Student Finance Applications 2021/22

As term time comes to an end, we are now fast approaching the deadline for returning students finance applications for the 2021/22 academic period.

Student Finance Applications 2021/22

As term time comes to an end, we are now fast approaching the deadline for returning students finance applications for the 2021/22 academic period.

Student Finance Deadlines 2021/22

The deadline for returning students applying through Student Finance England (SFE), Student Finance Wales (SFW), and Student Finance Northern Ireland is 25th June 2021.

Meanwhile, both new and returning students applying for financial support from the Student Awards Agency Scotland (SAAS) is 30th June 2021.

Despite the ‘official’ deadlines, it is important to note that you can still apply for financial support up to 9 months after these dates - So not to worry If you are a Clearing or late starting student. However, just be aware that in this scenario, you may receive your funding a little later than planned – We recommend getting in all documentation and evidence ASAP!

 

How to Apply for a Student Loan.

The application process may differ slightly depending on where you are from. If you come from England, Northern Ireland, or Wales, you can either apply online or via post – Due to Covid-19, we recommend trying to apply online! However, required evidence such as passport ID, Birth Certificates, or other paperwork may still need to be posted.

Returning students can apply for funding simply by logging into their existing accounts and filling in the necessary details.

 

Our top tips for Applying for Student Finance

  1. Research and ask the necessary questions to check your eligibility for funding.
  2. Apply as soon as you can to ensure you get the right amount of funding and at the right time. Any problems with your application can also be dealt with ASAP.
  3. Don’t stress if you miss the deadline. You have up to nine months after the ‘initial’ deadline to apply. However, we don’t recommend leaving it this late.
  4. Re-apply for student finance each year. Applications tend to become active around February/March time – It is better to get it done early and out of the way.

 

Links to Student Finance Application Websites

Student Finance Wales

Student Finance England

Student Finance Northern Ireland

Student Awards Agency Scotland

 

Ceisiadau Cyllid Myfyrwyr 2021/22

Wrth i’r tymor ddod i ben, rydym ni’n agosáu yn gyflym at y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau cyllid myfyrwyr ar gyfer y cyfnod academaidd 2021/22.

 

Dyddiadau cau Cyllid Myfyrwyr 2021/22

Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd sy'n gwneud cais trwy Gyllid Myfyrwyr Lloegr (SFE), Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFW), a Chyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon yw 25ain Mehefin 2021.

Tra bod myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd sy'n gwneud cais am gymorth ariannol gan Asiantaeth Gwobrau Myfyrwyr yr Alban (SAAS) ar 30ain Mehefin 2021.

Er bod dyddiadau cau ‘swyddogol’, mae’n bwysig nodi y gallwch barhau i wneud cais am gymorth ariannol hyd at 9 mis ar ôl y dyddiadau hyn - Felly pheidiwch â phoeni os ydych chi’n fyfyriwr Clirio neu’n hwyr yn cychwyn. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallwch dderbyn eich cyllid ychydig yn hwyrach na'r disgwyl yn y sefyllfa hon. Rydym yn argymell cyflwyno’r holl ddogfennaeth a thystiolaeth cyn gynted â phosib!

 

Sut i Wneud Cais am Fenthyciad Myfyriwr.

Efallai y bydd y broses ymgeisio yn amrywio ychydig yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Os ydych chi'n dod o Loegr, Gogledd Iwerddon, neu Gymru, gallwch naill ai wneud cais ar-lein neu trwy'r post. Oherwydd Covid-19, rydym yn argymell ceisio gwneud cais ar-lein! Fodd bynnag, efallai y bydd angen postio tystiolaeth ofynnol fel ID pasbort, Tystysgrifau Geni, neu waith papur arall.

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am gyllid yn syml trwy fewngofnodi i'w cyfrifon presennol a llenwi'r manylion angenrheidiol.

 

Ein hargymhellion ar gyfer gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr

  1. Gwnewch ymchwil a gofynnwch y cwestiynau sydd eu hangen i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y cyllid.
  2. Gwnewch gais cyn gynted ag y gallwch i sicrhau eich bod yn cael y swm cywir o arian ac ar yr amser cywir. Gellir delio ag unrhyw broblemau gyda'ch cais cyn gynted â phosib.
  3. Peidiwch â phoeni os ydych chi’n colli’r dyddiad cau. Mae gennych chi hyd at naw mis ar ôl y dyddiad cau ‘cychwynnol’ i wneud cais. Fodd bynnag, nid ydym ni’n argymell ei adael mor hwyr â hyn.
  4. Ail-ymgeisiwch am gyllid myfyrwyr bob blwyddyn. Mae ceisiadau'n tueddu i ddod yn weithredol tua mis Chwefror/Mawrth - Mae'n well ei wneud yn gynnar i gael hi allan o'r ffordd.

 

Dolenni i Wefannau Ceisiadau Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru 

Cyllid Myfyrwyr Lloegr 

Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

Asiantaeth Gwobrau Myfyrwyr yr Alban