Swansea University SU Elections Make History

Swansea University SU Elections Make History 

 

After a whirlwind week of voting you guys have chosen your future leaders of the SU – and together we've made history! 

Swansea students have chosen to elect officers that represent your respect and love for diversity.  

For the first time in the history of  Swansea University you have your first black woman President – Chisomo Phiri. You have also chosen to elect three women as your Full-Time Officers: Emily Rees as Education Officer, Shona Johnson as Welfare Officer and of course, Chisomo as President. Also elected was Chris Freestone your new Societies and Services Officer and fluent Welsh speaker Gwyn Aled as your Sports Officer.  

Commenting on the elections future President Chisomo or Chizi said  

'When there is so much in the news about women's rights and equality it's so great to see that Swansea students have shown that gender and race will not act as boundaries in our University. The election of three women as officers isn't just good for the University but also for the city and the community we all live in.'  

Chizi also commented that her personal heritage will hopefully help her 'to speak for and empower people of more diverse backgrounds'.  

So what are your future officers planning on getting up to?  

 Emily Rees, Education Officer is looking to... 

 • Campaign against exam and coursework deadlines being on the same day or the day after each other
 • Offer drop in sessions every week on both campus

 • Get rid of set seminars timetables, aiming for shorter gaps between seminars and lectures with more being held on the same day

 • Mandate lecture recording

 • Campaign on gender stereotypes in degrees 

 • Provide first aid days across all colleges

 • Stop any full day of lectures for events such as varsity and summer ball 

 • Create close connections with relevant charities who fund students for postgraduates  

 • Introduce email notifications for changes in timetables

 • Campaign and raise awareness on educational issues affecting students

 • Provide more access to textbook material online, as well as offering a discount on books

 • Ensure no more problems occur with the Publish timetabling software

 • Implement charging lockers, to provide secure device charging storage

 

 Chris Freestone, Societies and Services Officer wants to... 

 • Create an app to improve the ways societies can interact with their prospective and current members

 • Make the campus launderette free to use  

 • Freeze prices in JCs and introduce a wider range of locally brewed drinks  

 • Make society events cheaper  

 • When societies bring students to JCs for events they should be rewarded for the extra income they generate for the union  

 • Encourage collaborations between societies for events  

 • Make departments give more support to academic societies  

 • Extra thanks for committee members and the efforts they put into running societies, such as food and drink rewards across campus  

 • Make sure Postgraduate and Bay Campus students are not forgotten

 

Shona Johnson, Welfare Officer is mandated to... 

 • Earlier student bus ticket prices 

 • Improved support for Mental Health 

 • Improving living conditions across halls of residence 

 • Liberation workshops 

 • Nap room / chill-out zone 

 • Light up Singleton Park! 

 

 Gwyn Aled, Sports Officer hopes to... 

 • Encourage participation 

 • Develop individuals and clubs 

 • Strengthen performance 

 • Improve facilities 

 • Market Sport Swansea/GWA  

 • Support charities 

Here's Your Part-Time Officers...

Etholiadau UM Prifysgol Abertawe yn Creu Hanes 

 

Ar ôl wythnos brysur o bleidleisio rydych chi wedi dewis eich arweinwyr yr UM – a gyda chymorth ein gilydd, rydyn ni'n creu hanes! 

Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi dewis ethol swyddogion sy'n cynrychioli ac yn parchu eich cariad tuag at amrywioldeb.  

Am y tro cyntaf mewn hanes Prifysgol Abertawe bydd eich llywydd yn fenyw ddu –  bydd Chisomo Phiri yn eich cynrychioli chi. Rydych chi hefyd wedi dewis ethol tair menyw i fod eich Swyddogion Llawn-amser: Emily Rees fel Swyddog Addysg, Shona Johnson fel Swyddog Lles ac wrth gwrs, Chisomo fel Llwyddes. Hefyd cafodd Chris Freestone ei ethol i fod eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau, a bydd Gwyn Aled, sy'n siarad y Gymraeg yn rhugl, eich Swyddog Chwaraeon. 

Wrth sôn am yr etholiadau, dywedodd y darpar Llywyddes, Chisomo neu Chizi: 

'Pan mae cymaint yn y newyddion am hawliau menywod a chydraddoldeb mae mor wych i weld bod myfyrwyr Abertawe wedi dangos na fydd rhyw a hil yn rhwystr yn ein Prifysgol. Mae tair menyw wedi cael eu hethol, ac mae hyn yn dda ar gyfer y Brifysgol, ond hefyd ar gyfer y gymuned lle yr ydyn ni i gyd yn byw." 

