth ein boddau i gyhoeddi ein bod ni’n ymuno â’r ymgyrch ac yn cael gwared ar ein gwellt. O hyn ymlaen, bydd gwellt ddim yn ymddangos ar ein bariau a byddwn ni ddim yn rhoi gwellt i gwsmeriaid yn awtomatig yn JC’s a 52°.

Meddai Chris, eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau, “nid oes angen gwellt un-ddefnydd ac mae eu hefaidd ar yr amgylchedd yn ofnadwy. Mae hwn yn newid bach i’n myfyrwyr ond, yn y pen draw, newid enfawr i’r planed.”

Fel undeb, rydyn ni’n gweithio’n galed i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd, felly roedd hwn yn gam naturiol i ni.

Oeddet ti’n gwybod…?

  • Mae miloedd o anifeiliaid ac adar y môr yn marw bob blwyddyn o effaith llygredd plastig.
  • Mae Prydain yn taflu 23 miliwn o wellt plastig bob dydd, sef 8.5 biliwn y flwyddyn!
  • Mae gwellt plastig yn cymryd hyd at 200 o flynyddoedd i ddadelfennu, ac yn y cyfamser, maen nhw’n aros yn y môr.

Gallet ti wneud dy ran, hefyd! Drwy ofyn i beidio gael gwellt wrth ymweld â bariau a bwytai eraill, rwyt ti’n gwneud gwahaniaeth. Da iawn ti!