Hefyd soniodd Chizi am ei threftadaeth bersonol a sut bydd hi'n ei helpu 'siarad ar ran y bobl sy'n dod o gefndiroedd amrywiol, ac yn rhoi grym iddynt.' 

Felly beth fydd eich darpar swyddogion yn bwriadu ei wneud? 

 Bwriad Emily Rees, Swyddog Addysg yw... 

 • Ymgyrchu yn erbyn dyddiadau cau arholiadau a gwaith cwrs yn digwydd ar yr un diwrnod neu'r diwrnod wedyn. 

 • Cynnal sesiynau galw heibio bob wythnos ar y ddau gampws 

 • Cael gwared ar amserlenni'r seminarau, yn arwain at fylchau byrrach rhwng seminarau a darlithoedd gyda mwy ohonynt yn cael eu cynnal o fewn un diwrnod. 

 • Ymddiried recordiadau o ddarlithoedd. 

 • Ymgyrchu dros stereoteipiau rhywiol ar gyrsiau. 

 • Cynnal diwrnodau cymorth cyntaf ar draws y colegau i gyd. 

 • Gohirio unrhyw ddarlithoedd ar gyfer digwyddiadau fel varsity a dawns yr haf 

 • Creu cysylltiadau agos gydag elusennau perthnasol sy'n talu ffioedd myfyrwyr ôl-raddedig. 

 • Cyflwyno hysbysiadau e-bost am newidiadau i amserlenni. 

 • Ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth o faterion ynghylch addysg sy'n effeithio ar fyfyrwyr. 

 • Sicrhau bod mwy o ddeunydd gwerslyfrau ar gael ar-lein, yn ogystal â chynnig disgownt ar lyfrau. 

 • Sicrhau nad oes problemau gyda'r meddalwedd cyhoeddi amserlenni Publish. 

 • Rhoi loceri trydanu ar waith, er mwyn darparu storfa lle gall myfyrwyr drydanu eu dyfeisiau. 

 

 Chris Freestone, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau... 

 • Creu ap er mwyn gwella'r ffyrdd y mae cymdeithasau'n gallu cyfathrebu â'u darpar aelodau a'u haelodau cyfredol.  

 • Darparu gwasanaeth y golchdy ar gampws am ddim 

 • Sicrhau nad ydy'r prisiau yn JCs yn codi, a chyflwyno ystod eang o ddiodydd wedi'u bragu yn lleol. 

 • Gostwng prisiau digwyddiadau'r cymdeithasau 

 • Pan fydd cymdeithasau'n dod â myfyrwyr i JCs ar gyfer digwyddiadau dylen nhw gael gwobrau gan eu bod nhw'n rhoi mwy o arian i'r undeb  

 • Annog cydweithio rhwng cymdeithasau ar gyfer digwyddiadau 

 • Sicrhau bod adrannau'n rhoi mwy o gefnogaeth i wasanaethau academaidd 

 • Rhoi diolch ychwanegol i aelodau'r pwyllgorau a'r ymdrechion eu bod nhw'n gwneud i reoli cymdeithasau, fel gwobrau bwyd a diod ar draws y campws 

 • Sicrhau nad ydy myfyrwyr  ôl-raddedig a myfyrwyr ar Gampws y Bae yn cael eu hanghofio. 

 

Mae Shona Johnson, Swyddog Lles eisiau... 

 • Prisiau bws myfyrwyr ar gael yn gynharach 

 • Cefnogaeth well ar gyfer iechyd meddwl 

 • Amodau byw gwell ar draws y neuaddau preswyl 

 • Gweithdai Rhyddhau 

 • Ystafell gyntun/lle i ymlacio 

 • Goleuwch Barc Singleton! 

 

 Mae Gwyn Aled, Swyddog Chwaraeon, yn gobeithio... 

 • Annog Cyfranogiad 

 • Datblygu unigolion a chlybiau 

 • Cryfhau perfformiad 

 • Gwella cyfleusterau 

 • Masnachu Brand Chwaraeon Abertawe/GWA 

 • Cefnogi elusennau 

Dyma Eich Swyddogion Rhan-Amser...

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)